Liberalistene Logo

Vedtekter

Vedtekter Gavl Lover

Liberalistenes vedtekter bestemmer hvordan partiet blir organisert, hva formålet er og legger til rette for spillereglene. Last ned vedtektene i PDF eller les dem i ren tekst nedenfor.

Vedtekter for Liberalistene

(vedtatt 7. april 2014 – sist endret 27.04.2019)

§1.1 Navn
§1.2 Ideologisk fundament
§1.3 Formål
§1.4 Medlemskap
§1.5 Støttemedlemskap
§1.6 Kontingent
§2.1 Organisasjon
§2.2 Hovedorganisasjonen
§2.3 Fylkeslag
§2.4 Lokallag
§2.5 Studentlag
§2.6 Liberalistisk Ungdom
§2.7 Liberalistene Utlandet
§3 Prinsipprogrammet
§4 Valgprosedyrer
§5 Programbehandling
§6 Nominasjon
§7 Eksklusjon
§8 Vedtektene
§9.1 Oppløsning av partiet
§9.2 Oppløsning av lokallag

§1.1 Navn

Navnet på partiet er Liberalistene, med forkortelsen Lib. Den engelske utgaven av navnet er Capitalist Party. Lokallagenes navn er Liberalistene [fylkes- eller kommunenavn], som forkortes Lib [fylkes- eller kommunenavn]. Med lokallag menes alle underliggende lag.

§1.2 Ideologisk fundament

Liberalistene er forankret i konsekvent liberalistisk ideologi. Prinsipprogrammet må i sin helhet regnes som partiets ideologiske fundament.

§1.3 Formål

Liberalistene vil, med basis i sitt ideologiske fundament, jobbe for å bringe samfunnet stadig nærmere partiets visjoner for et godt og rettferdig samfunn, slik det kommer frem i prinsipprogrammet. Alle politiske handlingsprogrammer må ta sikte på å bringe samfunnet mot dette målet.

Liberalistene vil spre sine visjoner og politikk ved å være aktivt med i samfunnsdebatten på alle plan. Liberalistene vil delta i alle valg der det er mulig, og jobbe for å lære opp medlemmer og andre i liberalistiske ideer og filosofisk grunnlag.

§1.4 Medlemskap

Medlemskap er åpent for enhver som har et liberalt grunnsyn, aksepterer partiets ideologiske fundament og formål, vil arbeide etter retningslinjene partiet trekker opp, og ikke er medlem i noe annet norsk politisk parti. Dette innebærer at det ikke er akseptabelt for medlemmer å ha holdninger som vil bringe det bestående samfunn lenger vekk fra de nedfelte visjonene.

Alle medlemmer plikter å oppdatere partisekretæren med endringer i adresse, telefonnummer og e-postadresser. Utmeldinger skjer skriftlig til partisekretæren.

Nedre aldersgrense for medlemskap er 15 år.

Sentralstyret kan med 2⁄3 flertall nekte tidligere aktivt utmeldte medlemmer å registrere nytt medlemskap i partiet.

§1.5 Støttemedlemskap

Ved siden av ordinært medlemskap, åpnes det for støttemedlemskap. Et støttemedlem kan være medlem av et annet politisk parti, og viser sin støtte til Liberalistene ved å betale den fastsatte kontingenten. Et støttemedlem har ikke anledning til å stemme på årsmøter, landsmøter, stille til verv eller tilsvarende. Støttemedlemmer kan føres opp på valglister med deres samtykke.

§1.6 Kontingent

Kontingenten skal være like stor for hele landet. Størrelsen for neste års kontingent, samt fordelingsnøkkelen, fastsettes av landsmøtet. Sentralstyret skal stå for innkreving av kontingenten. Kontingenten gjelder for ett kalenderår.

Ungdomsorganisasjonen og studentlag kan, med sentralstyrets godkjennelse, vedta en lavere medlemskontingent for sine medlemmer. I tillegg kan sentralstyret vedta en lavere medlemskontingent for støttemedlemmer.

Ved innmelding i siste kvartal av et kalenderår, vil kontingent gjelde for hele påfølgende kalenderår.

