${title}
Våpen Gevær Rifle

Våpen og liberalisme

I en liberalistisk stat kan personer med rent rulleblad kjøpe og eie våpen beregnet på jakt, sport og selvforsvar. Staten blander seg ikke inn uten lovbrudd.

Retten til å eie og bære våpen er et omdiskutert tema. I Norge er det ikke lov til å kjøpe våpen uten tillatelse fra politiet og det er strenge krav til eierskap og bruk.

I en liberalistisk stat er det derimot fritt fram for personer med rent rulleblad å kjøpe og eie sivile våpen. Dette er våpen som er beregnet på jakt, sport og selvforsvar. Staten skal ikke blande seg inn så lenge våpeneieren ikke bryter noen lov.

Hvorfor bør det være tillatt?

Et menneske har retten til liv. Dette innebærer nødvendigvis også retten til selvforsvar, og derfor retten til å bære våpen for å være i stand til å forsvare seg mot kriminelle.

Staten skal ideelt sett beskytte innbyggerne, men den er ikke allvitende og til stede overalt hele tiden. Innbyggerne må derfor få anledningen til å beskytte seg i ekstreme nødstilfeller der staten ikke har umiddelbar mulighet til å gripe inn, som for eksempel ved et drapsforsøk, overfall eller lignende.

Er våpen ondskapsfullt?

Mange mener at våpen fører med seg lidelse og ondskap. Et våpen er imidlertid bare et livløst verktøy, og det kan ikke foreta moralske valg — det kan derfor ikke være godt eller ondt.

Bæreren av et våpen, derimot, har fri vilje og kan foreta bevisste valg. En person kan bruke et våpen til sport og selvforsvar, mens en annen person kan bruke samme type våpen til å begå et ran eller et drap. Det er mennesker som er ansvarlige, og ikke verktøyene.

Forbud mot våpen fører til at fredelige, lovlydige mennesker står igjen forsvarsløse overfor bevæpnede forbrytere som ikke bryr seg om lover.

Kan privatpersoner eie krigsvåpen?

Retten til å eie våpen er det samme som retten til selvforsvar. Krigsvåpen, som for eksempel en atombombe, er i denne sammenhengen offensive våpen. Slike kampmidler brukes ikke til individuelt selvforsvar, men til angrep eller total utslettelse av liv.

Sivile personer har ikke anledning til å eie krigsvåpen i en liberalistisk stat. Man har rett til å forsvare seg selv, men ikke rett til å eie funksjonelle våpen som ikke tjener til denne hensikten.

 Oppsummering

  • Fredelige personer med rent rulleblad kan fritt kjøpe og eie sivile våpen i en liberalistisk stat
  • Fordi man har rett til liv, har man rett til å forsvare seg selv og derfor rett til å eie våpen
  • Våpen er kun et verktøy — det er mennesker som er moralsk ansvarlige
  • Individer har ikke rett til å eie krigsvåpen

Ressurser