${title}
Piggtråd innvandring fengsel frihet

Innvandring og liberalisme

Innvandring er et gode, men mange er urolige for at en betydelig andel av de som kommer kanskje ikke vil bli produktive medlemmer av samfunnet men snarere bli en byrde.

Årsaker til innvandring

Mange som kommer til Norge har forlatt land med diktatur, ustabile forhold, uro og i verste fall krig.

Fredelige individer ønsker ikke å leve under slike forhold, hvor man for eksempel når som helst kan bli overfalt av andre grupper eller bli fratatt eiendommen sin. Derfor søker de seg til stater der rettssikkerhet og økonomi er bedre.

I et land som Norge får man det mye bedre, selv ved ikke å gjøre noe spesielt. Mange ønsker seg til Norge for å ta del i velferdsstatens goder, men uten evne, og kanskje vilje, til å tilføre samfunnet noe av betydning.

Sosialdemokratisk løsning

Løsningen til alle partiene på Stortinget og de fleste partiene i Norge innebærer å beholde velferdsstaten, men samtidig begrense innvandringen. De politiske partiene i Norge er bare uenige om hvor høye barrierene skal være for mennesker som tilfeldigvis er født utenfor landets grenser.

Liberalistisk løsning

I et samfunn basert på liberalistiske prinsipper har staten ingen rett til hverken å ta eiendom fra noen eller å gi goder til noen. Det eneste staten skal sørge for er beskyttelse av borgernes frihet, dvs. beskyttelse av enhvers kropp, liv, og  eiendom.

En liberalistisk stat tilbyr ingen statlige støtteordninger. Snyltere mister dermed en svært viktig beveggrunn til å komme til landet, da de ikke lenger får noe «gratis».

Innvandrere som kommer til Norge under et slikt styresett vil derfor mest sannsynlig være ærlige, arbeidsomme og ressurssterke mennesker med et ønske om å leve i fred og skape verdier. Det er utelukkende bra for Norge at skapende individer ønsker å slå seg ned her og dermed bidra til økt velstand i samfunnet.

Kriminalitet og integrering

Kriminalitet forbundet med enkelte innvandrergrupperinger vil reduseres drastisk parallelt med at velferdsstaten og det vi kaller forbrytelser uten offer, bygges ned. Arbeidsmarkedet blir langt mer fleksibelt og åpent, og sørger for økte muligheter for arbeid til personer med innvandringsbakgrunn som i dag sliter med å få seg jobb.

Innvandrerforeldre kan ikke lenger sitte hjemme og forhindre barnas integrering i det øvrige samfunnet, fordi de i utgangspunktet må jobbe eller få seg utdanning. Innvandrere i jobb og på skole er tiltak som fremmer integrering og reduserer tendenser til kriminalitet og utmelding av samfunnet.

Oppsummering

  • Sosialdemokrater ønsker å bevare velferdsstaten og begrense innvandringen
  • Når innvandrere mister støtteordninger fra staten, kan de ikke komme for å leve på andre
  • Norge vil da tiltrekke seg ressurssterke innvandrere som bidrar til å øke velstanden for alle
  • Et fleksibelt arbeidsmarked gir jobb til flere, og dermed blir det minimalt med kriminalitet og maksimalt med integrering

Ressurser