Opieka Społeczna

Nie zapominajmy o rodzinie

Naszym celem jest zapewnić, aby dzieci jej potrzebujące otoczone były najlepszą możliwą opieką, lecz zarazem zabieranie dzieci siłą z ich naturalnego otoczenia musi zostać ograniczone do absolutnego minimum. 

Odbieranie prawa do opieki nad dziećmi i umieszczanie ich w rodzinach zastępczych lub domach dziecka powinno stanowić absolutną ostateczność. Metody pracy mające na celu wykorzystać dalszą rodzinę dziecka oraz jego naturalne otoczenie przyczyniły się do zredukowania tego typu pochopnych decyzji w nawet 90% odnotowanych przypadków.

DALSZA RODZINA DZIECKA ORAZ JEGO NATURALNE OTOCZENIE SĄ NIEZWYKLE WAŻNE I NIE NALEŻY ICH POMIJAĆ.

Liberalistene
Image

Naszym celem jest obniżyć możliwie jak najbardziej wymuszoną interwencję w życie rodzinne dla dobra dziecka. Tylko poprzez zmiany w prawie zagwarantować można trwałą ochronę dzieci oraz należytej pozycji rodziny, a Liberalistene dołoży wszelkich starań, aby zadbać o te zagadnienia na poziomie krajowym.


Przewodniczący partii i kandydat na radnego miasta Oslo, Arnt Rune Flekstad, nakręcił krótki film na temat opieki społecznej oraz jej przyszłości.

W naszym przekonaniu ważne zadania dotyczące dochodzenia i decyzji związanych z opieką nad dziećmi powinny być przekazywane policji i sądom – dlatego też muszą one funkcjonować w obrębie przepisów prawa, zgodnie z którym jest się niewinnym aż do udowodnienia winy.


Liberalistene (w skrócie Lib) jest to klasycznie liberalna partia polityczna w Norwegii, założona w roku 2014 i oficjalnie wpisana w publicznym rejestrze partii politycznych pod koniec 2016 roku. Od tamtej pory partia założyła organizacje lokalne we wszystkich okręgach/fylker i kilku norweskich kommuner (gminach). Partia opiera się na ideologii liberalizmu klasycznego i zbudowana została na tradycjach oświecenia oraz świeckiej tradycji kultury zachodniej.

W zbliżających się wyborach lokalnych roku 2019 figurujemy na listach wyborczych we wszystkich 11 okręgach/fylker, 39 kommuner/gminach i 7 dzielnicach miasta stołecznego Oslo. Udało nam się to osiągnąć dzięki ciężkiej pracy, zagorzałym członkom i sporemu wzrostowi liczebności. 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu, z przyjemnością na nie odpowiemy.

Children’s Services

Let us not forget the family

Our goal is that children who needs it shall recieve the best care possible, but that the use of acute removal of children from their natural enviroment must be lowered to an absolute minimum. 

Taking away the custody of children and placing them in foster care or an institution should be the absolute last resort. Work methods that consequently try to involve the extended family of the child and its natural enviroment have led to a reduction in such hasty decissions in up to 90 % of recorded cases.

A CHILDS EXTENDED FAMILY AND NATURAL ENVIROMENT IS EXTREMELY IMPORTANT AND MUST NEVER BE OVERLOOKED.

Liberalistene
Image

Our goals is to reduce, as much as possible, the internvention through force in the family life, in the interest of the child. Only through legal change can a lasting protection of children and families rightful position be ensured, and Liberalistene will do our best to follow through on these issues on a national level.


Party leader and city council candidate in Oslo, Arnt Rune Flekstad, did a short live-video on the topic of childrens services and its future.

We believe that the important tasks concerning investigation and decisions related to childrens care should be transfered to the police and courts - so that these also have to function within the confines of the principles of law, that you are innocent until proven guilty.


Liberalistene (Lib for short) is a classical liberal political party in Norway, established in 2014 and officially recognized in the public political party registry at the end of 2016. The party has since that year established local orgnizations in all counties/fylker and several norwegian kommuner (municipalities). The party has a classical liberal ideology as it’s basis and it is built on the traditions of the age of enlightenment and the secular western cultural tradition.

In this local election of 2019 we have ballots/lists in all 11 counties/fylker, 39 communer/municipialties and 7 city districts in the capitol of Oslo. Something we have managed trough hard work, enthusiastic members and a large growth of members. 

If you have any questions feel free to contact us and we will be more than happy to answer them.

Opłaty drogowe nie finansują dróg

Mamy dość!

Opłaty dla kierowców, takie jak opłaty drogowe, zazwyczaj finansują wszystko poza drogami. Jest to zarówno niesprawiedliwe, jak i niespołeczne: płacimy za coś, czego nie dostajemy, a najbardziej dotknięte są osoby o najniższych dochodach. Z opłat drogowych zrobiło się stałe źródło dochodu dla polityków nie mających priorytetów.

SAMOCHÓD TO POŻYTECZNE NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO, A NIE LUKSUS DOSTĘPNY TYLKO DLA BOGACZY.

Liberalistene
Image

Głosując na Liberalistene i obsadzając naszymi kandydatami pozycje w radach miast nie tylko przyczyniasz się do redukcji dróg płatnych, ale i również podatku od nieruchomości, lokalnych podatków dochodowych, opłat za parkowanie i pożyczek publicznych, dzięki czemu Twoja miejscowość stanie się atrakcyjniejszym miejscem pracy i zamieszkania.

Nie przeczymy, że za korzystanie z dróg powinno się płacić, sprzeciwiamy się jednak pozwalaniu, by opłaty te finansowały cokolwiek poza używanymi przez nas drogami. Pragniemy obniżyć wydatki, abyśmy mogli znieść drogi płatne bez podnoszenia podatków i opłat w innych miejscach, jak to proponuje większość partii i polityków. 

Mamy w planach:

 • obniżyć opłaty drogowe tak, aby pokrywały one wyłącznie wydatki potrzebne na same drogi
 • wycofać i aktywnie zwalczać strefy wolne od samochodów i ulice zamknięte
 • zachować możliwość parkowania na ulicach i znieść obecne opłaty parkingowe na ulicach publicznych

Głosuj na Liberalistene, jeśli uważasz, że już dość płacisz podatków i opłat!


Przewodniczący partii oraz kandydat na radnego miasta Oslo, Arnt Rune Flekstad, pokazuje na filmie, w jaki sposób wydawanie pieniędzy podatników i nieumiarkowanie wpływa zarówno na opłaty drogowe jak i podatki od nieruchomości.

Wiele osób słusznie się skarży na rosnące stawki i ilości opłat drogowych. A co ze wszystkimi innymi podatkami i opłatami, jakie musimy płacić w Norwegii za posiadanie i korzystanie z samochodu?

Ile tak naprawdę płacisz każdego roku jako właściciel samochodu? A ile z tego politycy wydają na drogi?


Liberalistene (w skrócie Lib) jest to klasycznie liberalna partia polityczna w Norwegii, założona w roku 2014 i oficjalnie wpisana w publicznym rejestrze partii politycznych pod koniec 2016 roku. Od tamtej pory partia założyła organizacje lokalne we wszystkich okręgach/fylker i kilku norweskich kommuner (gminach). Partia opiera się na ideologii liberalizmu klasycznego i zbudowana została na tradycjach oświecenia oraz świeckiej tradycji kultury zachodniej.

W zbliżających się wyborach lokalnych roku 2019 figurujemy na listach wyborczych we wszystkich 11 okręgach/fylker, 39 kommuner/gminach i 7 dzielnicach miasta stołecznego Oslo. Udało nam się to osiągnąć dzięki ciężkiej pracy, zagorzałym członkom i sporemu wzrostowi liczebności. 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu, z przyjemnością na nie odpowiemy.

Barnevern

La oss ikke glemme familien

Vårt mål er at barn som trenger det skal få best mulig hjelp, men at bruk av akuttvedtak og fjerning av barn fra sitt naturlige miljø skal reduseres betydelig. Omsorgsovertakelse med plassering i fosterhjem eller på institusjon skal være absolutt siste utvei. Arbeidsmetode som konsekvent søker å involverer barnets storfamilie og naturlige omgivelser har ført til reduksjon av akuttvedtak på 90 % enkelte steder.

BARNAS STORFAMILIE OG NATURLIGE OMGIVELSER ER UTROLIG VIKTIGE OG MÅ ALDRI OVERSES.

Liberalistene
Image

Vi vil jobbe for å redusere inngripen gjennom tvang i familiens liv så mye som mulig, til barnets beste. Kun gjennom lovendringer kan et varig bedre vern av barn og familiers rettslige stilling sikres, og Liberalistene gjør sitt ytterste for at det skal følges opp på nasjonalt nivå.


Partileder og bystyrekandidat i Oslo, Arnt Rune Flekstad,  gjenomførte en kort live-sending om tema barnevern og dets fremtid.

Vi mener at de viktige oppgavene vedrørende etterforskning og vedtak rundt barns omsorg må flyttes over til politi og rettsvesen - slik at disse også blir underlagt rettsprinsippet om at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist.


