${title}
Coronavirus COVID-19

COVID-19 og Great Barrington-erklæringen

Liberalistene oppfordrer alle til å lese Great Barrington-erklæringen, og gjerne fremme dens anbefalinger i sine omgivelser. 

Det foreligger ikke informasjon eller situasjon som kan rettferdiggjøre de innførte korona-relaterte inngrepene som rammer mennesker og samfunn hardt. Verken moralsk eller politisk. Av den grunn er det betimelig å stille spørsmål ved og kritisere myndigheter og valgte inngrep, samt foreslå en ny tilnærming i situasjonen med langt mindre skadelige følger for alle.

Lockdown-orienterte inngrep har medført blant annet: fjerning av sivile friheter, tvungen separasjon av familie og venner gjennom unødig streng isolering, unødig fryktskapende budskap rettet mot barn og unge, enda større utfordringer for de som allerede sliter mest, at betydelige hindre legges i veien for opprettholdelse av små og mellomstore bedrifter, stadig større grad av arbeidsledighet, alvorlig hemming av hele samfunn sin utvikling og økonomiske fremtid. Økonomi nevnes i denne sammenhengen av en enkel årsak: der økonomien er god er også den generelle helsetilstanden best.

Et betydelig antall kompetente helsearbeidere i alle kategorier har gjentatte ganger kommunisert at i et helsefaglig perspektiv så er de innførte inngrepene delvis virkningsløse og delvis påviselig skadelige for befolkningens totale helsetilstand. Deres innsigelser har i stor grad falt på stengrunn, uten at noen tilgjengelig informasjon tilsier at det er en faktaorientert reaksjon. Politikere har gjentatte ganger gått lengre enn anbefalingene fra egne faginstanser i situasjonen rådet om, og de samme har ikke i noe tilfelle valgt mindre inngripende løsninger. Det estimeres på flere hold at i et mer langsiktig perspektiv vil det vise seg at dagens inngrep innført for å redusere og kontrollere COVID-19 smitte vil føre til mer lidelse og skade enn smitten selv kunne eller kan gjøre, men da på områder som manglende sykdomsbehandling, psykiske lidelser og andre sosiale problemer.

I situasjonen landet nå står i vil Liberalistene appellere til alle omtenksomme mennesker om å støtte og fremme reduksjon av de politiske inngrep umiddelbart. Partiet oppfordrer alle til å sette foten ned og tydelig kommunisere til politikere og andre ansvarlige myndigheter at de ikke vil gi fortsatt støtte til inngrep som på sikt kan skape mer skade enn smitten som forsøkes hindret selv kan gjøre.

En politisk nøytralt sett av fornuftsbaserte tiltak er utformet av og har fått tilslutning fra fremstående helsepersonell i hele verden. Partiet Liberalistene i Norge slutter seg til "The Great Barrington Declaration" som en rasjonell og helhetlig anbefaling av virkemidler, som står i kontrast til de mange svært inngripende virkemidlene som er valgt inntil nå. Erklæringen går i veldig korte trekk ut på å gi hjelp de som er mest utsatt og som selv ønsker det til å isolere seg, og la alle andre leve så vanlig som mulig, med noen anbefalinger om oppførsel for å redusere smitterisikoen som kan være til hjelp.

Liberalistene oppfordrer alle til å lese Great Barrington-erklæringen, og gjerne fremme dens anbefalinger i sine omgivelser. Hele erklæringen foreligger på norsk på erklæringens nettsted.

###

For mer informasjon kontakt:
Ronny Skjæveland, Leder i Liberalistene
Mobil 904 00 200
E-post: ronny@liberalistene.org

The Great Barrington Declaration: Er skrevet av bla. Dr. Martin Kulldorff, professor i medisin ved Harvard Universitetet, Dr. Sunetra Gupta, professor ved Oxford Universitetet og Dr. Jay Bhattacharya, professor ved Stanford Universitetets medisinske fakultet. Erklæringen er oversatt til over 40 språk, inkludert norsk. Over 11 tusen folkehelse og medisinske vitenskapsfolk har så langt signert erklæringen, sammen med mer enn 33 tusen praktiserende leger og 600 tusen bekymrede borgere.
Link til erklæringen: gbdeclaration.org

Liberalistene: Partiet ble grunnlagt i 2014 og har siden det stilt lister i valg fra 2015. Siden valget i 2017 stiller partiet i alle fylker i landet, og i 2019 ble også 40 av landets mest folkerike kommuner dekket. Partiet opplever en vekst fra valg til valg og sikter på Stortinget i 2021. Liberalistene har en prinsipiell forankring i liberalistiske verdier, og fremmer individets frihet, eiendomsrett og ytringsfrihet. Partiet vil legge til rette for flere arbeidsplasser og vekst i fastlandsøkonomien gjennom reduksjon av dyre offentlige monopoler og tilsvarende reduksjoner av skatter, avgifter og byråkrati. Små og mellomstore bedrifter er et sentralt fokus, samt lokalt selvstyre og medbestemmelse i saker som påvirker mennesker lokalt.