§2.1 Organisasjon

Liberalistene har følgende organisasjonsledd:

• Hovedorganisasjonen

 • Fylkeslag
 • Lokallag
 • Studentlag
 • Ungdomsorganisasjon (Liberalistisk ungdom)

Ovennevnte organisasjonsledd er å anse som selvstendige rettsobjekter og økonomiske enheter, der styret i hvert tilfelle er ansvarlig for økonomiske disposisjoner og inngåtte avtaleforhold, inntil vedkommende årsmøte har godkjent regnskapet og fritatt styret for et slikt ansvar. Det er ikke anledning til å stifte ekstern gjeld.

Medlemmer med bosted i utlandet kan organisere seg som et fylkeslag, med samme plikter og rettigheter som andre. Lagets navn er Liberalistene Utlandet.

Hovedorganisasjonen skal alltid eksistere. Fylkeslag og lokallag opprettes og nedlegges etter hva medlemsgrunnlaget og aktivitetsnivået tilsier. Ved eventuelle tvister om dette, er sentralstyret overordnet. Sentralstyret er fungerende inntil nytt er valgt. Dersom sentralstyret beslutter at landsmøtet ikke avholdes, kan 25 prosent av medlemmene kreve landsmøtet avholdt. Sentralstyret må da arrangere landsmøtet innen åtte uker.

Ved dannelsen av partiet skal det først opprettes et interimstyre som arbeider frem mot første ordinære landsmøte. Interimstyret kan endre vedtekter, prinsipprogram og foreta andre avgjørelser med absolutt flertall. Interimstyret oppløses når første ordinære sentralstyre velges.

Liberalistenes logo, slagord, og andre grafiske elementer er partiets eiendom, og administreres av sentralstyret. Ingen partimedlemmer gis rett til å starte opp eller være medlem av uoffisielle nettbaserte kommunikasjonsplattformer som kan forveksles med offisielle partiorganer.

§2.2 Hovedorganisasjonen

Liberalistenes hovedorganisasjon har følgende organer:

 • Landsmøtet
 • Landsstyret
 • Sentralstyret

A. Landsmøtet er Liberalistenes øverste myndighet. Landsmøtet avholdes senest i juni hvert år og innkalles av sentralstyret med minst fire ukers varsel. Innkalling sendes til fylkeslagene ved deres styrer, eller direkte til alle delegater. Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet må være sendt sentralstyret innen tre uker før landsmøtet. Forslag innkommet etter denne fristen kan likevel besluttes behandlet av landsmøtet med simpelt flertall. Saksliste og øvrige dokumenter skal sendes ut senest to uker før landsmøtet.

Dersom sentralstyret har vedtatt at det skal velges delegater til landsmøtet i fylkeslagene, skal følgende være delegert til landsmøtet med forslags-, tale-, og stemmerett:

I.            Sentralstyrets medlemmer.

II.            Én delegat fra hvert fylkeslag valgt på fylkeslagets årsmøte.

III.         En delegat fra hvert fylkeslag for hvert 10. betalende medlem 31. desember året før

landsmøtet avholdes.

Dvs. totalt: Færre enn 10 medlemmer gir én delegat, 11 medlemmer gir to delegater, osv.

Som betalende medlem i beregningsgrunnlaget regnes medlemmer som har betalt kontingent for kalenderåret før landsmøtet.

Dersom sentralstyret ikke har fattet vedtak om at det skal velges delegater i fylkeslagene til landsmøtet, kan alle medlemmer som har betalt kontingent for kalenderåret før landsmøtet være delegater med stemme- og talerett på landsmøtet.

Landsmøtet skal:

 • Godkjenne innkalling og saksliste. Landsmøtet vedtar en forretningsorden etter innstilling fra sentralstyret.
 • Velge ordstyrer(e), referenter, tellekorps, protokollunderskrivere og redaksjonskomité.
 • Behandle sentralstyrets årsmelding og revisjonsberetningen.
 • Behandle endringsforslag til Liberalistenes vedtekter.
 • Vedta størrelsen på kontingenten og dens fordelingsnøkkel.
 • Trekke opp retningslinjer for partiets virksomhet og gi instruks for sentralstyrets arbeid i kommende periode, herunder behandle sentralstyrets forslag til årsplaner.
 • Drøfte aktuelle politiske spørsmål.
 • Behandle og vedta Liberalistenes politiske programmer etter reglene i §3 og §5.
 • Velge eventuelle programkomiteer.
 • Velge sentralstyre og valgkomité på tre medlemmer og to varamedlemmer.

Ekstraordinært landsmøte avholdes når minst 2/3 av medlemmene i sentralstyret eller halvparten av fylkeslagene krever det. Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst to ukers varsel og behandler kun saker som er angitt i innkallingen.

B. Landsstyret består av sentralstyret og fylkeslederne, og inntil fem folkevalgte representanter valgt av sentralstyret.

Landsstyret innkalles av sentralstyret minst to ganger pr. år. I tillegg innkalles landsstyret når enten sentralstyret, folkevalgte, eller fylkesstyrene i minst seks fylkeslag krever dette med mer enn halvparten av stemmene i hvert forum.

Landsstyremøte innkalles med minst to ukers varsel.

Landsstyret skal:

 • Drøfte partiets politiske og organisatoriske kurs.
 • Gi signaler til sentralstyret gjennom å vedta interne og eksterne uttalelser.
 • Behandle hovedorganisasjonens regnskap og revisjonsberetning.
 • Vedta budsjett for hovedorganisasjonen.
 • Avgjøre alle saker som ikke skal avgjøres av landsmøtet eller sentralstyret.

C.  Sentralstyret er partiets høyeste myndighet mellom landsmøtene. Sentralstyret velges for ett år av gangen. Sentralstyret skal ha følgende sammensetning, og velges i denne rekkefølgen:

 • Leder
 • Organisatorisk nestleder
 • Politisk nestleder
 • Sekretær
 • 3 eller 5 sentralstyremedlemmer
 • 2 – 4 varamedlemmer i rekkefølge

Leder velges i mellomvalgår for to år av gangen.

Sentralstyret er beslutningsdyktig når over halvparten av de faste medlemmene, deriblant leder eller nestleder, er til stede. Lederen (nestlederen) har dobbelstemme ved stemmelikhet i sentralstyret. Sentralstyrets varamedlemmer har observatørstatus, men ikke stemmerett dersom de ikke erstatter sentralstyremedlemmer som ikke er til stede.

Sentralstyret skal:

 • Ta avgjørelser i saker som sentralstyret er tillagt etter disse vedtektene, eller blir pålagt av landsmøtet.
 • Ha det daglige ansvaret for partiets organisasjonsmessige og politiske arbeid og partiets eiendeler.
 • Behandle regnskap og budsjett for Liberalistene.
 • Godkjenne opprettelse av nye fylkeslag og eventuelt nedlegge inaktive fylkeslag.
 • Utarbeide og fremlegge årsberetning og årsplaner for landsmøtet.
 • Utnevne ansvarlig for nettsidene.
 • Velge revisor.
 • Fastsette tidspunkt, sted og saksliste for Liberalistenes landsmøte i tråd med partiets vedtekter. Herunder vedta om landsmøtet skal avholdes med fylkesdelegater og underrette fylkeslagene om dette før deres årsmøter.
 • Presentere regnskap for foregående år på landsmøtet.

§2.3 Fylkeslag

Medlemmer av fylkeslaget er medlemmene av Liberalistene som har folkeregistrert adresse innenfor fylkets grenser. Sentralstyret kan likevel bestemme at medlemmer som er folkeregistrert i fylker uten fylkeslag, kan tilsluttes eksisterende fylkeslag.

Ved dannelse av nye fylkeslag skal det først dannes et interimstyre som skal arbeide frem mot et konstituerende årsmøte. Det konstituerende årsmøtet skal være godkjent på forhånd av sentralstyret ved gyldig vedtak, og det skal være en representant fra sentralstyret til stede. Alternativt kan sentralstyret vedta, og gi skriftlig tillatelse til, at slikt møte holdes.

