Barn og liberalisme

 
Barn og liberalisme

Hvordan blir barns rettigheter ivaretatt i liberalismen? Blir de overlatt til seg selv? Har de rett til gratis utdanning?

Et barn er et menneske og et individ, med like rettigheter som voksne til å bli beskyttet av staten mot vold og ufrihet. Det er likevel visse nyanser som det er viktig å belyse med hensyn til barn.

Krav på underhold

I motsetning til voksne, har ikke barn et fullt utviklet mentalt system som gjør dem i stand til å tenke og vurdere som et helt selvstendig individ. På grunn av dette, har barn krav på beskyttelse og underhold av foreldrene. Når mennesker setter barn til verden, påtar de seg et stort ansvar som de er forpliktet til å følge opp frem til barnet er blitt et voksent individ i stand til å ta vare på seg selv.

Fordi barn er mennesker og har potensial til å utvikle seg til å bli et rasjonelt vesen med fri vilje, har de rettigheter i kraft av dette. Det er derfor forbudt å mishandle barn i en liberalistisk rettsstat, på samme måte som det er forbudt å mishandle voksne.

Barn som eventuelt blir mishandlet av foreldrene sine, vil bli tatt hånd om av barnevernet. Når det gjelder adopsjon, vil staten kontrollere at potensielle adoptivforeldre er skikket til oppgaven.

Ikke rett til alt

Ettersom barn ikke er selvstendige, har de ikke anledning til å handle eller inngå avtaler av «voksen» art, som seksuelle forhold, kjøp av rusmidler og så videre.

Når barn blir voksne, kan de leve fredelig som de vil. Det finnes ingen nøyaktig eller naturgitt grense for når overgangen fra barn til voksen skjer. Derfor må det i enkelte sammenhenger, som ved kjøp av rusmidler, innføres en juridisk grense som avgjør når en person skal bli ansett som voksen.

Barnearbeid

En av kritikkene mot liberalisme er barnearbeid. På 1800-tallet, da den tidlige kapitalismen sto på sitt sterkeste, jobbet mange barn i fabrikker under grufulle forhold. Dette var derimot en arv fra tidligere, føydalistiske samfunn, og var ikke et resultat av kapitalisme.

Kapitalismen/liberalismen bidro derimot til å øke livskvaliteten til alle mennesker betraktelig, men dette skjedde i en overgangsfase. En overgang fra et tilbakestående samfunn til et moderne samfunn med avansert teknologi kan ikke skje på noen få år.

Barn har måttet jobbe opp gjennom historien fordi foreldrene ikke var i stand til å produsere nok til å forsørge familien på egen hånd. Den tidlige kapitalismen og den industrielle revolusjonen sørget imidlertid for at levevilkårene ble drastisk forbedret, og gjorde produksjonen så effektiv at barnearbeid ikke lenger var nødvendig.

Det er med andre ord ikke behov for barnearbeid i et liberalistisk samfunn. Samtidig er barn som nevnt beskyttet av loven mot tvang og mishandling.

Barn og utdanning

Fordi staten kun skal beskytte negative rettigheter, skal den derfor ikke drive skoler. Dette blir opp til sivil sektor å ta seg av, noe den klarer fint med nesten alle andre produkter og tjenester vi omgir oss med til daglig.

Det er foreldrenes oppgave å oppdra sine barn, og de har rett til å lære dem opp slik de vil. Staten kan ikke forby formidling av ideer, men den forbyr tvang og vold.

Det er all grunn til å tro at foreldre flest vil det beste for sine barn, og derfor ønsker å gi dem en god utdannelse. Barn har derimot ikke rett til gratis utdanning. Prisene på et fritt skolemarked vil likevel være overkommelige på grunn av stadig økt effektivisering og mest optimal fordeling av ressurser.

Oppsummering

  • Barn har like stor rett som voksne til å bli beskyttet mot vold
  • De har også krav på beskyttelse og underhold av foreldrene
  • Barn har ikke rett til å kjøpe rusmidler, innlede seksuelle forhold med voksne og så videre
  • Kapitalismen fjernet behovet for barnearbeid gjennom effektivisering av produksjonen
  • Ingen kan kreve å få sin utdannelse finansiert av andre mot deres vilje
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer