${title}

Resolusjoner

Resolusjoner 2023

Vedtatt på Liberalistenes landsmøte 22. april 2023.

1. Overfør Statkraft og Statnett til befolkningen

Energikrisen i Europa har medført at staten har tjent store beløp på ryggen av den norske befolkningen. Politikerne er portvoktere til disse midlene og har vist seg gjenstridige i å levere beløpene tilbake.

Liberalistene foreslår at Statnett og Statkraft overføres til den norske befolkningen ved at alle norske statsborgere, barn som voksne, får utlevert én aksje i hvert av selskapene. Aksjen gir rett til en del av overskuddet, og medbestemmelse på generalforsamling. Overskuddet til Statkraft var i 2022 på 52 mrd, mens Statnetts overskudd trolig blir ca 20 mrd. Dette innebærer et overskudd på kr 14.000 per norsk statsborger.

En måte å privatisere på er å selge selskapene på markedet. Dette er ikke den beste løsningen siden staten har store aktiva fra før og ikke trenger inntektene. Forslaget her er parallelt med det som ble gjort i Tsjekkoslovakia da kommunismen og statens eierskap i økonomien ble avviklet.

Man kan også vise til Alaska hvor befolkningen har direkte utbytte av energiproduksjonen uten at politikere blander seg inn. Tanken er at alle norske statsborgere eier disse aksjene gjennom sitt liv og dermed får delta i styringen av selskapene og mottar skattefrie utbytter. Aksjene er personlige, ikke omsettelige og knyttet til statsborgerskapet. Fremtidige statsborgere mottar aksjer etter årlige emisjoner basert på folkeregisteret.

2. Avskaff CO2-kompensasjonsordningen

Liberalistene mener at næringslivets jobb er å skape verdier, ikke ødelegge dem. Det kan virke som om folk som ikke er liberalister tenker annerledes på dette. I alle fall overfører staten og andre deler av offentlig sektor midler til næringslivet gjennom ulike ordninger.

Liberalistene vil ha slutt på subsidieringen av næringslivet. En av de viktigste mekanismene i en frikonkurranseøkonomi er at uproduktive ressurser frigjøres for økonomien – til alles fordel. I Norge finnes det mange subsidier og overføringer, så vi har nok å ta tak i.

Nylig fremla Skattekommisjonen rapporten Et helhetlig skattesystem. (NOU: 2022:20). Kommisjonen peker på at utgiftene til CO2 kompensasjonsordningen ventes å stige mye. Videre peker utvalget på at ordningen allerede er kostbar (for skattebetalerne) og den fører til at aktørene i mindre grad tar hensyn til klimakostnader. Ordningen fører videre til økt etterspørsel etter kraft. Siden den incentiverer til investeringer i kraftkrevende industri vil ordningen også føre til kunstig høyt forbruk av kraft i fremtiden.

Vi i Liberalistene synes at markedsøkonomien er en fantastisk ting. Dessverre er ordninger som CO2-kompensasjonsordningen med på å lade økonomien med falske signaler slik at markedsøkonomien ikke leverer de velferdsgevinstene som den kunne. Dette vil vi ordne opp i.

Liberalistene vil:
 • Avvikle CO2-kompensasjonsordningen

3. Fjern begrensningen på Individuell pensjonssparing nå

Tidligere i år uttalte vår helse- og omsorgsminister at nordmenn må ta større ansvar for egen alderdom. Liberalistene applauderer en slik innsiktsfull uttalelse. I strid med en slik innsikt har regjeringen gjort det vanskeligere nettopp å ta ansvar for egen alderdom ved å redusere beløpet som kan spares på ordningen for Individuell Pensjonssparing, IPS, fra 40 000 til 15 000 kroner i året.

Resultatet er at det er vanskeligere for folk å spare til egen pensjon, og at vi blir mer avhengige av det offentlige. Liberalistene tror at folk har godt av å kunne stå på egne bein. Folk har godt av å ha egne penger, dette gjør folk frie og uavhengige og gir folk verdigere liv.

Liberalistene vil:

 • Fjerne grensen på den summen som du kan spare på IPS-ordningen hvert år

4. Liberalistene vil avvikle importvernet

Ikke i noen land bruker folk så mye penger på mat som i Norge. Har vi av den grunn det beste kostholdet? Norge er et rikt land, men bruker vi mindre av pengene våre på mat? Nei, i mange land utgjør utgifter til mat en mindre del av folks samlede utgifter. Eksempelvis: Danmark, New Zealand, Nederland, Finland, Tyskland, Østerrike, Canada, Australia, Sveits, Storbritannia, Irland og USA. Hvordan kan Norge, som er et så rikt land, ha en befolkning som, i alle fall sett på denne måten, ikke er rike?