Liberalistene (forkortes ofte til Lib) er et liberalistisk politisk parti i Norge, grunnlagt i 2014 og offisielt registrert i partiregisteret ved slutten av 2016. Partiet har siden det året lag i alle fylker samt lokallag i en rekke kommuner. Partiet har klassisk liberalisme som ideologisk fundament. Partiet bygger på opplysningstidstradisjonen og den sekulære vestlige kulturarven.

Til lokalvalget 2019 stiller vi lister i alle fylker, 39 kommuner og 7 bydeler, noe vi har klart å oppnå takket være sterk vekst og stort engasjement blant våre medlemmer landet rundt.

Denne siden omtaler barnevern og våre forslag på området og du vil finne flere saker omtalt her på vår hjemmeside, i tillegg til at du også kan se nærmere på vårt prinsipp- og partiprogram. Skulle du ha spørsmål er det bare å ta kontakt med oss så svarer vi mer enn gjerne.

Skatter og avgifter

Ikke la kommunen bli et hinder

Lavere skatter og avgifter inspirerer til mer arbeid og større verdiskaping, som gjør kommunens innbyggere bedre i stand til å stå på egne ben. Kommunens utgifter må begrenses for at skattetrykket skal kunne reduseres.

ENHVER EKSTRA KRONE SOM BLIR BRUKT I KOMMUNESTYRE ER EN EKSTRA KRONE SOM DU MÅ VÆRE MED PÅ Å BETALE.

Liberalistene
Image

Dette vil la innbyggerne beholde mer penger i egen lommebok. Liberalistene vil arbeide for kutt i kommunens del av dagens inntektsskatt og skatt på formue. Vi er for samarbeid og solidaritet så lenge deltagelse er frivillig. Derfor er vi også mot fordyrende og byråkratiske skattefinansierte monopoler.

Vi vil:

 • jobbe for å redusere kommunens utgifter
 • redusere kommunal andel av inntekts- og formuesskatt
 • avvikle eksisterende og motarbeide ny eiendomsskatt

Stem Liberalistene for et barnehagetilbud mer tilpasset barna og foreldrenes ønsker og behov.


Liberalistene (forkortes ofte til Lib) er et liberalistisk politisk parti i Norge, grunnlagt i 2014 og offisielt registrert i partiregisteret ved slutten av 2016. Partiet har siden det året lag i alle fylker samt lokallag i en rekke kommuner. Partiet har klassisk liberalisme som ideologisk fundament. Partiet bygger på opplysningstidstradisjonen og den sekulære vestlige kulturarven.

Til lokalvalget 2019 stiller vi lister i alle fylker, 39 kommuner og 7 bydeler, noe vi har klart å oppnå takket være sterk vekst og stort engasjement blant våre medlemmer landet rundt.

Denne siden omtaler kommunale skatter og avgifter og våre forslag på området og du vil finne flere saker omtalt her på vår hjemmeside, i tillegg til at du også kan se nærmere på vårt prinsipp- og partiprogram. Skulle du ha spørsmål er det bare å ta kontakt med oss så svarer vi mer enn gjerne.

Barnehage

La foreldre og barn velge selv

Både foreldre og barn er klart mest fornøyd med private barnehager. Barnehager bør styres og drives av sivile aktører, som vil tilpasse driften til brukernes ønsker.

BARNA VÅRE FORTJENER DET BESTE OG INGEN VET BEDRE HVA DETTE ER ENN DERES FORELDRE. DE BØR DERFOR VELGE, IKKE POLITIKERNE.

Liberalistene
Image

Det kan for eksempel være døgnåpne barnehager tilpasset foreldre som jobber skift, og barnehager med mer fleksible inntaksrutiner. De som viser seg å ikke være gode nok må endre tilbudet eller legge ned. Der andre partier vil styre barnehagens virksomhet, vil vi overlate til den enkelte barnehage å styre driften selv så langt loven tillater.

Vi vil:

 • generelt ha en positiv holdning til oppstart av nye private barnehager
 • innføre fritt brukervalg, der offentlig tilskudd følger barnet
 • avvikle kommunale krav til barnehagedrift
 • gradvis privatisere alle kommunale barnehager

Stem Liberalistene for et barnehagetilbud mer tilpasset barna og foreldrenes ønsker og behov.


Liberalistene (forkortes ofte til Lib) er et liberalistisk politisk parti i Norge, grunnlagt i 2014 og offisielt registrert i partiregisteret ved slutten av 2016. Partiet har siden det året lag i alle fylker samt lokallag i en rekke kommuner. Partiet har klassisk liberalisme som ideologisk fundament. Partiet bygger på opplysningstidstradisjonen og den sekulære vestlige kulturarven.

Til lokalvalget 2019 stiller vi lister i alle fylker, 39 kommuner og 7 bydeler, noe vi har klart å oppnå takket være sterk vekst og stort engasjement blant våre medlemmer landet rundt.

Denne siden omtaler skolepolitikk og våre forslag på området og du vil finne flere saker omtalt her på vår hjemmeside, i tillegg til at du også kan se nærmere på vårt prinsipp- og partiprogram. Skulle du ha spørsmål er det bare å ta kontakt med oss så svarer vi mer enn gjerne.

Road tolls don’t finance roads

Enough is enough!

Car fees such as road tolls mostly finance anything but roads. This is both unfair and unsocial: you’re paying for something you’re not getting, and those with lowest income feel it the most. Road tolls have become a constant source of income for politicians who don’t want to prioritize. 

THE CAR IS A USEFUL SOURCE OF GOOD FOR EVERYONE, NOT A LUXURY ONLY AVAILABLE FOR THE RICH AND WEALTHY.

Liberalistene
Image

Giving you’re vote to Liberalistene and unsuring our candidates into the city and town councils will not only fight to lower the toll roads but also the property tax, the local income taxes, parking fees and public loands, so that the municipality will become a more attractive place to work and live in.

We agree that it is fair to pay to use the roads, but we are against letting these payments finance anything besides the roads you are using. We want to reduce expenses so that we can remove the toll roads without raising taxes and fees in other areas as most parties and polticians propose. 

We will:

 • reduce road tolls to just cover the expenses needed for the roads themselves
 • reverse and actively fight carfree zones and closed streets
 • keep the possibility of street parking and remove todays parking fees on public streets

Vote Liberalistene if you feel that you already pay enough taxes and fees!


Party ledader and city council candidate in Oslo, Arnt Rune Flekstad, show in this video how the spending of tax payers money and the lack of moderation is the reason for both road tolls and property taxes.

Many complain, rightfully so, about the climbing rates and numbers of road tolls. But what about all the other taxes and fees we have to pay in Norway to have and use a car?

How much do you actually pay as a car owner each year? And how much of this is spent by the politicians on roads?


Liberalistene (Lib for short) is a classical liberal political party in Norway, established in 2014 and officially recognized in the public political party registry at the end of 2016. The party has since that year established local orgnizations in all counties/fylker and several norwegian kommuner (municipalities). The party has a classical liberal ideology as it’s basis and it is built on the traditions of the age of enlightenment and the secular western cultural tradition.

In this local election of 2019 we have ballots/lists in all 11 counties/fylker, 39 communer/municipialties and 7 city districts in the capitol of Oslo. Something we have managed trough hard work, enthusiastic members and a large growth of members. 

If you have any questions feel free to contact us and we will be more than happy to answer them.

Kjære velger

Et friere samfunn, hvor den enkelte bestemmer mer over sitt eget liv.

Image

ARNT RUNE FLEKSTAD
Liberalistene
Partileder

Det er på tide at vi ser enkeltmennesket. Tid for at de som faktisk kjenner effekten av politikernes vedtak, avgifter og prioriteringer får oppleve en positiv endring. Tid for å anerkjenne hvem som må ta regningen når de folkevalgte ikke evner å begrense sitt forbruk. Det er på tide å fjerne kjeppene i hjulene og åpne for en friere og mer åpen fremtid.


Stadig flere kommuner lever langt over evne, det tas opp gjeld i fremtidige generasjoners navn, sløseriet man leser mer og mer om ser ikke ut til å stoppe. De har hatt sin mulighet og de har feilet. Vi tør å tro på fremtiden, tro på at hver enkelt er bedre skikket til å ta valg i sitt liv enn politikere som knapt vet de eksisterer. Vi har troen på enkeltmennesket!

Ingen velgere skal tvile på at en lilla stemme er en stemme for større frihet til dem selv over eget liv, eiendom og lommebok. Et friere og mer rettferdig samfunn for alle fredelige mennesker å bo, leve og utvikle seg i. En vaktbikkje som kan si fra når pengebruken går over styr og politikere glemmer seg bort og tror de er herskere heller enn tjenere.

 

“ET VANLIG ARGUMENT MOT ØKT FRIHET ER AT DET GIR FOLK DET DE ØNSKER ISTEDET FOR HVA EN BESTEMT GRUPPE TENKER AT DE BURDE ØNSKE.”

MILTON FRIEDMAN
Nobelprisvinner

Image

Hva ønsker vi å oppnå?

Vår politikk er utformet for å redusere kommunens inngrep i ditt liv så mye som mulig. Vårt mål er å redusere kommunens virkeområde og utgiftsnivå. Pengene som spares skal tilbakeføres til innbyggerne, så fort kommunens gjeld er under kontroll. Pengene kommunen forvalter er dine. Det er din innsats
gjennom all din arbeidstid som har skaffet dem til veie. Pengene representerer derfor en stor del av ditt liv, og hvordan bruk av dem bør prioriteres vet du best selv.