Fylkeslaget skal ha følgende organer:

 • Årsmøtet/nominasjonsmøtet
 • Styret

A. Årsmøtet er Liberalistene i fylkets øverste organ, skal avholdes i januar/februar hvert år og innkalles av styret med minst to ukers varsel.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen én uke før årsmøtet. Forslag innkommet etter denne frist kan likevel besluttes behandlet av årsmøtet med simpelt flertall.

Dersom styret har vedtatt at det skal velges delegater til årsmøtet fra lokallagene, skal følgende være delegert til årsmøtet:

I.            Styrets medlemmer.

II.            En delegat fra hvert lokallag valgt på lokallagets årsmøte.

III.            En delegat fra hvert lokallag valgt på lokallagets årsmøte for hvert 5. betalende medlem én uke før årsmøtet.

Dvs. totalt: Fem eller færre medlemmer gir én delegat, seks medlemmer gir to delegater, osv.

Dersom fylkesstyret ikke har fattet vedtak om at det skal velges delegater i lokallagene til årsmøtet, kan alle medlemmer som har betalt kontingent for foregående kalenderår være delegater med stemme- og talerett på årsmøtet.

Årsmøtet skal:

 • Godkjenne innkalling og saksliste. Årsmøtet vedtar en forretningsorden etter innstilling fra styret.
 • Velge ordstyrer(e), referenter, tellekorps, redaksjonskomité og protokollunderskrivere.
 • Behandle styrets årsmelding.
 • Behandle fylkeslagets regnskap.
 • Vedta fylkeslagets budsjett for kommende periode.
 • Trekke opp retningslinjer for fylkeslagets virksomhet og organisasjon, og gi instruks for styrets arbeid i kommende periode, herunder behandle styrets årsplaner.
 • Drøfte aktuelle politiske spørsmål.
 • Eventuelt vedta fylkesprogram.
 • Eventuelt velge programkomité.
 • Velge styre og valgkomité.
 • Velge delegater til Liberalistenes landsmøte hvis sentralstyret har vedtatt at landsmøtet skal avholdes med fylkesdelegater.

Ekstraordinært årsmøte avholdes når sentralstyret, fylkesstyret eller halvparten av lokallagene krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst to ukers varsel og behandler kun saker som er angitt i innkallingen.

B.  Styret velges for ett år av gangen. Styret skal ha følgende sammensetning og velges i denne rekkefølgen:

 • Leder
 • Nestleder
 • Sekretær/kasserer
 • 2, 4 eller 6 styremedlemmer
 • 2 – 4 varamedlemmer i rekkefølge

Styret er beslutningsdyktig når over halvparten av de faste medlemmene, deriblant leder eller nestleder, er til stede. Lederen (nestlederen) har dobbelstemme ved stemmelikhet i styret. Styrets varamedlemmer har observatørstatus, men ikke stemmerett dersom de ikke erstatter styremedlemmer som ikke er til stede.

Styret skal:

 • Lede arbeidet i fylkeslaget i tråd med instruks fra årsmøtet.
 • Godkjenne lokallag.
 • Forberede og sende ut skriftlig innkalling og saksliste for årsmøtet, samt utarbeide alle nødvendige dokumenter for fylkesårsmøtet.
 • Supplere årsmøtets liste av delegater til landsmøtet om ikke stort nok antall ble valgt, og utpeke erstatninger for valgte representanter som melder frafall om vara ikke allerede er valgt av årsmøtet.

§2.4 Lokallag

Medlemmer av lokallaget er medlemmer av Liberalistene som har folkeregistrert adresse i det geografiske området laget dekker, dvs. én eller flere kommuner. Fylkesstyret kan bestemme at medlemmer som er folkeregistrert i et område uten lokallag kan tilsluttes eksisterende lokallag i fylket.

Ved dannelse av nye lokallag skal det først dannes et interimstyre som skal arbeide frem mot et konstituerende årsmøte. Det konstituerende årsmøtet skal være godkjent på forhånd av fylkesstyret ved gyldig vedtak, og det skal være en representant fra fylkesstyret til stede. Alternativt kan fylkesstyret vedta, og gi skriftlig tillatelse til, at et slikt møte holdes.