Det er ulike grunner til dette. Flere land har et høyere lønnsnivå enn Norge. Videre er skatter og avgifter høye i Norge. Et viktig moment er importvernet for matvarer. Importvernet innebærer toll, kvoter og importforbud på matvarer. Importvernet øker matprisen på tre ulike vis: tollen trekker prisen opp; kvoter og forbud ødelegger konsumentoverskuddet uten at noen tjener på det; og særlige regler demper konkurransen blant produsenter og butikkjeder.

Systemet er laget for at norske jordbruksprodukter skal finne veien til butikkhyllene. Det er en kjent sak at jordbrukssamvirker som Nortura og Prior velger å destruere mat fremfor å sette ned prisen. Dette er ren verdiødeleggelse. Siden butikkjedene i praksis bare kan velge blant et lite utvalg av varer så blir utvalget lite og konkurransen lav. Særnorske regler gjør at det er vanskelig for utenlandske kjeder å etablere seg i Norge. Dette hemmer konkurransen i dagligvarehandelen.

Samlet fører disse ordningene til svak konkurranse, dårlig utvalg og høye priser. Nordmenn fortjener bedre. Norge ville være et bedre land hvis nordmenn fikk bedre råd og økonomien ble mer effektiv.

5. Fjern hallikparagrafen

Hallikparagrafen har stått sterkt i norsk rettsvesen. Når vi forestiller oss at noen utnytter forsvarsløse, så er det ikke noe vi vil at skal forekomme. Virkeligheten er ofte mer sammensatt enn våre fordommer. Problemet med hallikparagrafen er at den kan tenkes å ramme mennesker som ikke kan oppfattes som seksuelle predatorer.

Ikke minst kan loven komme til å ramme sexarbeidere selv. Du kan gjerne mislike sex-arbeid, men for Liberalistene kommer prinsippet om eiendomsrett til egen kropp først. Vi tror også at dette er mennesker som kan trenge en håndsrekning heller enn straff.
Liberalistene vil:

 • Oppheve hallikparagrafen og sexkjøpsloven

6. Fritt språk

I forrige århundre drev myndighetene språkpolitikk. Det gjør de heldigvis ikke lenger, men Språkrådet er fortsatt statens forvaltningsorgan i språkspørsmål. Språk er fortsatt et følsomt tema i Norge. Liberalistene synes at det er helt unødvendig.

Språk er noe levende og utemmelig som ikke bør tukles med av politikere. Variasjon i språket er helt naturlig og ikke noe å henge seg opp i. Vi ser det derfor som fornuftig å avvikle Språkrådet.

På samme måte synes vi at det er unaturlig at staten skal ha noen mening om hva som er nynorsk eller bokmål. Vi går heller inn for at det ikke skal finnes noen offisiell norsk. Myndighetene kan legge seg på de vanligste normeringene av norsk. I hver skole kan foreldrene velge språknorm og bøker som de synes passer best for sine barn. Normeringen kan foretas av private faglige instanser som Det Norske Akademi eller andre organisasjoner som vil tilby konkurrerende normeringer av norsk. På denne måten vil norsk utvikle seg dynamisk og basert på konkurranse – på samme måte som andre deler av samfunnet.

Liberalistene vil:

 • Avvikle Språkrådet
 • At Norge ikke skal ha noen offisielle språk
 • Overlate normeringen av norsk til organisasjoner som det Norske akademi

Resolusjoner 2022

1. Stans EUs inngripen i norsk jaktkultur via blyforbud

EU-kommisjonen har vedtatt at bruk av blyhagl vil bli forbudt i og i nærheten av våtmark. Forbudet gjelder bruk av blyhagl både til jakt og på skytebaner. Forbudet vil gjelde fra 15. februar 2023 i hele EU/EØS-området.

 
Liberalistene mener at dette er et uheldig grep som vil føre til flere negative konsekvenser for jakt og dyrevelferd. EU har definert Våtmarksområder på en måte som i følge Miljødirektoratet betyr: "I praksis betyr den nye reguleringen et totalforbud mot blyhagl i den mest vanlige skogs- og fjelljakta." I tillegg har Miljødirektoratet senket kravet for kulevekt i riflekaliber for å møte dette kravet også for rifler.
 
Bly i naturen som følge av jakt er allerede et marginalt problem, og det har lenge vært forbudt i våtmarksområder der det har vært sett på som mest uønsket. Vanlig blyhagl i naturen oksiderer og forblir stabilt i de fleste miljø.
 
Det er flere negative konsekvenser for Jegere og vilt i Norge som følge av dette forbudet.
 • Lavere egenvekt på vanlige alternativer medfører mindre energi i målet. Mindre energi medfører mindre drepeevne, og dermed mer skadeskyting.
 • De vanlige alternativene, kobber og messing, medfører antageligvis ikke mindre negative miljøpåvirkning, i den grad dette kan måles.
 • De bedre ballistiske alternativene er svært dyre.
 • Dyr ammunisjon medfører høyere terskel for vanlige jegere.
 • Dyr ammunisjon fører til mindre trening, mindre trening gir dårligere dyrevelferd.
 • Høyere kostnader medfører færre jegere, og det igjen vil unektelig medføre at viltstell vil i større grad falle på det offentlige, som igjen betyr en større offentlig sektor med påfølgende utgifter.
 • Dyrere og dårligere ammunisjon vil føre til vanskeligere forhold for våpeneiere. 
 • Liberalistene kan ikke godta den krypende innskrenkningen av ammunisjon- og våpenlovgivning som EU presser på oss.

2. Røykeloven må bort

Lov om vern mot tobakkskader, bedre kjent som Røykeloven, inneholder mange bestemmelser som griper inn i eiendomsretten og den personlige frihet generelt. Blant bestemmelsene kan nevnes:
 
 • Forbud mot røyking innendørs i allment tilgjengelige lokaler
 • Forbud mot import, eksport og produksjon av tobakksprodukter uten bevilling
 • Forbud mot salg av tobakksprodukter uten registrering hos Helsedirektoratet 
 • Forbud mot selvbetjeningssalg/automatsalg av tobakksprodukter
 • Påbud om merking av tobakksprodukter
 • Forbud mot reklame for tobakksprodukter
Alle disse bestemmelsene innebærer inngrep i individets eiendomsrett. De innebærer en innblanding i hva folk kan gjøre på sin eiendom og med sine eiendeler. Loven er umoralsk, og må bort.
 
Liberalistene går inn for å oppheve Lov om vern mot tobakksskader.

3. Drastisk økning i bunnfradrag

Liberalistene ønsker til enhver tid minst mulig skatt, og ønsker å avvikle hele inntektsskatten, men så lenge Norge har en inntektsskatt, skal denne ikke gjelde den delen av en person sin inntekt som enhver trenger for å opprettholde en akseptabel levestandard.

Liberalistene går derfor inn for å øke bunnfradraget på all inntektsskatt så mye som mulig med umiddelbar virkning, så lenge vi ikke har klart å fullstendig avvikle inntektsskatten.

4. Ja til aktiv dødshjelp

Også i livets sluttfase er det nødvendig å la individer få muligheten til å ta egne valg. For noen er livet preget av lidelse slik at døden kan være den beste utveien. Det at slike beslutninger kan være vanskelige, er et argument for at det enkelte menneske selv må kunne bestemme, istedenfor at alle skal påtvinges samme løsning.

Aktiv dødshjelp, inkludert både legeassistert selvmord og eutanasi, bør være tillatt. Det samme gjelder retten til å få avsluttet all behandling.

Det er viktig å sikre at dette skjer i ordnede former slik man kan være sikker på at individet ønsker å få avsluttet livet. En slik sikkerhet er nødvendig både av hensyn til den det gjelder og det medisinske personalet som bistår.

Selv om medisinsk tilstand ikke er avgjørende for retten til å avslutte livet, så kreves det at pasienten har riktig informasjon om utsiktene for sin egen helse. Det kreves samtykke fra den det gjelder med uhildede vitner ved minst to anledninger med en viss tids mellomrom for at aktiv dødshjelp skal være tillatt.

Dersom det kan påvises at avgjørelsen er et resultat av press fra andre, skal utførelsen utsettes til det er avklart at det er pasientens oppriktige ønske å motta aktiv dødshjelp. 

Leger bør ha reservasjonsrett mot å utføre aktiv dødshjelp.

For et fritt og verdig liv er det viktig å ha selvbestemmelse. Derfor vil Liberalistene åpne opp for aktiv dødshjelp.
 

5. Øk fartsgrensene!

Vi må tilrettelegge for fremtiden og teknologisk utvikling. 110km/t, som er øvrige tillatte hastighetsgrense i Norge uavhengig tilstander og forhold, er unaturlig strengt målt opp mot standarden motorveiene er bygget for. 

Politisk uvilje, ikke faglige eller praktiske avgjørelser, er i veien for effektiv transport av varer og mennesker, verdiskapning og utvikling av bo- og arbeidsmarkeder. Uviljen til høyere hastighet på veiene er til hinder for effektivisering av den kanskje viktigste ressursen vi har, nemlig tid.

Mange europeiske land, blant annet Frankrike, Tsjekkia, Nederland og Danmark, har en øvre fartsgrense på 130 km/t. Belgia, Spania, Portugal, Sverige og Finland har en øvre fartsgrense på 120 km/t. Polen 140 km/t. Italia 150 km/t. Tyskland har fri fart på egnede strekninger.

Kunstig lave fartsgrenser er ineffektivt og skaper unødvendig mange overtredelser. Regler respekteres så lenge de er respektable. Liberalistene sier ja til høyere fartsgrenser der veistandarden og forholdene tilsier det.

6. Kutt avgiftene på elektrisitet umiddelbart

Prisen på elektrisitet har vært rekordhøy over lengre perioder, uten at politikerne har ønsket gjøre noe med utviklingen. Ekstreme strømregninger er nå blitt et stort problem for folk og næringsliv, og situasjonen er uholdbar. At strømmen er så dyr, skyldes i hovedsak alle avgiftene staten krever inn. For å løse dette problemet ønsker Liberalistene at samtlige avgifter på elektrisk energi umiddelbart fjernes i sin helhet. Vi mener dette skal være et permanent tiltak, og ikke et midlertidig ett.

Vi er motstandere av maksprispolitikk og å stanse bruken av tilkoblinger til utlandet. Dette hindrer fri handel av elektrisitet mellom innbyggere og land, og er politisk overstyring av markedskreftene. Strømselskaper har selvfølgelig rett til å selge strøm til andre enn nordmenn.

7. Frihet til transpersoner

Voksne transpersoner legges fortsatt under en rekke begrensninger på deres rett til å ta egne medisinske valg og bestemme over egen kropp. Det er kun Nasjonal Behandlingstjeneste for Transseksualisme (NBTS) på Rikshospitalet i Oslo som har lov til å utføre kjønnsbekreftende behandling i Norge. Fastleger får ikke skrive ut kjønnshormoner og private klinikker får ikke gi utredninger. Kriteriene for behandling på NBTS er svært strenge. De fleste som søker behandling blir avvist, og ventetidene for både vurderingen og selve behandlingen er dessuten lange.

Konkurranse mellom ulike helseaktører er et viktig markedsprinsipp. Liberalistene vil derfor tillate andre helseaktører å gi kjønnsbekreftende behandling. Voksne og myndige mennesker har rett til å gjøre hva de ønsker med sin egen kropp. Dette innebærer at avgjørelsen om å motta kjønnsbekreftende behandling ved kjønnsinkongruens til syvende og sist skal tas av personen det gjelder, gitt at vedkommende har gitt et informert samtykke og er myndig.

Liberalistene vil:

 • Tillate private klinikker å utføre utredning og gjennomføring av kjønnsbekreftende behandling for myndige og samtykkende personer
 • Gjøre det lovlig for fastleger å skrive ut kjønnshormoner til myndige personer
 • Tillate private klinikker å tilby kjønnsoperasjoner

Resolusjoner 2021

1.

 • Liberalistene vil at psykedelia-assistert terapi skal legaliseres.
 • Liberalistene støtter retten til selvmedisinering.
 • Liberalistene vil legalisere narkotiske rusmidler, for myndige mennesker.
 • Om staten har inntekter fra salg av rusmidler bør de gå til hjelp for misbrukere.
 • Liberalistene mener og vil jobbe for at straffedømte i narkotikasaker «uten offer» skal få slettet slike saker fra sitt rulleblad, og at de som soner for det samme skal benådes.

2.

Offentlig sektor blir større og større med stadig flere ledere på alle nivåer. Denne utviklingen må snus umiddelbart, derfor vil Liberalistene innføre ansettelsesstopp for ledere i offentlig sektor de fire kommende årene.

3. Driveplikt og boplikt på gård

I dag er det slik om man eier en gård på en viss størrelse så trer flere lover i kraft. Jordloven, konsesjonsloven og odelsloven styrer omsetning og bruk av landbrukseiendom. Noen sentrale punkter er:

 • Driveplikten: Jordlovens §8 krever at jordbruksareal skal drives, leies ut til noen som kan drive det, eller at eieren planter skog på området.
 • Delingsforbudet: Jordlovens §12 hindrer at en jordbrukseiendom kan stykkes opp og selges som tomter til boliger og andre formål uten godkjenning fra staten.
 • Priskontroll: Konsesjonslovens §9a er ment å sikre en forsvarlig prisutvikling på landbrukseiendommer.
 • Boplikten: Konsesjonslovens §5 sørger for at den som erverver større jord- og skogbrukseiendommer, må bo på stedet i minst fem år.

Disse lovene bryter mot det viktigste fundamentet til Liberalismen som er eiendomsretten. Retten til å bestemme over egen eiendom skal trumfe det staten måtte mene om den. Å fjerne disse reguleringene vil uten tvil styrke grunneierens råderett over eiendommen.

Vi vil fjerne driveplikten, delingsforbudet, priskontrollen og boplikten.

4. Forby rituell omskjæring av barn

Omskjæring av guttebarn er i dag lov i Norge. Et slikt inngrep gjøres sjelden av medisinsk nødvendighet og det er ingen påvist medisinsk grunn til å gjennomføre det på ellers friske barn. Operasjonen er heller ikke risikofri, og har blitt koblet til nedsatt følsomhet og generelt økt sannsynlighet for seksuelle problemer.

Myndige mennesker har rett til å gjøre hva de vil med egen kropp, men man har derimot ikke rett til å gjøre hva man vil med andres - ei heller ens eget barn. Å gjennomføre et slikt inngrep på et barn uten personens samtykke og uten noen medisinsk nødvendighet, er et uforsvarlig brudd på dets nåværende og fremtidig rett til å bestemme over egen kropp. Om personer velger å gjennomgå et slikt inngrep i voksen alder, er det selvfølgelig deres rett, men all omskjæring og kjønnslemlestelse av mindreårige bør være forbudt.

Liberalistene vil forby all rituell omskjæring av barn.

5. Transhumanisme

Liberalistene vil la folk gjøre med kroppen sin slik de vil. Moderne teknologi, oppfinnsomhet og innovasjon har innenfor felt som bioteknologi, biomedisin og genforskning for første gang gjort det mulig for oss å modifisere og gjøre endringer på kroppene våre, så vel som genene våre, og vi ser en stadig mer teknologisk avansert verden i sikte.

Vi støtter på prinsipielt grunnlag den morfologiske friheten fullt ut. Liberalistene mener at du, i kraft av å eie deg selv, må få gjøre med din kropp slik som du ønsker. Det innebærer at du bør få legge til på den hva du måtte ønske, operere så mye du vil på den, erstatte eller fjerne de kroppsdelene du vil, ta eller injisere de medisinene du vil uten godkjennelse fra staten, og ellers endre på din egen kropp slik du vil gjøre – det være seg midlertidig eller permanent.

Liberalistene vil fjerne alle forbud mot modifisering av egen kropp for myndige personer.

6. Fjerne juridisk kjønn

Liberalistene vil avvikle systemet der individets juridiske kjønn registreres i Folkeregisteret uten deres samtykke. Det er i utgangspunktet ikke bedre grunn til å registrere juridisk kjønn enn eksempelvis seksuell legning eller hudfarge. Videre er det slik at registrering av kjønn fører til muligheten for diskriminering.

Om identifisering av kjønn av en eller annen årsak behøver å oppgis, f.eks. ved utstedelse av pass, kan dette problemfritt gjøres på egenhånd.

Samtidig anerkjenner vi muligheten for at en umiddelbar og fullstendig avskaffelse av juridisk kjønn potensielt kan være utfordrende av praktiske hensyn, men vi vil støtte en muliggjøring og endelig gjennomføring av et slikt mål.

Liberalistene vil fjerne statlig lagring uten samtykke av juridisk kjønn.

7. Ja til atomkraft i Norge!

Verden har bruk for stadig mer elektrisk energi i tiden som kommer, ettersom befolkningens etterspørsel også vil øke. Det betyr at vi trenger gode løsninger for en kraftproduksjon som både gir mye kraft, men uten å påvirke miljø og klima på en negativ måte i nevneverdig grad.

Kjernekraft er et meget godt alternativ, som oppfyller begge kravene. Det er ingen energiproduksjon som er så lite skadelig sammenlignet med mengden energi som er produsert. Selv ikke når vi tar hensyn til ulykkene i Tsjernobyl og Fukushima, som henholdsvis var tragiske eksempler på mislighold av sikkerhetsrutiner, og kunne vært unngått i en ellers trygg energiproduksjon.