Vi vil:

 • nedbetale gjeld
 • slå hardt ned på sløsing
 • investere i driftsmidler som reduserer fremtidige kostnader
 • fjerne alle nye bomringer og redusere prisene
 • fjerne eiendomsskatten
 • redusere kommunale gebyrer
 • lette den totale avgiftsbelastningen


Vil du vite mer og hva vi står for i valget 2019? 

Kommuneprogrammet
Fylkestingsprogrammet
Nasjonal valgbrosjyre

Vil du lese mer om våre langsiktige mål?

Prinsipprogram
Partiprogram

Vil du komme i kontakt med ledelsen i partiet?

Sentralstyret
Fylkesstyrene
Ungdomspartiet

Fritt skolevalg

Fordi barn er også individer

Fritt skolevalg er grunnleggende for å legge til rette for flere gode skoler med større variasjon. Vi vil støtte initiativer rundt private skoler, friskoler og god hjemmeundervisning.

ET A4-SKOLETILBUD ER LIKE LITE TILPASSET ALLE BARN SOM OM VI SKULLE TVUNGET ALLE TIL Å BENYTTE SAMME SKOSTØRRELSE.

Liberalistene
Image

Vi vil arbeide for størst mulig selvbestemmelse for den enkelte skole og dens ansatte, og fjerne muligheter for politisk og byråkratisk overstyring av utdanning. Konkurranse mellom skoler vil føre til bedre håndtering av reelle utfordringer i dagens skole, og øker muligheten for at hver elev finner et undervisningsopplegg som passer deres interesser, talenter og nivå.

Enhetsskolens virkelighetsfjerne likhetstanke er en katastrofe for både teoretisk svake og sterke elever. Dagens system fører til stort tap av potensiale og resulterer ofte i asosial adferd.

Vi vil:

 • la skolene styre egen virksomhet
 • redusere antallet ansatte i administrasjonen i Utdanningsetaten
 • at ansettelse av ledere i offentlige skoler skal gjøres på åremål
 • gradvis omgjøre offentlige skoler til friskoler

Stem Liberalistene for et friere skoletilbud bedre tilpasset barnas individuelle behov og forutsetninger.


Bent Johan Mosfjell, lærer og bystyrekandidat i Oslo, har noen tanker og bekymringer rundt dagens skole, og ideer om hvordan vi kan bekjempe disse i fremtiden. Som han sier; - Gi barna frihet og private alternativer, det fortjener de, for de er de viktigste vi har.


Liberalistene (forkortes ofte til Lib) er et liberalistisk politisk parti i Norge, grunnlagt i 2014 og offisielt registrert i partiregisteret ved slutten av 2016. Partiet har siden det året lag i alle fylker samt lokallag i en rekke kommuner. Partiet har klassisk liberalisme som ideologisk fundament. Partiet bygger på opplysningstidstradisjonen og den sekulære vestlige kulturarven.

Til lokalvalget 2019 stiller vi lister i alle fylker, 39 kommuner og 7 bydeler, noe vi har klart å oppnå takket være sterk vekst og stort engasjement blant våre medlemmer landet rundt.

Denne siden omtaler skolepolitikk og våre forslag på området og du vil finne flere saker omtalt her på vår hjemmeside, i tillegg til at du også kan se nærmere på vårt prinsipp- og partiprogram. Skulle du ha spørsmål er det bare å ta kontakt med oss så svarer vi mer enn gjerne.

Din vaktbikkje i kommunestyret

Vi sier i fra der andre tier

Liberalistene blir din vaktbikkje i kommunestyret. Vi skal bjeffe høyt og tydelig hver gang politikerne ønsker å innføre ytterligere reguleringer, byråkrati og sløsing med dine skattepenger.

NOEN MÅ TØRRE SETTE NED FOTEN, SI AT NOK ER NOK OG SETTE FOTEN PÅ BREMSEPEDALEN FOR PENGEGALOPP OG SLØSING.

Liberalistene
Image

Vi har vedtekter og prinsipprogram som hindrer våre kandidater i å stemme på forslag som minsker befolkningens frihet, personlig eller økonomisk. Slik sikrer vi oss mot karrierepolitikere som selger sjela si for popularitet, makt og posisjoner.

Vår mål i kommunestyret er enkel: større personlig og økonomisk frihet for kommunens innbyggere. Vi vil jobbe mot sløsing, reguleringer, skatt og avgifter. Vi mener at du bør ha muligheten til å leve livet på dine egne premisser, og vil si tydelig ifra hver gang kommunens politikere jobber for det motsatte.

Vil du ha en vaktbikkje i kommunestyret som du vet hvor du har? Stem Liberalistene. Det er ditt liv, og ditt valg!


Partileder og bystyrekandidat i Oslo, Arnt Rune Flekstad, viser i denne video hvordan politikernes pengebruk og manglende moderasjon skaper hindre for norske skattebetalere. Vi trenger klare stemmer som tør å si fra. 


Liberalistene (forkortes ofte til Lib) er et liberalistisk politisk parti i Norge, grunnlagt i 2014 og offisielt registrert i partiregisteret ved slutten av 2016. Partiet har siden det året lag i alle fylker samt lokallag i en rekke kommuner. Partiet har klassisk liberalisme som ideologisk fundament. Partiet bygger på opplysningstidstradisjonen og den sekulære vestlige kulturarven.

Til lokalvalget 2019 stiller vi lister i alle fylker, 39 kommuner og 7 bydeler, noe vi har klart å oppnå takket være sterk vekst og stort engasjement blant våre medlemmer landet rundt.

Denne siden omtaler mangelen på alternative, klare og kritiske stemmer i norske kommuner men du vil finne flere saker omtalt her på vår hjemmeside, i tillegg til at du også kan se nærmere på vårt prinsipp- og partiprogram. Skulle du ha spørsmål er det bare å ta kontakt med oss så svarer vi mer enn gjerne.

Bompenger går ikke til vei

Nok er nok!

Bilavgifter som bompenger går for det meste til alt annet enn vei. Det er både urimelig og usosialt: du betaler for noe du ikke får, og de med minst inntekt rammes hardest. Bompenger er blitt en melkeku for politikere som ikke vil prioritere.

BILEN ER ET NYTTIG GODE FOR ALLE, IKKE EN LUKSUS KUN FOR DE BEMIDLEDE OG VELSTÅENDE.

Liberalistene
Image

Stemmer du Liberalistene inn i kommunestyret vil vi ikke bare redusere bompengene, men også eiendomsskatten, kommunal inntektsskatt, parkeringsavgifter og kommunale lån, slik at vi kan bli en attraktiv kommune å bo og jobbe i.

Vi er for å betale for bruk av veiene, men motstandere av at betalingen går til andre formål enn nettopp vei, slik det gjør i dag. Liberalistene vil heller kutte på utgiftssiden, slik at vi kan fjerne bomringene uten å samtidig øke andre skatter og avgifter, slik andre partier vil.

Vi vil:

 • redusere bompenger til kun å dekke kostnader ved vei
 • reversere og aktivt motarbeide bilfrie soner og stengte gater
 • bevare gateparkering og fjerne betaling for parkering på kommunale gater

Stem Liberalistene hvis du mener at du betaler mer enn nok skatter og avgifter!


Partileder og bystyrekandidat i Oslo, Arnt Rune Flekstad, viser i denne video hvordan politikernes pengebruk og manglende moderasjon er årsaken til både bompenger og eiendomsskatt. 

Mange klager, med rette, på de stadig flere og kostbare bommene men hva med alle de andre skattene og avgiftene nordmenn må betale for å ha og bruke bil?

Hvor mye betaler du som bilist egentlig hvert år? Og hvor mye bruker politikerne av dette på vei?


Liberalistene (forkortes ofte til Lib) er et liberalistisk politisk parti i Norge, grunnlagt i 2014 og offisielt registrert i partiregisteret ved slutten av 2016. Partiet har siden det året lag i alle fylker samt lokallag i en rekke kommuner. Partiet har klassisk liberalisme som ideologisk fundament. Partiet bygger på opplysningstidstradisjonen og den sekulære vestlige kulturarven.

Til lokalvalget 2019 stiller vi lister i alle fylker, 39 kommuner og 7 bydeler, noe vi har klart å oppnå takket være sterk vekst og stort engasjement blant våre medlemmer landet rundt.

Denne siden omtaler det aktuelle tema bompenger men du vil finne flere saker omtalt her på vår hjemmeside, i tillegg til at du også kan se nærmere på vårt prinsipp- og partiprogram. Skulle du ha spørsmål er det bare å ta kontakt med oss så svarer vi mer enn gjerne.

Har du noen kroner å avse?

128

Donasjoner

4243

Kr innsamlet

Nå trenger vi din hjelp til å lage tidenes beste valgkamp!

I årets lokalvalg 2019 stiller Liberalistene for første gang i alle fylker, 39 kommuner og og 7 bydeler. Dette betyr at alle i hele landet kan stemme lilla i sitt fylkesvalg og hele 56 % kan gjøre det samme til sitt kommunevalg! Slik skal vi ta kampen mot politisk overmakt, sløsing og inkompetanse inn i kommunestyrer og fylkesting over hele landet. Men for små partier er det en stor jobb å konkurrere mot de etablerte. Derfor trenger vi drahjelp fra nettopp DEG.

Har du mulighet til å bidra økonomisk for at denne valgkampen skal bli tidenes beste for Liberalistene? Husk at hver krone teller! Dette valget finnes det et parti som vil la deg bestemme mer over ditt eget liv og din egen økonomi. Et alternativ til alle de sosialdemokratiske partiene. Noen som vil la deg leve i fred og frihet uten at du må betale for det. Du kan utgjøre en forskjell og la mange få vite at de kan stemme på seg selv dette valget. Bli med på innsamlingen for Liberalistenes valgkamp 2019!

 
 

Cornerstone Draft

Bli valgkampfrivillig

I årets lokalvalg 2019 stiller Liberalistene for første gang i alle fylker, 39 kommuner og og 7 bydeler. Dette betyr at alle i hele landet kan stemme lilla i sitt fylkesvalg og hele 56 % kan gjøre det samme til sitt kommunevalg! Slik skal vi ta kampen mot politisk overmakt, sløsing og inkompetanse inn i kommunestyrer og fylkesting over hele landet. Men for små partier er det en stor jobb å konkurrere mot de etablerte. Derfor trenger vi drahjelp fra nettopp _deg_. Å delta i valgakamp er spennende, lærerikt og svært givende for å sikre større frihet for hvert enkelt fredelig individ i dette landet.
Image
Meld deg som valgkampfrivillig og bidra til å male Norge lilla du også:

Kurs, opplæring og oppfølging

Det vil bli avholdt regionale samlinger flere steder i landet med fokus på valgkamp i tillegg til lokale sosiale og organisatoriske samlinger. I tillegg vil det samles videoer og informasjon på nett som vil være åpne for alle som vil delta i Liberalistenes valgkamp. 

Landsmøte 2017

Landsmøte 2019

Landsmøte 2019

 
Landsmøte 2017. Foto: GAD, Wikimedia Commons

28. – 29. april 2018 kan du være med på årets høyedepunkt for Liberalistene, med spennende taler, sosialt samvær og en god mulighet til å hilse på med-liberalister og påvirke partiets politikk fremover!
Alle betalende vanlige medlemmer har mulighet til å delta. Valgte delegater har i tillegg stemmerett.
Se informasjon om påmelding og betaling nederst i denne beskrivelsen.

LibUng gis taletid på minimum 20 minutter i løpet av ulike debatter, men møteleder kan gi mer taletid.

Lørdag 28. april

09.00 – Registrering
10.00 – Landsmøtet åpnes, praktisk informasjon mm
10.25 – Behandle sentralstyrets årsmelding og revisjonsberetning. Vedta medlemskontingent.
10.45 – Leders tale
11.00 – Nestleders tale
11.10 – Pause
11.30 – Organisatorisk debatt. Årsplaner fremlegges. Landsmøtet instruerer sentralstyret.
12.30 – Lunsj
14.00 – Gjestetaler: Alex Vanopslagh
15.00 – Pause
15.10 – Gjestetaler: David Friedman
16.10 – Pause og loddsalg
16.30 – Politisk debatt
18.30 – Pause
18.45 – Vedtektsdebatt. Vedtektsendringer vedtas.
20.00 – Middag

Søndag 29. april
10.00 – Programbehandling
11.30 – Pause og loddtrekning
12.00 – Alle sentralstyrekandidater har kort egenpresentasjon.
12.40 – Salen gis anledning til å stille spørsmål til kandidatene
13.15 – Valg av sentralstyre
13.45 – Valg av revisor, valgkomité og programkomite
14.15 – Leder avslutter
14.30 – slutt

Påmelding gjøres via http://www.zubarus.com/login.php
Har du ikke passord, trykk „Glemt passord” og skriv inn mobilnummeret du er registrert med som medlem. Går ikke dette kan du kontakte din fylkesleder som kan sende deg nytt passord.

Deltakeravgift kr 150,- Ta kontakt med leder i fylkeslaget dersom du ikke har økonomi til å dekke dette selv.
Har du ikke råd til transport til/fra landsmøtet, ta kontakt med ole.t.hoelseth@liberalistene.org og spør om å få dekket reiseutgifter.
Betalingsinformasjon kommer etter påmeldingsfristen april/mars.

Vi gleder oss til to spennende dager, og håper du er klar for å være med. Gå inn på http://www.zubarus.com/login.php og meld deg på i dag!

Internforumet

Internforumet er kun tilgjengelig for medlemmer.
Send epost til post@liberalistene.org om du vil bli lagt til.

 
 

Foredragsholdere

 

David D. Friedman

Økonom

Alex Vanopslagh

Politiker, Liberal Alliance

 

David D. Friedman (f. 1945) er en amerikansk økonom og libertarianer. Hans største bidrag er boka The Machinery of Freedom, publisert i 1973. Friedman har lenge argumentert for at de fleste varer og tjenester bør overlates til det frie marked. De resterende varer og tjenester som politi, rettsvesen og nasjonalt forsvar omtaler han som „hard problems” som sannsynligvis også kan privatiseres.

Friedman står i kontrast til mange libertarianere fordi hans argumentasjon i stor grad består av konsekvensialisme. Han tilbyr ingen prinsippfast moralsk argumentasjon, men heller en kost-nytte analyse og konkluderer med at alle statens aktiviteter bør avvikles og heller produseres på markedet.

Underveis i landsmøtet kan du kjøpe boka The Machinery of Freedom (3rd edition, 2014) for 100 kr. og få den signert av David.

Alex Vanopslagh (1991) er en dansk politiker fra partiet Liberal Alliance i Danmark. Han er folkevalgt i Københavns Kommune i 2017 og har tidligere vært formand i Liberal Alliances Ungdom.

Liberal Alliance er et liberalt og libertariansk parti i Danmark som med stor overraskelse fikk 7.5% av stemme i stortingsvalget i 2015. De fikk dermed 13 av 179 seter.

Til tross for visse sosialistiske innslag er det mye bra i Liberal Alliance:

de har fire merkesaker: bedre rammebetingelser for næringslivet, skattelettelser, mindre byråkrati i offentlig sektor og mer personlig frihet. Partiet ønsker blant annet å bevilge mer til utdannelse og forskning, redusere inntektsskatten til maksimalt 40 %, halvere selskapsskatten, fjerne toppskatten, avskaffe etterlønnen, heve pensjonsalderen til 68 år, avskaffe all offentlig næringsstøtte, konkurranseutsette flere offentlige tjenester, åpne for mer arbeidsinnvandring og ta et oppgjør med det såkalte Big Mother-samfunnet.

Liberal Alliance ble opprettet så sent som 2007.

 

Agenda

 

#liblm18


Nysgjerrig?

Les mer om vår politikk

Lær mer
 

Valglister

Landsmøte 2016

Landsmøte 2017

Landsmøte 2017

 
Landsmøte 2016

Liberalistene arrangerte sitt andre landsmøte 30. april 2016 kl. 10. Landsmøtet er partiets øverste myndighet, og legger føringene for fremtiden til Norges liberalistiske parti.

Les protokoll fra landsmøtet her »

 
 

Foredragsholdere

Landsmøte 2016 foredragsholdere
 

Agenda

 

#LibLM17


Nysgjerrig?

Les mer om vår politikk

Lær mer
 

Togstasjoner: Helsetjenester

Togstasjoner: Helsetjenester

Helsemonopolet

Stortingspolitikerne har besluttet at det offentlige skal ha ansvaret for helse- og omsorgstjenester, med begrunnelsen om at alle nordmenn skal få like tjenester. Ideen om at staten skal ha ansvaret for alles helse er tiltalende for de fleste nordmenn. 

I praksis medfører denne løsningen at det blir lang ventetid for å få helsetjenester for de som trenger det, kostnaden for å drive helsevesenet blir høy, og det tar lang tid å ta i bruk ny behandling. I dag går rundt 40 % av statsbudsjettet til helse- og omsorgstjenester samt sykeforsikringer slik som sykepenger, offentlig uføretrygd, offentlig pensjon og arbeidsavklaringspenger. Norge ble i 2016 funnet å ha lengst helsekøer i Europa.

I det offentlige norske helsemonopolet er helsebyråkrater tydeligvis viktigere enn leger. Allerede i 2009 var det flere administrasjonsansatte enn leger på norske sykehus. 

Vi leser regelmessig om at de stadig flere visjonære helsebyråkratene vil bygge store sykehus, og legge ned lokalsykehus. Typisk får disse store sykehusene korridorpasienter før sykehusene åpnes offisielt. Dette gjelder eksempelvis Ahus i 2008 og Sykehuset Østfold Kalnæs i 2015. Siden det er helsebyråkratene som bestemmer sykehusstrukturen og ikke pasientene, ignoreres oftest ønsker om å beholde lokalsykehus. 


Offentlig service

Det offentlige helsemonopolet gir dyre tjenester for hele befolkningen, og dårlige tjenester for mange. Mellom 193 248 og 273 300 personer av en befolkning på litt over 5 millioner har til enhver tid stått i helsekø i perioden 2013-2017. Med andre ord står rundt 4-5 % av Norges befolkning på ethvert tidspunkt i helsekø. Helsekøene medfører økt personlig lidelse, potensielt dårligere prognose for pasienten og det gir økte kostnader til sykepenger. Som en konsekvens av dette kjøper stadig flere privat helseforsikring. I norske medier leser vi ukentlig om personer som rammes av at det offentlige helsemonopolet ikke har råd til å ta i bruk ny behandling. Det høye skatte- og avgiftsnivået medfører også at det hovedsakelig er de mer velstående innbyggerne som har råd til å kjøpe ny behandling. Med andre ord rammes mellomklassen og de med lavest inntekt hardest av stortingspolitikernes dyre offentlige helsemonopol.


Dyrt og dårlig

På norske sykehjem brukte man i 2015 ned til 40 kroner per pasient per dag i kostnader til mat, i følge en rapport fra Forbrukerrådet. Opptil 60 % av pasienter på norske sykehjem er underernærte, i følge norsk forskning fra 2015. Sykepleiere kommer regelmessig med varsling om svært lav kvalitet, slik som at pasienter må ligge i skitne bleier i mange timer før de blir stelt, eller bruker bleier selv om de kunne klart seg uten, fordi det offentlige har kuttet i personalkostnadene. Eldre som har behov for sykehjemsplass må altså ikke bare stå lenge i kø, flytte inn på toaletter eller dele rom med andre. Når de først får en sykehjemsplass, opplever pasientene at det offentlige bruker helse- og omsorgstjenester som en kuttpost ved budsjettforhandlingene år etter år.

Liberalistene vil erstatte dagens offentlige velferdsstat hvor det offentlige har helsemonopol, med et velferdssamfunn hvor private overtar eller konkurrerer med offentlige løsninger i stadig økende grad. Vi vil gjøre det gradvis. Overgangen kan illustreres med et tog med flere stopp i retning mot et fritt helsevesen. Dette for å forebygge at noen faller utenfor. 

 
Vår løsning

Den første togstasjonen i retning mot et fritt helsevesen vil bli å innføre valgfrihet mellom offentlig og privat helseforsikring. Siden private helseforsikringer og uføreforsikringer vil bli mye billigere enn de offentlige med de samme eller bedre betingelser, vil friske nordmenn frivillig bytte fra offentlig til privat helseforsikring og få lavere skatt som følge av dette. Nordmenn med kronisk sykdom kan også få private forsikringer enten individuelt, via arbeidsgiver eller via kollektive forsikringer for pasientforeninger. Imidlertid vil vi ikke fjerne offentlige helseforsikringer over natten og det offentlige sikkerhetsnettet for svake grupper vil opprettholdes. Denne løsningen ligner på det private nederlandske helsevesenet hvor alle må ha private helseforsikringer som man kan kjøpe fra mange tilbydere på et statlig kontrollert helseforsikringsmarked, men hvor svake grupper får offentlig finansiering av helsetjenester. I Nederland ble det i 2006 innført en lov som påbyr alle å ha en privat helseforsikring, og loven inneholder et minimum av hvilke helsetjenester som skal dekkes. Det er frivillig om man vil kjøpe helseforsikringer med flere og mer omfattende helsetjenester. 

Personer med lav inntekt, barn under 18 år og personer som får alvorlig sykdom med høye helseutgifter får subsidiert utgiftene til privat helseforsikring av skattebetalerne via staten. Helsekostnadene per innbygger i Nederland er 20 % lavere enn Norges helsekostnader per innbygger, og det er mye mindre ventetid i Nederland enn norske pasienter opplever. 

Togstasjoner: Sykepenger

Togstasjoner: Sykepenger

Velferdsordninger

Norge har kanskje verdens mest generøse sykepengeordning. Stortingspolitikerne har vedtatt at sykemeldte nordmenn har krav på full lønn i opptil et år.

Å ha gode velferdsordninger er dyrt for skattebetalerne. Det er Norges sykepengeordning et godt eksempel på. Nordmenn er mer enn dobbelt så mye sykemeldt som svenskene, til tross for at det ikke er noen grunn til å tro at nordmenn er sykere enn svenskene. Mens nordmenn får full lønn fra dag 1 som man er sykemeldt, har man i sverige en karensdag der man ikke får sykepenger. Deretter får man 80 % av lønnen utbetalt i sykepenger.

Så lenge nordmenn har mulighet til å bruke ordningen med egenmelding for fravær, vil mange nordmenn fortsatt kunne ta ut egenmelding og få 100 % lønn i perioder med korttids sykefravær.

Norge bruker rundt 40 milliarder skattekroner i året på sykepenger. Å innføre en ordning tilsvarende den svenske kan spare minst 15 milliarder skattekroner årlig.

 
Vår løsning

Den første togstasjonen for Liberalistene når det gjelder sykepengeordningen, er å innføre karensdag og å redusere hvor stor andel av lønnen man får i sykepenger. Vi vil være fornøyde dersom vi får en ordning tilsvarende den i Sverige via forhandlinger med andre politiske partier, men i vårt partiprogram har vi skrevet at vi vil innføre to karensdager og redusere sykepenger til 70 % av lønnsinntekten.

Liberalistene vil også redusere tiden man har krav på å få sykepenger, slik at den blir lik som i Storbritannia, nemlig 6 måneder. Vi mener at 6 måneder er tilstrekkelig lang tid til å utrede årsaken til sykdom og gjøre tiltak. Er det nødvendig med ytelser utover 6 måneder, har man mulighet til å søke på andre ytelser slik som arbeidsavklaringspenger som også finnes i dag.

Utgiftene som spares inn på å gjøre sykelønnsordningen vil vi bruke på å redusere inntektsskatten. Personer som vil ha bedre sykelønnsordning enn dette, kan bruke penger på å forsikre seg privat. I andre land slik som Nederland er det helt vanlig at medlemmer av fagforeninger tilbys ekstra-forsikringer.

Togstasjoner: Sykehjem

Togstasjoner: Sykehjem

Omsorgstjenester

Mange nordmenn tror at vi betaler skatt og avgifter for å få helse- og omsorgstjenester senere i livet, slik som sykehjem. Det stemmer bare i liten grad.

Når man havner på sykehjem, betaler man opp til 85 % av pensjonen, renteinntekter og andre inntekter til sykehjemmet. Kommunen bruker noe penger på sykehjem i tillegg til disse 85 %, men mange nordmenn betaler dyrt for en relativt sett dårlig omsorgstjeneste når de får behov for sykehjemsplass.


Dagens problemer

Eldre som har behov for sykehjemsplass må ikke bare stå lenge i kø, risikerer å flytte inn på toaletter eller å dele rom med andre. Når man først får en sykehjemsplass, opplever pasientene at det offentlige bruker helse- og omsorgstjenester som en kuttpost ved budsjettforhandlingene år etter år. På norske sykehjem bruker man i dag ned til 40 kroner per pasient per dag i kostnader til mat. Opptil 60% av pasienter på norske sykehjem er underernærte, i følge norsk forskning. Sykepleiere kommer regelmessig med varsling om svært lav kvalitet, slik som at pasienter må ligge i skitne bleier i mange timer før de blir stelt, eller bruker bleier selv om de kunne klart seg uten, fordi det offentlige har kuttet i personalkostnadene.

Liberalistene vil ha en gradvis overgang til et privat system med mer frihet til pasientene vedrørende hvilket sykehjem man ønsker å bo på.

 
Vår løsning

Den første togstasjonen i retning mot et fritt sykehjemsvalg vil bli å innføre en stykkprisfinansiering slik at offentlige pengebruk på sykehjem følger pasienten, slik at offentlige og private sykehjem kan konkurrere på like vilkår. Da vil pasientene i samråd med sine pårørende velge blant offentlige og private sykehjem basert på hvilket sykehjem som gir best tilbud basert på både kvalitet og pris.

Togstasjoner

Togstasjons-
modellene

Introduksjon

Liberalistene fokuserer på kortsiktige målsetninger for å omgjøre Norge fra en velferdsstat til et velferdssamfunn. For mange politiske motstandere vil vi imidlertid alltid være "partiet som vil fjerne velferdsstaten".

Det medfører ofte kraftige følelsesmessige reaksjoner og påstander fra politiske motstandere. For å illustrere hvordan vi gradvis vil gjøre Norge til et friere og bedre samfunn, har vi foreslått en togmodell med forskjellige stoppesteder. På denne delen av nettsiden vår vil vi illustrere ved hjelp av situasjonen i andre land, hvordan vi kan gå frem gradvis for å endre Norge.

Denne modellen som er laget av sentralstyremedlem Jan-Øyvind Lorgen, følger ikke partiprogrammet i detalj. For å vise at private og friere løsninger fungerer i andre land, har man valgt å ta utgangspunkt i eksempler fra andre lands eksisterende løsninger.  

 
 

Liberalistenes Landsmøte 2018 – Livestream

Liberalistenes landsmøte 2018 - Live-stream:

Landsmøte 2018

Posted by Liberalistene on Saturday, April 28, 2018

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Landsmøte 2017

Landsmøte 2018

Landsmøte 2018

 
Landsmøte 2017. Foto: GAD, Wikimedia Commons

28. – 29. april 2018 kan du være med på årets høyedepunkt for Liberalistene, med spennende taler, sosialt samvær og en god mulighet til å hilse på med-liberalister og påvirke partiets politikk fremover!
Alle betalende vanlige medlemmer har mulighet til å delta. Valgte delegater har i tillegg stemmerett.
Se informasjon om påmelding og betaling nederst i denne beskrivelsen.