Lokallaget skal ha følgende organer:

 • Årsmøtet/nominasjonsmøtet
 • Styret

A. Årsmøtet er Liberalistene i kommunens/bydelens øverste organ, og skal avholdes i november hvert år og innkalles av styret med minst to ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen én uke før årsmøtet. Forslag innkommet etter denne fristen kan likevel besluttes behandlet av årsmøtet med simpelt flertall.

Samtlige medlemmer som har betalt kontingent i kalenderåret og før utsendelse av innkalling er delegater med stemme- og talerett på årsmøtet.

Årsmøtet skal:

 • Godkjenne innkalling og saksliste. Årsmøtet vedtar en forretningsorden etter innstilling fra styret.
 • Velge ordstyrer(e), referenter, tellekorps, redaksjonskomité og protokollunderskrivere.
 • Behandle styrets årsmelding.
 • Behandle lokallagets regnskap.
 • Vedta lokallagets budsjett for kommende periode.
 • Trekke opp retningslinjer for lokallagets virksomhet og organisasjon, og gi instruks for lokallagets arbeid i kommende periode.
 • Drøfte aktuelle politiske spørsmål.
 • Eventuelt vedta lokallagsprogram.
 • Eventuelt velge programkomité.
 • Velge styre og valgkomité, samt eventuelt nominasjonskomité
 • Sette opp delegatlister til fylkesårsmøtet når fylkesstyret har vedtatt at fylkesårsmøtet skal avholdes med lokallagsdelegater.

Ekstraordinært årsmøte avholdes når sentralstyret, fylkesstyret, lokallagstyret eller mer enn 40 prosent av lokallagets betalende medlemmer krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst to ukers varsel og behandler kun saker som er angitt i innkallingen.

B. Styret velges for ett år av gangen. Styret skal ha følgende sammensetning og velges i denne rekkefølgen:

 • Leder
 • Nestleder
 • Kasserer
 • 0, 2 eller 4 styremedlemmer
 • 0 – 3 varamedlemmer i rekkefølge

Styret er beslutningsdyktig når over halvparten av de faste medlemmene, deriblant leder eller nestleder, er til stede. Lederen (nestlederen) har dobbelstemme ved stemmelikhet i styret. Styrets varamedlemmer har observatørstatus, men ikke stemmerett dersom de ikke erstatter styremedlemmer som ikke er til stede.

Styret skal:

 • Lede arbeidet i lokallaget.
 • Forberede og sende ut skriftlig innkalling og saksliste for årsmøtet, samt utarbeide alle nødvendige dokumenter for årsmøtet.
 • Forberede nominasjonsmøter til kommunevalglister.

§2.5 Studentlag

Det kan opprettes studentlag hvor alle betalende medlemmer i partiet som er tilknyttet lærestedet kan være med. En må velge om en ønsker tilknytning til et fylkeslag eller studentlaget. Er man tilknyttet studentlaget, teller man ikke med i beregningen for landsmøtedelegater for fylkeslaget, og omvendt. En landsdekkende studentorganisasjon skal organiseres som et fylkeslag med tilhørende retter og plikter, og skal følge vedtektene for fylkeslag. Studentlag tilknyttet et enkelt lærested eller region skal tilsvarende
følge vedtektene for lokallag.

§2.6 Liberalistisk Ungdom

Liberalistisk Ungdom er Liberalistenes ungdomsorganisasjon, og forkortes LibUng. Det er Liberalistenes sentralstyre som forvalter LibUngs rett til å benytte navnet Liberalistene og avledede former, og kan med 2/3 flertall frata LibUng retten til å benytte Liberalistenes navn.

LibUng er ment som en rekrutterings- og opplysningsorganisasjon for Liberalistene, i tillegg til at unge liberalister skal kunne få politisk opplæring i et miljø med jevnaldrende. LibUng kan ha et eget program, så lenge dette ikke er i konflikt med Liberalistenes programmer.

Én representant fra Liberalistisk Ungdom skal få møte- og talerett i sentralstyret.

§2.7 Liberalistene Utlandet

Liberalistene Utlandet regnes som laget for medlemmer som er registrert bosatt i utlandet. Liberalistene Utlandet kan bestå av flere lokale underliggende lag i ulike land. Liberalistene Utlandet tildeles ved opprettelse samme plikter og rettigheter som et fylkeslag i Liberalistene.

