Liberalisme og rasisme

 
Liberalisme og rasisme

Rasisme kan defineres som menneskesyn, politikk eller sett av holdninger som bygger på den oppfatning at visse typer mennesker er andre typer mennesker overlegne. Dette dreier seg som oftest om etnisk tilhørighet og hudfarge. Utgangspunktet her er at rasisme er alle former for diskriminering – sær- eller forskjellsbehandling – av mennesker mot andre mennesker basert på hudfarge eller nasjonalitet.

Begrensninger

Liberalisme er ikke rasistisk. Ideologien er tolerant overfor alle mennesker, uavhengig av forskjeller i tro, hudfarge og så videre – så lenge man er fredelig. I liberalismen er imidlertid alle former for diskriminering, enten det måtte dreie seg om kjønn, alder, hudfarge eller annet, tillatt. Det er likevel noen viktige begrensninger:

  • Alle former for vold, det vil si initiering av tvang, mot fredelige mennesker er forbudt i en liberalistisk republikk
  • Selve rettsstaten har aldri anledning til å diskriminere, den dømmer alle mennesker likt uavhengig av sosial status, hudfarge, alder, kjønn og så videre

Hvordan kan en liberalistisk stat godta rasisme med disse forutsetningene?

Individet er ukrenkelig

Din tanke er fri. Alle mennesker har rett til å mene og si det de vil, så lenge dette ikke igangsetter tvang mot andre individer. Individets ukrenkelighet er selve kjernen i liberalismen. Dette innebærer at vi må tolerere at andre mennesker har meninger vi misliker. Men så lenge det bare er en mening og ikke for eksempel en fysisk handling mot din vilje, må du bare godta det.

Det samme gjelder for staten. Staten skal beskytte alle fredelige individer, og den diskriminerer ikke. Derfor har mennesker med rasistiske ideer og meninger like stor rett til liv og frihet som alle andre. Hva er det som er tillatt?

Det som er tillatt

Eiendomsretten gjør for eksempel at en rasistisk kaféeier kan nekte personer med en annen hudfarge enn seg selv adgang. Det initierer ikke tvang mot noen, og det er ingen menneskerett å få adgang til andres private kafeer. Du kan med andre ord ikke ringe til politiet for å anmelde kaféeieren for rasisme. Det er rett og slett ikke gyldig. Det du derimot kan gjøre er å boikotte kafeen og oppfordre andre til å gjøre det samme.

Rasister vil i det store og hele bli utkonkurrert på det frie markedet. En bedrift som kun vil ansette folk med en bestemt hudfarge går potensielt glipp av enorme mengder med kompetanse blant folk som besitter den – men som ikke får jobben på grunn av «feil» farge på huden. En annen bedrift som ansetter mennesker etter evner og ikke utseende, vil raskt kunne forbigå det rivaliserende rasistfirmaet på markedet.

Det frie markedet og liberalisme reduserer rasisme, ikke på grunn av forbud, men fordi mekanismer som boikott, kompetanse og konkurransedyktighet er mer effektive virkemidler – og ikke minst fredelige.

Oppsummering

  • Rasisme kan defineres som alle former for diskriminering basert på hudfarge eller nasjonalitet
  • Liberalisme aksepterer alle former for privat diskriminering
  • En liberalistisk stat har derimot ingen anledning til å diskriminere i rettsvesenet eller liknende
  • Alle mennesker har rett til å mene og si det de vil, så lenge dette ikke initierer tvang mot andre
  • Eiendomsretten gjør at enhver bestemmer over sin egen eiendom – som å nekte andre med en annen hudfarge adgang
  • Det frie markedet utkonkurrerer rasisme uten hjelp av forbud
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer