Innvandring

 
Innvandring

Liberalistene mener på prinsipielt grunnlag at ethvert menneske med fredelige intensjoner bør kunne krysse landegrenser for å bosette seg der han eller hun ønsker. Vi er derfor i utgangspunktet positive til innvandring for produktive og lovlydige mennesker. Innvandring er positivt for økonomien, da det bidrar til økt verdiskaping gjennom etablering av nye bedrifter, og ved at arbeidskraften kan flyte fritt dit den gjør mest nytte for seg. Det er til syvende og sist positivt for innvandreren selv, som får anledning til å realisere sine drømmer og ambisjoner andre steder enn der man tilfeldigvis er født, og ved å unnslippe for eksempel undertrykkende og korrupte regimer. Samtidig skal innvandringspolitikken også bidra til å gjøre landet vårt trygt og fredelig.

Liberalistene vil:

  • I utgangspunktet stille seg positive til innvandring for lovlydige og produktive mennesker
  • Ha en innvandringspolitikk som fører til et trygt og fredelig land

I dag er det slik at innvandring legger en stor økonomisk byrde på staten og skattebetalerne, i form av blant annet omfattende støtteordninger. Liberalistene ønsker en innvandringspolitikk som innebærer at fredelige og produktive individer kan bosette seg i Norge, men uten at de får tilgang til statskassen via diverse støtteordninger.

Det betyr blant annet at innvandrere ikke skal ha gratis tilgang til offentlig finansierte helsetjenester og trygdeytelser i et antall år etter ankomst til landet. Barn og unge skal imidlertid ha tilgang til det offentlige utdannelsessystemet.

Liberalistene ønsker en gradvis nedbygging av velferdsstaten for alle borgere, men i løpet av nedtrappingsfasen skal innvandrere ha mulighet til å opparbeide seg rett til offentlige ytelser på samme måte som nordmenn. Disse rettighetene skal imidlertid ta flere år å opparbeide seg, og i mellomtiden må innvandrere sørge for finansiering av helsetjenester og dekning av inntektsbortfall på egen hånd, eller ved hjelp av frivillige institusjoner. Dette medfører at innvandringen som er motivert av et ønske om å motta velferdsgoder og økonomisk støtte forsvinner, og at all innvandring i praksis blir arbeidsinnvandring. Under et slikt system vil innvandrere primært bestå av produktive og selvstendige mennesker som kommer til landet for å arbeide og ta vare på seg selv og sin familie.

Norge fremstår for mange som et attraktivt land for kriminelle innvandrere på grunn av blant annet milde strafferammer og gunstige soningsforhold sammenlignet med mange andre land. Som nevnt i kapittel 2 ønsker Liberalistene å sikre at politiet til enhver tid har tilstrekkelige ressurser, og at strafferammene skal heves betydelig. Dette gjør Norge til et mindre attraktivt land for innvandrere med kriminelle intensjoner. Liberalistene går inn for at innvandrere uten statsborgerskap som har begått kriminalitet av alvorlig art umiddelbart skal sendes ut av landet, uavhengig av forholdene i hjemlandet. Liberalistene jobber for at innvandrere ikke skal ha tilgang til offentlige ytelser ved ankomst til landet, men inntil dette er gjennomført skal eventuelle offentlige ytelser som gis til innvandrere opphøre umiddelbart etter utvisning fra landet.

Liberalistene vil ikke innføre et forbud mot tigging, verken for norske eller utenlandske borgere. Det er opp til grunneier selv å avgjøre om tigging skal være tillatt på vedkommendes eiendom. Dette kan i praksis føre til lokale tiggerforbud. En lavere terskel inn i arbeidslivet vil redusere forekomsten av tigging.

Liberalistene vil:

  • Legge til rette for produktiv arbeidsinnvandring og gå imot velferdsmotivert innvandring
  • At innvandrere ikke skal ha gratis tilgang til offentlige ytelser en lengre periode etter ankomst, med unntak av utdannelsesinstitusjoner
  • Gjøre Norge mindre attraktivt for kriminelle innvandrere
  • Ikke innføre et generelt forbud mot tigging, men la grunneiere selv avgjøre
  • Returnere kriminelle innvandrere så raskt som mulig, og stanse alle offentlige ytelser til utviste innvandrere umiddelbart
 

Mer om vår politikk


 

Enig?

Deler du ideene som står på denne siden?

Bli med på laget!

Du er sannsynligvis en liberalist.

Meld deg inn