§3 Prinsipprogrammet

Prinsipprogrammet er partiets fundament og skal derfor ligge fast. Det må et flertall på 3/4 til for å vedta endringer i dette programmet. Endringer i prinsipprogrammet må vedtas på to påfølgende landsmøter med minst seks måneders mellomrom, hvorav minst ett av disse landsmøtene må være ordinært landsmøte.

§4 Valgprosedyrer

A. Skriftlig/hemmelig valg skal gjennomføres:

 • Ved valg av leder, nestleder og sekretær.
 • Hvor det er flere kandidater enn verv.
 • Hvor minst ett betalende medlem krever det.

B. Valgprosedyre ved hemmelig valg der flere enn én skal velges:

Kandidatene som har fått flest stemmer, anses som valgt. Ved stemmelikhet mellom to eller flere kandidater, foretas omvalg mellom disse. Ved fortsatt stemmelikhet, foretas loddtrekning. Man kan føre opp like mange navn som det antallet som skal velges. Valg av vararepresentanter skal skje ved separat avstemning.

C. Valgprosedyre ved hemmelig valg der kun én skal velges:

Den som oppnår flere enn halvparten av de avgitte stemmene blir valgt. Blank stemme regnes ikke som avgitt stemme.

Dersom ingen kandidat i første valgomgang oppnår flere enn halvparten av de avgitte stemmene, foretas omvalg. Er det flere enn to kandidater, strykes kandidatene med minst antall stemmer helt til den gjenværende kandidaten med minst antall stemmer, med tillegg av alle de strøkne stemmer, har 50 prosent av de totale stemmene.

Dersom ingen kandidat etter omvalg har oppnådd 50 prosent av stemmene, gjentas prosedyren i foregående avsnitt.

Ved stemmelikhet for øvrig avgjøres rangeringen ved loddtrekning.

§5 Programbehandling

Landsmøtet eller sentralstyret vedtar partiets valgprogrammer med simpelt flertall. Det nedsettes en programkomité som velges på landsmøtet ett år før programmet skal vedtas, og består av fem medlemmer og to varamedlemmer.

Programkomiteens førsteutkast sendes ut til behandling av fylkes-/lokallag og medlemmer, med frist for endringsforslag på fire uker. Programkomiteens endelige forslag sendes ut til behandling av fylkes-/lokallag og medlemmer åtte uker før landsmøtet. Endringsforslag fra fylkes-/lokallag og medlemmer må være sentralstyret i hende innen fire uker før landsmøtet. Endringsforslagene sendes ut sammen med innkalling til landsmøtet. Mindre endringsforslag kan fremmes på møtet.

Fylkesårsmøter/lokallagsårsmøter i lag som stiller med lister i fylkestingsvalg, kommunevalg eller bydelsvalg vedtar egne programmer i forkant av lokalvalg. Disse programmene må være i samsvar med partiets prinsipprogram og programmer vedtatt av landsmøtet. Lokale programmer som strider mot programmer vedtatt av landsmøtet, kan helt eller delvis vedtas ugyldige av sentralstyret med 2⁄3 flertall.

Programbehandlingsrutinene vedtas på årsmøtet som nedsetter vedkommende programkomité.

§6 Nominasjon

Nominasjon til valglister må foretas i henhold til lover og frister som fremkommer i valgloven. Det avholdes egne nominasjonsmøter.

Kun betalende medlemmer med folkeregistrert adresse i gjeldende bydel, kommune eller fylke, og som har betalt siste kontingent, og som har mer enn 3 måneders medlemskap i Liberalistene, kan avgi stemme på nominasjonsmøter, eller settes på posisjoner med markering for stemmetillegg på valglister.

Avstemningen skal følge §4 punkt C for alle listeplasser der flere enn én er kandidat.

§7 Eksklusjon

A. Eksklusjon

Forslag om eksklusjon av medlemmer fremmes av styret i lokallaget eller fylkeslaget hvor vedkommende er medlem, eller av sentralstyret. Med eksklusjon menes bortfall av medlemskap, tillitsverv og mulighet til å være ansatt i Liberalistene eller i organisasjonsledd i Liberalistene.

