Et trygt samfunn

Liberalistene vil ha et samfunn som er trygt å leve i for alle mennesker. Vi ønsker ikke å oppgi frihet for å oppnå trygghet, men vi vil ha et sterkt verktøy i form av rettsstaten.

Trygt å leve

For at du skal kunne leve uten frykt for å bli overfalt av kriminelle eller bli utsatt for overgrep fra staten, er det nødvendig å ha på plass et effektivt rettsvern. Det innebærer at hver innbygger har rettssikkerhet og personvern, og at kriminelle idømmes strenge straffer.

Rettssikkerhet betyr at du har urokkelige rettigheter og at rettsstaten beskytter deg mot kriminelle handlinger. For å kunne gjøre dette i praksis, må politi og domstoler ha et klart og enkelt lovverk å forholde seg til. Liberalistene ønsker å fjerne alle lover som bryter med fredelige individers rett til å bestemme over eget liv, slik at alle statlige prosesser får vesentlig fortgang.

Liberalistene er tilhengere av et sterkt personvern, og vil begrense hvor mye informasjon staten kan samle inn om fredelige innbyggere. Når det gjelder kriminelle, det vil si mennesker som dreper, stjeler, voldtar, svindler, truer, bruker vold eller bedriver hærverk, skal de få en rask og skikkelig rettergang, og deretter bli dømt til strenge straffer under humane, men kummerlige forhold. Dette holder kriminelle borte fra samfunnet, slik at de ikke lenger kan skade uskyldige mennesker, og gir dem samtidig et klart syn på årsak-virkningsforhold: Kriminalitet lønner seg aldri.

Trygt å jobbe

Det er ikke bare det å leve som skal være trygt i et liberalistisk samfunn – det skal også være trygt og forutsigbart å drive skapende og produktiv virksomhet.

Liberalistene går derfor inn for full og uinnskrenket privat eiendomsrett. Dette betyr at enkeltindivider og organisasjoner har rett til å beholde all eiendom, produksjon og inntekt de har eierskap til, hvilket er en konsekvens av menneskets rett til eget liv. Vi må tenke og handle for å opprettholde og fremme livet vårt, og eiendomsretten er retten til å bestemme over fruktene av vår egen tenkning og handling.

Den liberalistiske rettsstaten skal beskytte hver persons eiendom og inntekt, og skal også sørge for at inngåtte kontrakter, som ikke bryter med individuell frihet, blir overholdt av partene – for eksempel arbeidsgiver og arbeidstaker.

Et liberalistisk samfunn vil sannsynligvis ha en sterkere forekomst av entreprenører og gründere på grunn av eiendomsretten, og det vil derfor bli konkurranse om å tiltrekke seg arbeidstakere. Liberalistene har tro på at dette gagner begge parter i tradisjonelle arbeidsforhold, og at den generelle utviklingen av velstand, teknologi og vitenskap vil gjøre livet bedre for alle.

Liberalistene vil derfor:

  • Gradvis fjerne alle lover som bryter med din rett til ditt eget liv
  • Forenkle lover og regler, slik at staten blir mer effektiv til å gjennomføre sine oppgaver
  • Opprettholde et sterkt rettsvern og personvern
  • Gi kriminelle rask og skikkelig rettergang, og idømme dem strenge straffer
  • Styrke eiendomsretten, og dermed legge til rette for økt verdiskaping og teknologisk innovasjon
  • Opprettholde frivillig inngåtte kontrakter