Liberalistene Logo

Liberalistene holder arrangementer jevnlig – fra landsmøter og strategisamlinger til faglig påfyll og liberale aftener. Her får du en oversikt over arrangementene.

Hva skjer?

Ønsker du å sosialisere eller bare prate med andre liberalister og frihetselskende mennesker, kan du delta på en av våre liberale aftener. Disse uformelle treffene arrangeres med jevne mellomrom i flere norske byer. Besøk vår Facebook-side for en komplett oversikt over arrangementene.

Landsmøte 2019

Fakta om landsmøtet

Landsmøtet er Liberalistenes øverste myndighet. Landsmøtet avholdes senest i april/mai hvert år og innkalles av sentralstyret med minst fire ukers varsel. Innkalling sendes til fylkeslagene ved deres styrer, eller direkte til alle delegater. Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet må være sendt sentralstyret innen tre uker før landsmøtet. Forslag innkommet etter denne fristen kan likevel besluttes behandlet av landsmøtet med simpelt flertall. Saksliste og øvrige dokumenter skal sendes ut senest to uker før landsmøtet.

Landsmøtet skal:

  • Godkjenne innkalling og saksliste. Landsmøtet vedtar en forretningsorden etter innstilling fra sentralstyret.
  • Velge ordstyrer(e), referenter, tellekorps, protokollunderskrivere og redaksjonskomité.
  • Behandle sentralstyrets årsmelding og revisjonsberetningen.
  • Behandle endringsforslag til Liberalistenes vedtekter.
  • Vedta størrelsen på kontingenten og dens fordelingsnøkkel.
  • Trekke opp retningslinjer for partiets virksomhet og gi instruks for sentralstyrets arbeid i kommende periode, herunder behandle sentralstyrets forslag til årsplaner.
  • Drøfte aktuelle politiske spørsmål.
  • Behandle og vedta Liberalistenes politiske programmer etter reglene i §3 og §5.
  • Velge eventuelle programkomiteer.
  • Velge sentralstyre, revisor, og valgkomité på tre medlemmer og to varamedlemmer.