Vedtak om eksklusjon kan bare fattes av sentralstyret med 2/3 flertall blant de fremmøtte. Et slikt vedtak trer i kraft umiddelbart. Eksklusjoner må ha bakgrunn i vedtektsbrudd. Sentralstyret kan i tillegg ekskludere medlemmer som aktivt har skadet Liberalistene.

Eventuell søknad om opphevelse av eksklusjonsvedtak kan av det berørte medlemmet rettes direkte til sentralstyret, som med 2/3 flertall blant de fremmøtte kan gjenoppta vedkommende som medlem, eller avvise kravet. En slik søknad må sendes senest 14 dager etter at eksklusjonsvedtaket er bekjentgjort for medlemmet, og skal behandles av sentralstyret i et møte senest fire uker etter at søknaden er sendt partiet.

Innkalling til et sentralstyremøte, hvor vedtak om eksklusjoner og oppheving av disse skal foretas, skal varsles skriftlig (på brev eller e-post), med minst ti dagers varsel. Ekskluderte medlemmer kan etter tre år søke ordinært landsmøte om å bli gjenopptatt som medlem.

B. Suspensjon

Suspensjon betyr at et medlem mister alle tillitsverv i partiet. Sentralstyret vedtar suspensjoner for en bestemt tidsperiode. Ved opphør av suspensjonen får medlemmet ikke tidligere tillitsverv tilbake, men kan nomineres og velges til tillitsverv og politiske verv på ny etter at suspensjonen er opphevet.

Vedtak om suspensjon kan bare fattes av sentralstyret med 2/3 flertall blant de fremmøtte. Et slikt vedtak trer i kraft umiddelbart. Sentralstyret kan suspendere medlemmer som aktivt har skadet Liberalistene.

Eventuell søknad om opphevelse av suspensjonsvedtak kan av det berørte medlemmet rettes direkte til sentralstyret, som med 2/3 flertall blant de fremmøtte kan oppheve vedtaket, eller avvise kravet. En slik søknad må sendes senest 14 dager etter at suspensjonsvedtaket er bekjentgjort for medlemmet, og skal behandles av sentralstyret i et møte senest fire uker etter at søknaden er sendt partiet.

Innkalling til et sentralstyremøte, hvor vedtak om suspensjon og oppheving av disse skal foretas, skal varsles skriftlig (som brev eller e-post), med minst ti dagers varsel.

§8 Vedtektene

A. Vedtektsendringer besluttes av landsmøtet med 3/4 flertall, og trer i kraft umiddelbart etter at landsmøtet er hevet. Avstemningen foregår ved håndsopprekning (for og mot). Alle delegatene på landsmøtet har stemmeplikt og kan ikke stemme blankt. Endringer i §§ 1.1, 1.2, 1.3, 3, 8A og 9.1 må vedtas på to påfølgende landsmøter med minst seks måneders mellomrom, hvorav minst ett av disse må være ordinært landsmøte.

B. Hvis det oppstår uenighet og/eller tvil om hvordan vedtektene skal forstås, avgjøres dette av sentralstyret. Vedtektsfortolkninger fattet av sentralstyret kan ankes til landsmøtet. Sentralstyrets tolkning gjelder da til landsmøtet vedtar noe annet.

§9.1 Oppløsning av partiet

Partiet oppløses eller fusjoneres etter vedtak om dette med minst 3/4 flertall blant de stemmeberettigete på to påfølgende landsmøter med minst seks måneders mellomrom, hvorav minst ett av disse må være ordinært landsmøte.

§9.2 Oppløsning av lokallag

Lokallag oppløses etter vedtak om dette med minst 3/4 flertall blant de stemmeberettigete på to påfølgende årsmøter med minst seks måneders mellomrom, hvorav minst ett av disse må være ordinært årsmøte.

Sentralstyret kan med 2/3 flertall vedta lokallag tvangsoppløst, ved brudd mot partiets vedtekter eller at lagets virksomhet skader partiets arbeid