Partiprogram

 
Partiprogram

Liberalistenes partiprogram består av et prinsipprogram og valgprogram for kommune, fylke og Storting.

Last ned prinsipprogram i PDF »

Last ned stortingsprogram 2021-2025 i PDF »

Last ned fylkesprogram 2019-2023 i PDF »

Last ned kommuneprogram 2019-2023 i PDF »

 
 

Introduksjon

Liberalistene er et liberalistisk parti. Det innebærer at vi står for fred, fornuft og et samfunn bygget på frihet, frivillighet og fremtidsoptimisme. Vi føyer oss inn i en lang tradisjon, med røtter tilbake til opplysningstiden og filosofen Aristoteles i antikkens Hellas.

Liberalisme innebærer et fritt og velstående samfunn, respekt for individet, vern om eiendomsretten, toleranse for alle fredelige mennesker og rettssikkerhet. Liberalistenes mål er å gradvis oppnå et slikt samfunn.

Individet

For liberalister er individet ukrenkelig og suverent. Hvert menneske er et mål i seg selv, er sin egen herre og har rett til å leve i fred – så lenge han eller hun respekterer andre menneskers tilsvarende rett.

Retten til å leve i fred er ikke overnaturlig eller menneskeskapt. Rettigheten er utledet fra det faktum at mennesket må tenke og handle selvstendig for å fremme sitt eget liv og søke lykken.

Å tenke og handle på egen hånd er vår fundamentale måte å overleve på. Alt som hindrer dette, også eventuelle hindringer fra staten, må derfor unngås. Ditt liv tilhører deg – ikke fellesskapet, staten eller høyere makter.

Eiendomsrett

Siden du eier ditt eget liv, har du eiendomsrett. Dette er retten til å disponere midler og ressurser du har tjent, skapt eller fått slik du selv måtte ønske – igjen så lenge du respekterer andres rett til å leve i fred.

Vi har eiendomsrett fordi det er livsnødvendig for oss. Ingenting kommer ferdig produsert for mennesker fra naturen – alt må sankes, lages eller foredles. Vi er avhengige av å tenke fritt og arbeide langsiktig for å overleve.

Alle former for tyveri, svindel, hærverk, trusler, vold og lignende bryter med din rett til å tenke og handle selvstendig og disponere dine midler som du vil. Eiendomsretten beskytter ditt liv og virke, og bidrar til en juridisk løsning på konflikter som måtte oppstå mellom mennesker.

Toleranse

Toleranse er en avgjørende egenskap hos liberalismen. I et liberalistisk samfunn vil alle mennesker bli tolerert, enten de er sosialister eller konservative, kommunister eller nasjonalister, religiøse eller ateister – så lenge de er fredelige mot andre. Det er derimot nulltoleranse overfor kriminelle og andre som truer innbyggernes rett til å leve i fred.

Liberalismen godtar at mennesker er forskjellige. Vi har ulike mål, ambisjoner, ønsker, kulturer og standarder for hva et godt liv innebærer.

Et samfunn som legger best til rette for mangfold er det som beskytter den minste minoriteten av dem alle: individet. Individet, eiendomsretten og toleransen blir best ivaretatt i et rettferdig system med likhet for loven – en liberalistisk rettsstat.

Rettsstaten

En rettsstat er en organisasjon med en geografisk avgrenset myndighet. Denne organisasjonen har som oppgave å beskytte alle innbyggere mot vold, tvang og ufrihet, samt sørge for at frivillig inngåtte kontrakter overholdes. Kjernen i den liberalistiske grunnloven går ut på å beskytte din rett til ditt eget liv, og er urokkelig.

Rettsstatens verktøy for å gjennomføre denne oppgaven er:

  • Et rettsapparat (for å løse sivile tvister og dømme kriminelle)
  • Et politi (for å beskytte innbyggerne mot kriminelle)
  • Et militær (for å beskytte innbyggerne mot militære trusler utenfra)

En liberalistisk rettsstat har det velkjente mottoet «frihet, likhet, brorskap»:

  • Frihet for individet
  • Likhet for loven
  • Brorskap mot tyranni

Rettsstaten består av en rekke sikkerhetsmekanismer. Disse sørger for maktbalanse, maktavgrensning, personlig ansvar og transparens, og beskytter mot maktmisbruk, korrupsjon og at staten går ut over sitt mandat.

Rettsstatens overordnede balansegang er som følger:

  • En dømmende makt (som beskytter Grunnloven)
  • En lovgivende makt (som overvåker regjeringen)
  • En utøvende makt (som administrerer rettsapparat, politi og militær)

Overfor andre stater vil den liberalistiske rettsstaten vektlegge frihandel og ønske alle fredelige innvandrere velkommen. Staten skal imidlertid alltid holde et årvåkent blikk etter potensielle trusler mot individuell frihet – både fra andre stater, grupper og enkeltpersoner.

Konklusjon

Liberalistene vil ha et samfunn der hvert individ får muligheten til å leve i fred. Slik kan du utfolde deg og realisere deg selv som du ønsker – så lenge du tar hensyn til andres rett til å gjøre det samme.

Vi mener at dette løses best gjennom en rettsstat, som kun skal beskytte hvert menneskes rett til å leve i fred. Et samfunn der mennesker kan samarbeide under fredelige og frivillige forhold, vil øke velstanden og mulighetene for alle.

 
 
 

Bli medlem!

Enig i det vi står for?

Meld deg inn