Samferdsel

Samferdsel er en gode som er av stor verdi for mennesker. Å kunne levere varer og tjenester raskt og effektivt på tvers av store avstander, eller å bare være i stand til å besøke venner og kjære når du vil, er noe Liberalistene setter pris på. Vi vil derfor legge til rette for innovasjon og utvikling også på dette feltet.

Inn med ildsjelene

For å få til en optimal utvikling på samferdelsområder som bil, båt, tog og fly, er det nødvendig at entreprenører og ildsjeler får anledning til å arbeide fritt med det de kan best – å utvikle løsninger som gagner stadig flere mennesker – uten å måtte bli lesset ned med reguleringer og andre statlige hindre.

Liberalistene vil derfor gradvis trappe ned statlig innblanding og eierskap i alle sider ved samferdsel, inkludert skatter og avgifter, bygging og vedlikehold av veier, håndheving av trafikkregler og alle andre reguleringer. Staten skal kun beskytte enkeltmennesket mot vold og ufrihet, samt opprettholde kontrakter.

Mange muligheter

Når bilveier, jernbaner og så videre blir overlatt til sivile hender, er det opp til eierne å konstruere og drifte produktet og tjenestene, samt håndheve regler ved hjelp av for eksempel private vaktselskaper.

Finansiering kan skje på mange ulike måter. I dag går betaling for samferdsel over skatteseddelen og andre avgifter, og via et tungrodd byråkrati, før ressursene blir brukt på diverse prosjekter av større eller mindre nytteverdi for brukerne.

I et fritt samfunn er det brukerne selv som betaler direkte for varer og tjenester de benytter seg av, uten å gå via en tredjepart. Løsninger kan for eksempel være abonnementsordninger, bomordninger, samarbeid med store fraktselskaper, reklamefinansiering eller noe helt annet. Mulighetene er uendelige.

Vitenskapelig og teknologisk utvikling fører dessuten til stadig mer effektive transportmidler og -metoder, og dette er noe Liberalistene vil legge til rette for i størst mulig grad.

Liberalistene vil derfor:

  • Overføre eierskap og drift av veier til ildsjeler og entreprenører
  • Legge til rette for innovasjon og utvikling
  • Fjerne alle skatter og avgifter på transportmidler og drivstoff
  • Avskaffe reguleringer, subsidier og konsesjoner innen samferdsel
  • Forby ekspropriering av grunneiendom