Liberalistenes vindkraftpolitikk

Vindkraftpolitikk berører mange områder, som også omfatter lokalt selvstyre, landets tilknytning til EU, Parisavtalen, skattepolitikk, subsidiering av private næringer, miljøvern, lokalmiljøet og annet. Vi vil her forsøke så godt vi kan å besvare forespørselen fra organisasjonen Motvind om beskrive vår politikk.

Dagens situasjon: stortingspartiene sier de vil at vindturbiner skal være en erstatning for fossil energi. Det vil de disse partiene bruke skattebetalernes penger på. Vi mener det er utmerket med alternativer til fossilt brennstoff – konkurranse og flere ben å stå på er bra. 

Utfordringen er at vindturbiner krever store mengder subsidier fra skattebetalere og / eller strømbrukere, for at færrest mulig skal oppfatte at såkalt grønn energi er mye dyrere å fremskaffe enn fossil energi. Vindturbiner genererer kun kraft mens det blåser, og siden de trenger reservekraft med samme kapasitet i form av en annen kraftkilde, enten det er fossil, vannkraft eller noe annet, er teknologien ineffektiv. Produksjon, transport, montering, vedlikehold og kassering av vindturbiner krever også energi, prosesser som i stor grad benytter fossile energikilder. De fungerer beste fall som en «investering til den gang det kanskje ikke er en netto utgift lenger», og i verste fall kun som et politisk avlat, symbolhandlinger for å virke handlekraftige men helt uten målbart positivt totalresultat.

Naturvern og miljø

Liberalistene ønsker en realistisk og faktabasert miljøpolitikk som har fokus på å ivareta menneskers behov. Liberalistene ser det som grunnleggende at den som forårsaker fysisk og juridisk påviselig skade på mennesker eller eiendom gjennom å forurense, stilles ansvarlig for skaden. Det må stilles opp objektive kriterier og bevis for at skade er påført, å hevde skade basert på noe som ikke kan påvises gir ikke grunnlag for å rette krav mot noen.

Lokalpolitikk

Et av Liberalistenes tydelige mål er å styrke kommunalt selvstyre på bekostning av staten og Storting sin styring over kommunale prioriteringer. Vi ønsker å flytte makt nærmest mulig enkeltmennesket, vekk fra sentralmakt på Stortinget og fra overnasjonale organisasjoner og avtaler. Sveits har hatt suksess med sitt kanton- system bestående av mer selvstyrte regioner med egne skattesatser og stor grad av selvstyre. Det er en modell vi jobber for mer oppmerksomhet rundt i Norge.

NGOer

Mye av dagens politikk blir avgjort gjennom intens lobbyvirksomhet overfor partier og personer på Stortinget. Det er et demokratisk problem gjennom at de med mye forbindelser, makt og kapital skaffer seg større innflytelse enn vanlige folk. Det er et reelt problem at særinteresser finansieres helt eller delvis fra skattebetalernes lommebok. Det skjer samtidig med at det ikke på noen måte er godtgjort at det som finansieres eller som betales for er i skattebetalernes interesse. Privatisering av profitt koblet sammen med sosialisering av utgifter og tap er et påviselig problem, som er en av grunnene til at Liberalistene vil ha et skarpt skille mellom offentlig virksomhet og økonomisk virksomhet.

Overnasjonale avtaler og EU

Liberalistene ønsker å fratre internasjonale avtaler som flytter makt vekk fra enkeltmennesker i Norge til ikke-valgbare organisasjoner i andre land. Liberalistene ønsker en langt mindre forpliktende tilknytning til EU/EØS enn den Norge har i dag. En ordning med fri handel mellom Norge og andre land flytter makt fra byråkrater i Brussel til folk i Norge. Det er en myte at uleselig lange avtaler og tusenvis av nye lover og reguleringer er nødvendig for positiv og effektiv samhandel mellom land. Det behøves ikke overnasjonale lovgivende organer for mer frihet.

Energi og skattepolitikk

Liberalistene vil fjerne elektrisitetsavgift og umiddelbart halvere momsen på elektrisitet. Uten den avgiften og med lavere moms på elektrisitet kan for eksempel norsk matproduksjon i drivhus kunne blomstre og vi kan redusere dagens import av landbruksvarer fra utlandet, samt øke selvforsyningsgraden.

Liberalistene vil fjerne skatt på og søknadsplikt for både solcelleanlegg og vannkraftverk uten oppdemming på egen eiendom. Noe som vil gjøre det enklere og rimeligere å igangsette lokale initiativer.

Vi skal fjerne både direkte og indirekte subsidiering til utvikling og drift av kraftproduksjon som ikke er økonomisk lønnsom, som f.eks. vindturbiner.

Dagens lovgivning diskriminerer mot fornyelse av vannkraftverk til fordel for vindturbinparker, til tross for at modernisering av allerede eksisterende vannkraftverk i praksis ikke er et naturinngrep, og sannsynligvis gir et bedre resultat.

Liberalistene vil arbeide for å legge til rette for modernisering av vannkraftverk økonomisk, og vil ikke støtte offentlige subsidier eller andre former for bistand til vindturbinparker. Uten subsidier vil ikke vindkraft være økonomisk lønnsomt for utbyggere, og vil derfor i veldig liten grad være aktuelle å bygge.

Vi sier nei til skatte- og forbrukersubsidiert kraftproduksjon både til lands og til vanns.

Oppsummert vil Liberalistene

  • Avvikle alle subsidier til kraftproduksjon, både på land og på vann
  • Legge til rette for modernisering av eksisterende vannkraftverk
  • Arbeide for mer selvstyre i kommunene
  • Jobbe mot tilslutning til lite produktive internasjonale avtaler
  • Senke skatter og avgifter som også vil legge til rette for utvikling av mer miljøvennlig kraftproduksjon og teknologi

Oddbjørn Sjursen,
Leder for Liberalistene Rogaland