LibUng gis taletid på minimum 20 minutter i løpet av ulike debatter, men møteleder kan gi mer taletid.

Lørdag 28. april

09.00 – Registrering
10.00 – Landsmøtet åpnes, praktisk informasjon mm
10.25 – Behandle sentralstyrets årsmelding og revisjonsberetning. Vedta medlemskontingent.
10.45 – Leders tale
11.00 – Nestleders tale
11.10 – Pause
11.30 – Organisatorisk debatt. Årsplaner fremlegges. Landsmøtet instruerer sentralstyret.
12.30 – Lunsj
14.00 – Gjestetaler: Alex Vanopslagh
15.00 – Pause
15.10 – Gjestetaler: David Friedman
16.10 – Pause og loddsalg
16.30 – Politisk debatt
18.30 – Pause
18.45 – Vedtektsdebatt. Vedtektsendringer vedtas.
20.00 – Middag

Søndag 29. april
10.00 – Programbehandling
11.30 – Pause og loddtrekning
12.00 – Alle sentralstyrekandidater har kort egenpresentasjon.
12.40 – Salen gis anledning til å stille spørsmål til kandidatene
13.15 – Valg av sentralstyre
13.45 – Valg av revisor, valgkomité og programkomite
14.15 – Leder avslutter
14.30 – slutt

Påmelding gjøres via http://www.zubarus.com/login.php
Har du ikke passord, trykk „Glemt passord” og skriv inn mobilnummeret du er registrert med som medlem. Går ikke dette kan du kontakte din fylkesleder som kan sende deg nytt passord.

Deltakeravgift kr 150,- Ta kontakt med leder i fylkeslaget dersom du ikke har økonomi til å dekke dette selv.
Har du ikke råd til transport til/fra landsmøtet, ta kontakt med ole.t.hoelseth@liberalistene.org og spør om å få dekket reiseutgifter.
Betalingsinformasjon kommer etter påmeldingsfristen april/mars.

Vi gleder oss til to spennende dager, og håper du er klar for å være med. Gå inn på http://www.zubarus.com/login.php og meld deg på i dag!

Internforumet

Internforumet er kun tilgjengelig for medlemmer.
Send epost til post@liberalistene.org om du vil bli lagt til.

 
 

Foredragsholdere

 

David D. Friedman

Økonom

Alex Vanopslagh

Politiker, Liberal Alliance

 

David D. Friedman (f. 1945) er en amerikansk økonom og libertarianer. Hans største bidrag er boka The Machinery of Freedom, publisert i 1973. Friedman har lenge argumentert for at de fleste varer og tjenester bør overlates til det frie marked. De resterende varer og tjenester som politi, rettsvesen og nasjonalt forsvar omtaler han som „hard problems” som sannsynligvis også kan privatiseres.

Friedman står i kontrast til mange libertarianere fordi hans argumentasjon i stor grad består av konsekvensialisme. Han tilbyr ingen prinsippfast moralsk argumentasjon, men heller en kost-nytte analyse og konkluderer med at alle statens aktiviteter bør avvikles og heller produseres på markedet.

Underveis i landsmøtet kan du kjøpe boka The Machinery of Freedom (3rd edition, 2014) for 100 kr. og få den signert av David.

Alex Vanopslagh (1991) er en dansk politiker fra partiet Liberal Alliance i Danmark. Han er folkevalgt i Københavns Kommune i 2017 og har tidligere vært formand i Liberal Alliances Ungdom.

Liberal Alliance er et liberalt og libertariansk parti i Danmark som med stor overraskelse fikk 7.5% av stemme i stortingsvalget i 2015. De fikk dermed 13 av 179 seter.

Til tross for visse sosialistiske innslag er det mye bra i Liberal Alliance:

de har fire merkesaker: bedre rammebetingelser for næringslivet, skattelettelser, mindre byråkrati i offentlig sektor og mer personlig frihet. Partiet ønsker blant annet å bevilge mer til utdannelse og forskning, redusere inntektsskatten til maksimalt 40 %, halvere selskapsskatten, fjerne toppskatten, avskaffe etterlønnen, heve pensjonsalderen til 68 år, avskaffe all offentlig næringsstøtte, konkurranseutsette flere offentlige tjenester, åpne for mer arbeidsinnvandring og ta et oppgjør med det såkalte Big Mother-samfunnet.

Liberal Alliance ble opprettet så sent som 2007.

 

Agenda

 

#liblm18


Nysgjerrig?

Les mer om vår politikk

Lær mer
 

Liberalistene Oslo årsmøte 2018 innkalling

Hei alle sammen!

Vi har nettopp sendt ut e-post til den adressen du benyttet da du registrerte deg som medlem med samme informasjon som du finner på denne siden. Sender også en link til denne siden som SMS, i tilfellet du har byttet e-postadresse eller posten havnet i søppel-filteret. Hvis du ikke har fått e-post er det fint om du hvitelister post fra zubarus.com, som vi kjører medlemsystemet på. Har du byttet e-post så logg deg inn og oppdater den i systemet. Hvis noe ikke fungerer og du ikke finner ut av det, send en e-post til geir.hoksnes@liberalistene.org eller roald@liberalistene.org

Årets kontingent (150 eller 75 kroner) må være betalt for å kunne delta på fylkeslagets årsmøte og for å kunne delta på landsmøtet i april.

Ikke betalt kontingent i det nye medlemsystemet enda?
Gå hit: Min Side

Allerede betalt kontingent, men ikke påmeldt årsmøtet?
Gå hit: Påmelding Årsmøtet

Kontingent kan unntaksvis betales med kort på årsmøtet når du kommer.

Liberalistene Oslo og Liberalistisk Ungdom Oslo har møte etterpå.

Møtedato: Søndag 25. februar 2018 kl. 14.00 – 17.00
Møtested: Humanistskolen, tårn 1, Ullevål Stadion, Sognsveien 75, 0855 Oslo
______________________________________________________

DAGSORDEN

SAK
1 Godkjenne innkalling

2 Godkjenne dagsorden/evnt. gjøre endringer

3 Valg av referent

4 Organisatorisk diskusjon
– Aktiviteter i fylkeslaget fremover.
– Valgkamp 2017, gjennomgang/diskusjon innsats/resultat.
– Forberedelser valgkamp 2018.
– Eventuelt

5 Politisk diskusjon
– Opprette komite for å finne og utvikle punktideer
til Kommune og fylkesprogram 2019-2023.
– Eventuelt

6 Behandling av innkomne forslag
– Avgjøre om fylkeslaget skal betale
delegaters deltageravgift på landsmøtet.
– Redusere antallet medlemmer i fylkesstyret.
– Årsmøtet godkjenner at styrets leder kan finne nye
delegater og varaer, dersom de som er valgt på
årsmøtet faller fra eller listen på andre måter ikke er
fylt opp med det antallet kan stille med på landsmøtet.

7 Valg av styre i Liberalistene Oslo.
Leder, nestleder, sekretær og styremedlemmer (maks. 6 stk).

8 Valg av delegater og varaer til Liberalistenes landsmøte fra Liberalistene Oslo 27 stk.

9 Eventuelt

Alle som kan bør stille opp, vi trenger mer engasjement!
De som vil har litt sosialt samvær med mat etter møtet.

Roald Ribe
Leder, Liberalistene Oslo
roald@liberalistene.org

Brukervilkår og personvernserklæring

Liberalistenes personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Liberalistene samler inn og bruker personopplysninger.
Innholdet i dette dokumentet er identisk med det som til enhver tid er gjengitt som personvernerklæring i Liberalistenes internkontroll. Ved tvil er det internkontrollens versjon som er gjeldende. Partisekretær i Liberalistene er ansvarlig for at personvernerklæringen er ajourført også på nettsidene.

Liberalistene, ved Partisekretær, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).
Nettbasert behandling av personopplysninger på www.liberalistene.org
Nettredaktøren har det daglige ansvaret for Datatilsynets behandlinger av personopplysninger på liberalistene.org, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å melde seg inn i partiet. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.
Zubarus er Liberalistenes totalleverandør for utvikling, drift og vedlikehold av medlemsregister. Liberalistene.org driftes av partiet selv.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med innmelding, lagres på servere som driftes av leverandøren. Det er kun Liberalistene og Zubarussom har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Liberalistene og Zubarus regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstatistikk

Liberalistene samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på liberalistene.org. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.
Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.
Vi bruker analyseverktøyet analytics fra google på vårt nettsted. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra Liberalistene til andre aktører.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Liberalistene bruker ikke informasjonskapsler til å generere statistikk, og vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Analyseverktøyet Google Analytics plasserer informasjonskapsler på din maskin. Dette gjøres for at vi skal kunne samle inn statistikk, og denne slettes etter 90 dager. Du kan lese mer om nettstatistikk over. Vår publiseringsløsning plasserer også informasjonskapsler på din maskin disse brukes i forbindelse med besøk, innsending av skjemaer, og slettes etter 90 dager.

