${title}
Jente Solnedgang Åker Liberalisme

Hva er liberalisme?

Liberalisme er en ideologi hvor individuell frihet står i sentrum. Liberalister mener at du har rett til ditt eget liv, inntekt og eiendom.

Liberalismen har røtter tilbake til den greske filosofen Aristoteles og opplysningstiden. Liberalister mener at du har rett til ditt eget liv.

Hos liberalismen er det kun én type frihet som gjelder: Såkalt negativ frihet, eller frihet fra noe. «Negativ frihet» høres kanskje ikke bra ut, men det innebærer at man er sikret frihet fra andres «frihet» til å krenke deg. Min frihet slutter der din begynner.

Helt konkret betyr dette at handlinger som bevisst krenker andre mennesker er strengt forbudt, som trusler, tyveri, hærverk, svindel, ran, voldtekt, drap og liknende. All annen aktivitet er tillatt.

Praktiske konsekvenser

Staten er det organet som skal beskytte borgernes rettigheter. Et individs rettigheter kan kun bli ivaretatt i en rettsstat der alle spiller etter de samme reglene – det vil si at lovene er universale og like for alle.

Prinsippet om å beskytte individets rett til å leve i fred gjør at staten får et spesifikt sett med begrensede, men likevel omfattende funksjoner:

  1. Militærvesen: For å beskytte borgerne mot eksterne krefter (hovedsakelig andre staters militærstyrker)
  2. Politivesen: For å beskytte borgerne mot kriminalitet (som tyveri og drap)
  3. Rettsvesen: For å dømme kriminelle, sikre at kontrakter overholdes, løse sivile tvister og sørge for at nye lovforslag ikke bryter med Grunnloven

En inkluderende stat

I en liberalistisk stat står alle mennesker fritt til å gjøre akkurat som de vil, så lenge man ikke krenker andres rett til å bestemme over sitt eget liv. Man kan være kapitalist, kommunist, muslim, homofil, rasist eller sosialdemokrat og fremdeles få leve slik man måtte ønske. Den eneste forskjellen er at man ikke lenger kan tvinge andre mennesker til å være med på sin ideologi eller tro.

Dette vil innebære at kommunister kan leve i fred i egne kollektiv, muslimer i egne samfunn, sosialdemokrater i egne velferdsordninger og så videre hvis de måtte ønske det. En slik ordning gjelder bare så lenge det ikke skjer noe grunnlovsstridig, som at medlemmer blir tvunget til å være med eller at medlemmer truer eller tvinger utenforstående til å være med.

Oppsummering

  • Det fremste målet til liberalismen er å sørge for individuell frihet og fred
  • Dette innebærer å sikre individer frihet fra alle typer overgrep
  • Staten er sentral i liberalismen og har begrensede, men viktige funksjoner: forsvar, politi og rettsvesen for å beskytte individer mot ulike typer overgrep
  • En liberalistisk rettsstat inkluderer alle mennesker: det vil si at alle, inkludert for eksempel sosialister, kan leve som de vil så lenge de er fredelige
  • En overgang til en liberalistisk stat kan kun skje gradvis

Ressurser