Liberalistene vil tillate kjernekraft på norske landområder, og støtter private aktører som kan utvikle fremtidens kjernekraft. Liberalistene ønsker også å legge til rette for utvikling og bruk av thorium og/eller hydrogen som energikilde.

8. Ingen stemmerett, ingen skatt – fjern skatt for ungdom

Ungdom får ikke påvirke hvordan skattepenger blir brukt via stemmeseddelen. Dette er beskatning uten representasjon. Vi mener derfor at alle under 18 år skal fritas arbeidsgiveravgift og inntektsskatt.

Arbeidsgiveravgift hindrer bedrifter som vil inkludere ungdom. Arbeidserfaring i ulike jobber skaper selvstendige og ansvarsfulle individer med en høy grad av toleranse for sine medmennesker — godt rustet for fremtiden. Inntektsskatt er et hinder for personlig og økonomisk utvikling. Vi mener at ungdom i arbeid skal ha størst mulig råderett over egen økonomi for å kunne delta på fritidsaktiviteter og ha et mer inkluderende sosialt liv – uavhengig av bakgrunn.

Liberalistene går følgelig inn for å avskaffe arbeidsgiveravgiften og inntektsskatt på personer under stemmerettsalder, og incentivere til å tidlig komme inn på arbeidsmarkedet for personlig og økonomisk utvikling.

9. Avskaff knockoutloven

Liberalistene mener at ethvert myndig menneske har en grunnleggende rett til å bestemme over sin egen kropp, også når det gjelder aktiviteter som innebærer personlig risiko. På dette grunnlaget ønsker Liberalistene ingen statlig kontroll av organisert kampsport, og vi går inn for å liberalisere lovverket knyttet til organisert konkurranse, oppvisning eller treningskamper der knockout er tillatt.

Vi går inn for å tillate alle former for kampsport med fullkontakt, slik at for eksempel profesjonelle MMA-stevner (mixed martial arts) fritt kan arrangeres på norsk jord.

Liberalistene ønsker å anerkjenne MMA som en kampsport på lik linje med andre kampsporter. Vi går inn for å avskaffe den såkalte knockoutloven.

10. Nei til flere Covid-nedstenginger

I skrivende stund er pandemien på retur. Frykten for en ny smittebølge til høsten eller vinteren er der fortsatt. Det vil være forferdelig for landet om vi må gjennom en ny periode med nedstenginger og restriksjoner. Dette må for enhver pris unngås.

Tilgangen på gode vaksiner er meget god i Norge. Andelen fullvaksinerte er på god vei mot å bli halvparten av Norges befolkning, og denne andelen vil øke videre mot slutten av sommeren. En betydelig majoritet har alt fått sin første dose. Dette burde være mer enn nok til å holde pandemien i sjakk med enklere forhåndsregler, som sosial distansering, munnbind og antibac.

Det er på tide at folket får lov til å ta ansvar for smittespredningen, fremfor at politikerne skal bestemme hvilke butikker og andre tjenestetilbydere som skal få holde åpent. Det er ikke opp til Stortinget å bestemme om folk vil løfte vekter på treningsstudio, eller om folk skal få nyte et par pils etter jobb. Norges befolkning fortjener mer frihet og ikke mer tvang!

11. Gjør Folketrygden frivillig

Liberalistene vil gjøre medlemskapet i den offentlige folketrygden frivillig. Staten har ingen rett til å tvinge enkeltmennesket medlemskap i en folketrygdordning en selv ikke ønsker å være medlem av. Det enkelte må fritt kunne velge om en ønsker medlemskap i den offentlige ordningen, eller heller søke andre løsninger for seg selv. I dag er det bare en liten elite som arbeider i utlandet som kan velge å stå utenfor folketrygden. De lir ingen nød, da det finnes mange private tilbud som tilbyr samme sikkerhet, til en rimeligere pris. Topp politikere har sikrer seg selv internasjonale jobber etter karrieren, hvor de står utenfor fellesskapet, og slipper unna tvunget medlemskap i folketrygden. Resten av oss tvinges til å være medlem. Det må være fullt mulig for alle innbyggere å benytte seg av retten til å velge selv.

12. Politiets makt

Det siste året har sett mye kritikk rettet mot politiet som institusjon. Dette gjelder alt fra påståtte brudd på grunnloven i netthetsetterforskning og systematisk overtramp av hjemler i narkotikasaker, til misbruk av egen status i arbeid for den politiske interessegruppen NNPF. Dette gjelder i tillegg til forøvrige anklager om politivold, trakassering og maktmisbruk som ikke blir etterfulgt eller får betydelige konsekvenser.

Liberalistene stiller seg bak hoveddelen av denne kritikken, og mener at politiet bør underlegges langt tydeligere begrensninger og betydelig større uavhengig kontroll. Vi mener det skal være reelle konsekvenser for å bryte med borgeres lovfestede rettigheter, og at ulovlig anskaffet bevis ikke skal være gyldig i retten. I tillegg vil vi drastisk redusere rommet for subjektive avgjørelser fra politiet sin side.

Vi ønsker dessuten mer uavhengige etterforskninger i tilfeller av maktmisbruk, spesielt i større saker som gjelder hele institusjonen, slik som den nylige NNPF-granskningen.

13. Ingen krigføring i Afghanistan

Et øye for et øye gjør verden blind. Etter tyve år med krigføring ser vi at løsningen på konflikten i Afghanistan ikke er mer krig. Liberalistene vil ikke støtte flere norske væpnede bidrag i konflikten.

14. Kryptovaluta

Liberalistene anser en del av folks frihet til å være friheten til å bruke den valutaen de selv ønsker. Dette inkluderer også kryptovaluta. Digitale valutaer representerer et nytt mangfold av betalingsmidler, hvor de ulike valutaene utfyller hverandre. Liberalistene vil tillate all bruk av disse valutaene, og la det være opp til markedet hvordan det benytter mulighetene i denne teknologien, og motsetter seg reguleringer som begrenser bruk av kryptovaluta samt skattlegging av avkastninger. Staten skal også legge opp til at du skal ha lov til å betale den med de største og mest brukte kryptovalutaene. Liberalistene vil: *Åpne for at virksomheter lovlig kan benytte kryptovaluta som betalingsmiddel. *Legge til rette for bruk av kryptovaluta i det offentlige.

Resolusjoner 2019

1. Abort for begge kjønn

Liberalistene er for juridisk abort hvor far kan frasi seg økonomiske og juridiske ansvar, rettigheter og plikter. Mulighetene for juridisk abort er tidsbegrenset til samme tidsperiode for mors selvbestemte abort.

2. En vakker og liberal fremtid

Samfunnsdebatten er dessverre preget av frykt og pessimisme. Venstresiden er redde for klimaet, høyresiden er redde for innvandring og begge to frykter kutt i offentlige utgifter. Det er på tide med en lilla bølge med optimisme, frihet og tro på fremtiden.

Liberalistene er et miljøvennlig parti som vet at velstand og beskyttelse av eiendomsrettigheter gir oss en bedre klode for både mennesker og naturen. Liberalistene er et innvandringsvennlig parti som vet at vi får en bedre verden når mennesker får søke lykken og bo der de selv ønsker. Liberalistene er et menneskevennlig parti som vet at mennesker er bedre i stand til å ta vare på seg selv enn det politikerne er.

Aldri har det vært så lite absolutt fattigdom. Aldri har det vært så lite barnedødelighet. Aldri har så mange mennesker kunne lese eller fått grunnleggende utdanning. Aldri har vi vært rikere. Likevel tror

mange at verden blir verre. Frykt leder dessverre ofte til rop om politiske løsninger istedenfor frihet. Det er på tide å parkere frykten og åpne opp for friheten.

Liberalistene innser selvsagt at det finnes mange problemer. Staten er imidlertid ikke løsningen på våre problemer. Staten er problemet. Løsningen er mindre politikk og mer tro på enkeltmenneskets frihet og beskyttelse av eiendomsrettighetene, slik at mennesker kan skape seg en bedre fremtid, med minst mulig politisk kontroll.

3. Liberalistene vil avvikle partistøtten

Liberalistene anerkjenner problematikken med penger i politikk, men mener ikke at det skal være hindringer for å frivillig donere sine penger til noen - ikke engang til politikere. Derimot ser vi på skattepenger i politikken som en uting.

Partistøtten brukes til å bestikke de politiske partiene, hvor vi ser at disse går til blant annet fyll og fest, gaver til politikere, betalte byråkratiske stillinger og valgkamp. Det er moralsk forkastelig å tvinge noen til å betale for dette, å bli tvunget til å gi økonomisk innflytelse til mennesker som vil motarbeide ens egen oppfatning om hvilket samfunn vi bør ha. Midlene går til å opprettholde et system for folk med egeninteresse av å ta fra noen og gi til andre.

Liberalistene går følgelig inn for å avvikle partistøtten og vil at de politiske partiene skal bli finansiert på frivillig basis.

4. Liberalistene går inn for å fjerne alle statlige subsidier

Vi mener at mennesker ikke skal bli tvunget til å finansiere handlinger som står i kontrast til deres syn på hva som er etisk. Veganere skal ikke tvinges til å finansiere drap av dyr gjennom subsidiering av kjøttindustrien, abortmotstandere skal ikke tvinges til å finansiere hva de selv anser som umoralsk, og ateister skal ikke bli tvunget til å finansiere andres tro.

Liberalistene stiller seg også negative til statlig favorisering av næringslivet, og ønsker å åpne for et fritt marked. Vi går derfor på prinsipielt grunnlag inn for å avvikle alle statlige subsidier.

Resolusjoner 2018

1.

Liberalistene ønsker å flytte fridagen 1. mai til frigjøringsdagen 8. mai. Arbeiderne har i stor grad oppnådd sine rettigheter og vi ønsker heller fokus på fred og frihet samt huske de som ofret seg i kampen for Norge

2.

Liberalistene vil tillate privat ferjedrift i hele landet. Det er viktig at innbyggerne kan velge mellom fylkesveier, eller privat ferge der noen ønsker å tillate dette.

3.

Liberalistene vil legge ned Avinor og åpne for privat drift av flyplass.

4.

Liberalistene vil gjøre det enklere for skoletapere å velge arbeid fremfor skolegang. Skole er ikke for alle og mange svakere elever har mer utbytte av å jobbe enn å tvinges gjennom en skole de ikke mestrer.

5.

Liberalistene mener at private bør selv velge om det skal være tillatt å røyke på deres egen eiendom.

6. Høyre og Fremskrittspartiet svikter velgerne

Mange tror at Høyre og Fremskrittspartiet ønsker mer frihet og mer private løsninger. Regjeringsprosjektet har vist at dette ikke er tilfelle. Hvert år har regjeringen økt de offentlige utgiftene. Forskjellen mellom de borgerlige og de sosialistiske partiene handler om hvordan de ønsker å styre menneskers liv, og her er det bare snakk om nyanser.

Liberalistene er skuffet over at vi er det eneste partiet som vil ha mindre offentlige utgifter. Offentlige utgifter betales av skatter som tas fra menneskene og dermed reduserer deres bestemmelse over eget liv. Når mennesker betaler over halvparten av pengene i skatter og avgifter, betyr det at de jobber over halve året for staten og ikke for seg selv. Uten dette systemet kunne menneskene enten ha doblet sine inntekter eller fått ferie over halve året.

De siste 5 årene har vist at det er behov for et liberalt, tolerant og radikalt parti på høyresiden i norsk politikk. Et parti som alltid vil prioritere kutt i offentlige utgifter. Et parti som respekterer alle menneskers rettigheter til å leve sitt liv slik de selv ønsker så lenge de ikke krenker andres tilsvarende rett. Dette partiet er Liberalistene.

Resolusjoner 2017

1.

Liberalistene ønsker økt aktivitet i oljenæringen og går inn for oljeboring i lofoten og Vesterålen. Senking av skatter og avgifter i olje industri generelt.

Resolusjoner 2016

1. Liberalistene stiller seg positiv til juridisk abort

Resolusjoner 2015

1. Liberalistene støtter opprettelsen av den nye fristaten Liberland, mellom Kroatia og Serbia

2. Liberalistene støtter Free State Initiative, et prosjekt av Onar Åm som søker å opprette en fristat et sted i verden

3. Landsmøtet til Liberalistene ønsker å gjøre bonden fri ved å la yrkesgruppen fokusere på sitt virke, i stedet for at tid og ressurser benyttes på unødvendig byråkrati, skatter, avgifter og reguleringer. Dette i henhold til partiets valgprogram

4. Liberalistene ønsker å fremme en rettsstat basert på etterprøvbare bevis, for å på den måten å forhindre justismord, i henhold til partiets ideologiske fundament og partiprogram

5. Landsmøtet til Liberalistene ønsker en human rusmiddelpolitikk, som baserer seg på at frie, myndige personer skal ha all rett til å frivillig anskaffe, produsere og konsumere rusmidler

6. Landsmøtet til Liberalistene motsetter seg statlige reguleringer og skattelegging av tilbudet «e-sigarett/damping», og ser en potensiell stor helsemessig gevinst om noen ønsker å bytte ut vanlig tobakk – det motsatte vil resultere i unødvendige helseskader og dødsfall