Hvis du sender oss en melding ved å bruke elektronisk meldeskjema, legges det igjen en informasjonskapsel på datamaskinen din. Denne er nødvendig for at meldeskjemaet skal fungere, og slettes når du lukker nettleseren.

Følgende informasjonskapsler brukes på liberalistene.org:

 • Analyseverktøyet Piwik plasserer to informasjonskapsler på din maskin (disse begynner med _pk_id og _pk_ses). Dette gjøres for at vi skal kunne samle inn statistikk, og slettes etter 90 dager. Du kan lese mer om nettstatistikk over.
 • Vår publiseringsløsning (Episerver) plasserer også to informasjonskapsler på din maskin (.EPiForm_BID og .EPiForm_VisitorIdentifier) disse brukes i forbindelse med innsending av skjemaer, og slettes etter 90 dager.
 • Hvis du fyller ut skjemaet «Fant du det du lette etter?» plasseres det en informasjonskapsel på din maskin (EPiForm_). Denne kan ikke brukes til å spore meldingen tilbake til deg, og slettes etter 90 dager.
 • Hvis du sender oss en melding om behandling av personopplysninger ved å bruke elektronisk meldeskjema (melding.datatilsynet.no), legges det igjen en informasjonskapsel på datamaskinen din (dt_report). Denne er nødvendig for at meldeskjemaet skal fungere, og slettes når du lukker nettleseren.
 • Det brukes ingen informasjonskapsler på www.personvernbloggen.no.
  Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Vi benytter også informasjonskapsler fra andre 3. parts leverandører som bla.

Youtube
Facebook
Instagram
Twitter
mf.

Som bruker av vår webside godtar du også vår bruk av slike informasjonskapsler.

Søk

Liberalistene lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i søkeverktøyet. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i en egen database, og de blir bare lagret i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

Nyhetsbrev

Du kan abonnere på nyhetsbrev slik at du mottar e-post fra oss når vi publiserer ny informasjon på liberalistene.org For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Du kan velge å oppgi om du representerer en virksomhet, er privatperson, en journalist eller annet. Dette gjøres for at vi kun skal sende relevant informasjon.

Togstasjoner: Utdanning

Togstasjoner: Utdanning

Enhetsskolen

Stortingspolitikerne har besluttet at alle nordmenn skal få utdanning i den såkalte Enhetsskolen, der alle skal ha like muligheter og lik opplæring. Liberalistene vil ha et utdanningssystem der undervisningen tilpasses individuelt til elevenes evner og interesser.

Forsvarere av den norske Enhetsskolen mener at det er viktig at det offentlige tilbyr skattefinansiert utdanning for å forebygge at noen faller utenfor og sikre at alle får like muligheter. Likhetstankegangen er svært sterk, som har medført at spesialskoler for psykisk utviklingshemmede barn ble lagt ned på 1990-tallet. I dag går derfor barn med Downs syndrom og andre lærevansker sammen med normalt flinke og over gjennomsnittlig flinke elever, gjerne i klasser med en lærer og 30 elever.

Imidlertid faller mange utenfor i den norske Enhetsskolen.


Dagens problem

En undersøkelse fra 2001 fant at en av fem 14-åringer leser så dårlig at de strever med selv de enkleste tekster. De er det forskerne kaller funksjonelle analfabeter. I OECDs rapport «Universal Basic Skills: What countries Stand to Gain» (2015) kommer det frem at hele 22 prosent av skoleelevene i Norge ikke har grunnleggende ferdigheter innen matematikk og realfag.

Til enhver tid mobbes om lag 63 000 barn og unge i Norge. Belastningen medfører blant annet betydelig økt risiko for å utvikle psykiske plager og lidelser. En medvirkende årsak til mobbingen er at man plasserer mange barn med forskjellig evnenivå i samme klasse, som bidrar til at barn som er misunnelige på andre med bedre prestasjoner kan ta hevn ved å mobbe.

Til tross for visjonære politikere som vil gjøre noe med mobbingen i den norske Enhetsskolen så skjer ingen ting, uavhengig av om vi har borgerlig eller sosialistisk regjering.

https://www.dagbladet.no/meninger/hver-femte-norske-elev-er-analfabet/65773340

https://www.fhi.no/fp/barn-og-unge/oppvekst/fakta-om-mobbing-blant-barn-og-unge/


Løsningen

For å løse de mange problemene i den norske Enhetsskolen innfører politikerne stadig flere reformer. Reformene løser dessverre ikke problemene, men fører til at lærerne blir pålagt byråkratisk rapportering. Dette gjør at lærerne må bruke uforholdsmessig mye tid på å fylle ut skjemaer og utføre andre oppgaver som politikerne og byråkrater pålegger dem, og som ikke nødvendigvis er direkte relatert til undervisning og til det å motivere elever.

Liberalistene ønsker en gradvis overgang til et privat system med mer frihet til lærerne og hver enkelt skole. I et slikt system blir skolene fristilt og selvstendiggjort, og lærerne får frihet til å utnytte sin kunnskap og kompetanse i henhold til sin egen oppfatning om hva som best tjener elevene. I tillegg overføres mer makt og innflytelse til brukerne av skolesystemet. Dette vil skje gjennom en gradvis overgang.

 
Vår løsning

Den første togstasjonen i retning mot et fritt utdanningsmarked vil bli å innføre en stykkprisfinansiering av utdanning som er lik for offentlige og private skoler. Da vil pengene som det offentlige bruker på utdanning følge eleven, som kan velge blant offentlige og private skoler avhengig av hvem som har best undervisningstilbud i forhold til elevens egne evner. En slik løsning finner man i grunnskolen i Flandern i Belgia, som er blant de beste utdanningssystemene i OECD i motsetning til den norske Enhetsskolen.

Bli medlem

Bli medlem

Bli medlem i Liberalistene

 
 
 
 

For å bli medlem av Liberalistene trykker du på knappen «Bli medlem»!
Selve registreringen skjer på en annen side. Medlemskap koster kun 150 kroner i året. Studentmedlemskap er 75 og LibUng-medlemmer betaler kun 50 kroner i året.

Bli medlem!

Når innmelding og betaling er registrert blir du invitert til våre internforum og får anledning til å delta på partiets arrangement, ditt fylkes og lokallags årsmøter og Landsmøtet. Her kan du få mulighet til å være med å forme partiets politikk og finne gode måter å spre Liberalistenes løsninger til omverdenen.

Bli medlem
 
 
 
 

Min side

NB: Brukernavnet ditt er eposten du har registrert deg med.

For å tilbakestille passord må du skrive inn din epost og deretter trykke på „Glemt passord?” knappen.

Ønsker du å melde deg inn for første gang som nytt medlem klikker du på denne lenken. 

Bli medlem

 
 

Stortingsvalg 2017

Stortingsvalg 2017

 
Valg 2015

Liberalistene stilte til valg i Oslo ved kommune- og fylkestingvalget 2015. På denne siden finner du ut hva vi mener, hvem vi er, hvor du kunne finne oss under valgkampen, hvor du kunne forhåndsstemme og hvordan du kan bidra.

Dette står vi for

Våre kandidater

Praktisk informasjon

Ønsker du å bidra under valgkampen?

Gi oss en gave

 

Dette står vi for

 
 

Våre kandidater

 
Roald Ribe
 
Bastian Winde Harbo
Harald Hansen
Fredrik Jomark
Haakon Sperre
Nikolai Buer
Vegard O

Praktisk informasjon

 

For praktisk informasjon om valget, anbefaler vi nettsidene til Oslo kommune. Vi lister likevel opp de viktigste punktene nedenfor.

Valglister til kommunestyrevalget 2015 (PDF)

Når kan du stemme?

Forhåndsstemmegivning
Den ordinære forhåndsstemmeperioden starter mandag 10. august og avsluttes fredag 11. september.

Åpningstider for forhåndsstemmestedene
Hverdager: Kl. 10.00-19.00
Lørdager: Kl. 10.00-18.00
Unntatt: forhåndsstemmestedet på Blindern holder stengt på lørdager.

Valgdager
Valgdagene for kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg 2015 er søndag 13. og mandag 14. september 2015.

Åpningstider for valglokalene
Søndag 13.09.: Kl. 13.00-18.00.
Mandag 14.09.: Kl. 09.00-21.00.

Hvor kan du stemme?

Se oversikten over lokaler for forhåndsstemmegivning og ordinære valglokaler hos Oslo kommune.

Her finner du oss

Valgboder 2015
 

Ønsker du å bidra under valgkampen?

 

Bor du i Oslo eller i nærheten? Er du medlem av Liberalistene eller bare en som ønsker å bidra? Da trenger vi din hjelp! Her er noe av det vi trenger assistanse til:

 • Stå på vår valgbod i Karl Johans gate
 • Delta i skoledebatter:

Er du interessert eller kan bidra på en annen måte? Send oss en e-post til post@liberalistene.org!

 

Gi oss en gave

Fast trekk per måned

Konto
1503.49.42169

Bitcoins
1FGjs31W87gbcFKVWsKdzVZDSHJkWe7weT

Vipps
Tlf. 411 49 141

Vi setter pris på alle bidrag!

 

Enig?

Deler du ideene som står på denne siden?

Bli med på laget!

Du er sannsynligvis en liberalist.

Meld deg inn
 

Hvordan kan du bidra til å vinne valget?

