${title}
Blomster Rettigheter

Positive og negative rettigheter

Hva er forskjellen på såkalte positive og negative rettigheter? Hvilken type rettigheter stiller liberalister seg bak – og hvorfor?

Vi er alle kjent med at vi har rettigheter. I dag har vi rett til skole, utdanning, jobb, eiendom, liv, frihet og personlig sikkerhet. Men det er en grunnleggende forskjell på rettigheter. Det eksisterer to typer: Positive, eller av noen kalt «kunstige» rettigheter, og negative, eller «naturlige» rettigheter.

At det blir kalt «positivt» og «negativt» har ingenting med en bedømming av rettighetene å gjøre, men beskriver hva slags natur en type rettighet har.

Negative rettigheter

Negative rettigheter, eller negativ frihet, betyr frihet fra noe. Din negative rettighet krever en negativ plikt av andre, det vil si en plikt til å ikke gjøre noe eller ikke å blande seg inn.

Min negative rettighet krever bare at du må respektere rettigheten ved ikke å forhindre meg i å få utført den. Eksempler på negative rettigheter er retten til å leve, å være fri, ytringsfrihet, religionsfrihet, frihet fra vold, frihet fra slaveri og eiendomsrett.

Positive rettigheter

Positive rettigheter, eller positiv frihet, betyr frihet til noe. Din positive rettighet krever således en positiv plikt av andre, altså en plikt til å tilby noe eller handle på en bestemt måte.

Min positive rettighet krever at du må respektere den ved å etterkomme den. Eksempler på positive rettigheter er retten til skattefinansiert skole, skattefinansiert helsevesen, jobb og minstelønn.

De går ikke sammen

På et statlig nivå går ikke disse to typene rettigheter sammen. Du kan for eksempel ikke både ha rett til å være helt fri, men samtidig måtte jobbe for andre under tvang (dette forekommer jo, men det er selvmotsigende og inkonsekvent). Alle stater og FN har i dag en blanding av positiv og negativ frihet blant sine menneskerettigheter (hvis de overhodet har det).

Positive rettigheter kan likevel eksistere i et samfunn eller en stat tuftet på negative rettigheter, men da i form av frivillige løsninger, som for eksempel at du har rett til legebehandling hvis du har sykeforsikring.

Oppsummering

  • Positive rettigheter er friheten til å bli forsørget eller sponset av andre
  • Negative rettigheter er friheten til liv, eiendom og å være fri
  • Positive rettigheter må nødvendigvis krenke negative rettigheter på et offentlig nivå
  • Ingen kan samtidig være fri og «slave» for andre

Ressurser