Overvåkning og åpenhet

Personvern er viktig for Liberalistene. All bruk av overvåking skal holdes under objektiv kontroll, og for å forhindre maktmisbruk, er det avgjørende at mange av statens prosesser er transparente. Det vil si at det skal være mulig for vanlige borgere å kontrollere myndighetenes adferd.

Overvåkning – statlig og privat

Vanlige innbyggere skal under normale omstendigheter aldri utsettes for overvåkning. Staten skal kun føre grunnleggende opplysninger om borgerne, som navn, fødselsdato, bosted og barn. Staten kan ikke registrere informasjon om inntekt, formue, legning, boligstørrelse, helsetilstand, politisk syn, religiøs tilhørighet, og så videre.

For å være i stand til å motvirke kriminelle aksjoner, terrorangrep eller lignende, må imidlertid politiet kunne overvåke kriminelle. Dette må godkjennes av en domstol, og det må foreligge en skjellig grunn til mistanke. Slik overvåkning må også tidsavgrenses.

Ved siden av dette, har private rett til å overvåke egen eiendom, men ikke andres eiendom uten samtykke. Produkter og tjenester som krever lagring av informasjon, plikter å informere brukerne om hvordan informasjonen blir lagret og utnyttet.

Åpenhet i staten

Rettsstaten har flere sikkerhetsmekanismer for å hindre den i å vokse ut over sitt mandat, eller å misbruke sin makt. Én av disse mekanismene er transparens, eller åpenhet/gjennomsiktighet.

Liberalistene ønsker at mange statlige prosesser blir gjort synlige og søkbare for allmennheten. Statlig virke som krever hemmelighold, som for eksempel visse militære hemmeligheter, sikkerhetsrutiner og så videre, må fremdeles holdes skjult. Årsaken til dette er for å forhindre at eventuelle fiender utnytter sensitiv informasjon på avveie.

En stor mengde med statlig aktivitet kan imidlertid gjøres tilgjengelig for offentligheten, og hensikten med dette er å gjøre det enkelt å avdekke misforhold, korrupsjon eller tilsvarende.

Liberalistene vil derfor:

  • Beskytte innbyggernes rett til privatliv og personvern
  • Tillate overvåkning av kriminelle
  • Tillate privat overvåkning og pålegge selskaper å informere om innsamling og utnyttelse av brukerinformasjon
  • Gjøre flere av statens handlinger og prosesser synlig for folk flest
  • Fremdeles holde visse statlige affærer hemmelige av sikkerhetsgrunner