I flere storbyer har vi allerede stands. Disse trenger frivillige. Litt eller mye, ta turen innom og finn ut hvordan du kan bidra.

Ingen stand i nærheten eller det passer ikke deg? Ta kontakt med parti eller fylkesleder.

Vi kjører valgets mest originale postkasseaksjon ved at vi henger opp 100 000 flyers formet som dørhengerne de benytter på hoteller (ikke forstyrr). Mange er klare til å levere disse men vi trenger flere som vil sper det glade budskap.

Krige på Facebook: Det er nå det gjelder! De nærmeste ukene kan avgjøre Liberalistenes fremtid. Vi trenger all den hjelp vi kan få, og ved å kommentere på NRKs valgsider og andre media kan du bidra til å nå stadig flere gjennom å fronte dine og partiets ideer og valgkampsaker. Glem ikke effekten av å vise verden at, og hvorfor, du stemmer Liberalistene.

Og ikke glem! HUSK Å FORHÅNDSSTEMME!

Sentralstyret

Sentralstyret

Arnt Rune Flekstad
Arnt Rune Flekstad

Partileder

Arnt Rune Flekstad er en av partiets gründere og ble partiets første valgte leder ved årsmøtet i 2015, en rolle han har hatt siden. Opprinnelig odelssønn fra et småbruk på Stjørdal i Trøndelag, studerte ingeniørstudier ved Høgskolen i Narvik og har arbeidserfaring først og fremst innen prosjektledelse og digital markedsføring. Nylig bosatt i Oslo etter mange år i Trondheim.

E-post: arnt@liberalistene.org

Fredrik Laving
Fredrik Laving

Nestleder

Fredrik Laving ble valgt som nestleder i 2018. Han er født i Göteborg i 1986, oppvokst i Nyköping, bor i Oslo, og har bodd i Norge siden 2009. Han var President i Liberalistisk Ungdom, samt styremedlem og nestleder i Liberalistene Oslo, mellom 2015 og 2018.

E-post: fredrik.laving@liberalistene.org

Amund Farberg
Amund Farberg

Partisekretær

Amund Farberg ble valgt som sekretær i sentralstyret i 2018. Han er født i 1983 og kommer fra Gjøvik. Amund jobber som supporttekniker, og på fritiden liker han å lese, løfte vekter og spille brettspill.

E-post: amund.farberg@liberalistene.org

Jan-Øyvind Lorgen
Jan-Øyvind Lorgen

Styremedlem

Jan-Øyvind Lorgen ble valgt til sentralstyremedlem i Liberalistene i 2015, etter et år som vara i sentralstyret. Han er født i 1981 og er bosatt i Hedmark, hvor han er praktiserende allmennlege.

E-post: jan-oyvind@liberalistene.org

Kjell Bakke
Kjell Bakke

Styremedlem

Kjell har vært medlem i sentralstyret som vara eller fast medlem siden starten I 2014. Kjell er også landbrukspolitisk talsmann og brenner for distrikts-Norge. Han bor på Vigrestad i Rogaland hvor han også jobber som brannkonstabel og på lager.

E-post: kjell@liberalistene.org

Stijn Van den Bruel
Stijn Van den Bruel

Styremedlem

Stijn Van den Bruel er styremedlem i Liberalistene. Han er født i 1986, bor i Alta og jobber som konsulent i IT-bransjen. Fritiden foretrekker han å tilbringe på fjellet.

E-post: stijn@liberalistene.org

Harald Dreier
Harald Dreier

Styremedlem

Harald Dreier har vært styreleder for Liberalistene Aust-Agder siden 2017 og ble valgt inn i sentralstyret til Liberalistene i 2018. Han ble født i Athen i 1986 og levde sine første år i Hellas. Han har vokst opp i Arendal, men har bodd noen år i Kristiansand. Harald jobber fortiden med salgsledelse i Vest-Agder, men er bosatt i Arendal.

E-post: harald.dreier@liberalistene.org

Linda Marie Leirvik
Linda Marie Leirvik

Varastyremedlem

Linda er varastyremedlem i Liberalistene og fylkespresident i Liberalistisk ungdom Rogaland. Hun er født i 1997 og oppvokst i Trøndelag. Linda har fagbrev som prosessoperatør. Fritiden bruker hun i skogen med hundene sine.

Epost: linda.marie@liberalistene.org

Kenneth Tolås
Kenneth Tolås

Varastyremedlem

Kenneth Tolås har vært leder av Liberalistene Vest-Agder siden 2015 og vara i sentralstyret siden 2018. Han er fra Herand i Hardanger, født i 1986, og bor for det meste i Kristiansand. Han er utdannet mediegrafiker, er selvstendig næringsdrivende og er aktiv innen kristent og frivillig arbeid.

Epost: kenneth.tolaas@liberalistene.org

Mads Valencia
Mads Valencia

Varastyremedlem

Mads Valencia er varastyremedlem i Liberalistene og styremedlem i Liberalistene Hordaland, samt styremedlem i Liberalistisk Ungdom Hordaland. Han er født i 1989 og oppvokst i verdens navle; Bergen. Mads er utdannet markedsfører og markedsøkonom. På fritiden elsker han en god bok (faglitteratur), fotografi og kickboksing. Hans helter er Murray Rothbard og Napoléon Bonaparte.

Epost: madsvalencia@liberalistene.org

Austin Rasmussen
Austin Rasmussen

Varastyremedlem

Austin Rasmussen er varastyremedlem i Liberalistene. Han kommer fra USA, er født i 1988, og er utdannet i statsvitenskap. Interessene inkluderer reise, fiske, jakt, hestesport, media, filosofi og politikk.

Epost: austin.rasmussen@liberalistene.org

 

For å sende epost til hele sentralstyret benytt denne epost adressen: styret@liberalistene.org

 

Betaling av kontingent

Betaling av kontingent

 

Du må betale medlemskontingent hvis du vil:

 • Bli et fullverdig medlem av Liberalistene
 • Få stemmerett ved møter
 • Ikke bli automatisk utmeldt

PS: Kontingenten kommer ikke i posten! Du har ansvar for å betale den selv.

Kontingenten er på:

 • 50 kroner for studenter og medlemmer av Liberalistisk Ungdom
 • 100 kroner for alle andre

Du betaler kontingenten ved å:

 • Sette inn riktig sum på konto 1503.49.42169
 • Vippse til tlf. # 94655
 • Betale via PayPal – som du kan gjøre nedenfor.

Hvis du ønsker å betale mer til partiet enn det kontingenten tilsier, så er du velkommen til å gjøre det. Vi registrerer uansett betalt kontingent, selv om summen er høyere.

Tusen takk!

 

Liberalistenes kandidater til Stortingsvalget 2017

 

Foto: Stortinget/Vidar M. Husby, 2008.

 

Velkommen til Liberalistene

Velkommen!

 
Kontingent
 
 

Takk for at du vil være medlem i Liberalistene! Du får nå tilsendt et velkomstbrev til din oppgitte e-postadresse. Hvis du ikke har mottatt en e-post i løpet av de nærmeste minuttene, bør du sjekke om den har havnet i spamfilteret. Ta kontakt med oss dersom du ikke finner e-posten.

Husk kontingenten

Du må betale medlemskontingent hvis du vil:

 • Bli et fullverdig medlem av Liberalistene
 • Få stemmerett ved møter
 • Ikke bli automatisk utmeldt

PS: Kontingenten kommer ikke i posten! Du har ansvar for å betale den selv.

Kontingenten er på:

 • 50 kroner for studenter og medlemmer av Liberalistisk Ungdom
 • 100 kroner for alle andre

Du betaler kontingenten ved å:

 • Sette inn riktig sum på konto 1503.49.42169
 • Vippse til tlf. 411 49 141
 • Betale via PayPal – som du kan gjøre nedenfor.

Hvis du ønsker å betale mer til partiet enn det kontingenten tilsier, så er du velkommen til å gjøre det. Vi registrerer uansett betalt kontingent, selv om summen er høyere.

Tusen takk!

 

What is the Gold Standard?

What is the Gold Standard?

 
What is the Gold Standard?

In a liberal society, money will have a stable value. The reason is simple: If entrepreneurs are going to plan projects and produce goods and service of value to others, thereby continuing to increase wealth in society, they need to be able to work within a predictable framework.

This is not possible in a society, where the government can interfere in varying degrees in the economy by issuing regulations, printing paper money at will, and forcing banks to act as it wishes.

Business needs full economic freedom. When the banking system is free, it will seek solutions to ensure a stable financial framework. One alternative that has been favored throughout history is the gold standard.

Prevents Inflation

The purpose of the gold standard is to prevent inflation and monetary tinkering on the part of the government and other institutions that benefit from friendship with government.

Inflation is a useful ploy to make loans cheaper. If a government takes out a loan of 1 billion dollars, and then runs an active money printing policy, the result is that more money is in circulation – and that they decrease in value.

Thus, it becomes cheaper to pay back the one billion dollars, but prices of goods and services have gone up. Furthermore, inflation hurts people who save money, because their savings have become less valuable. This hurts the motivation to invest and run a savings-based and sustainable economy.

A Stable Currency

A gold standard means that banks declare that money can be exchanged into physical gold. For instance, one ounce of gold could be exchanged for 900 dollars, and money would be anchored to a fixed amount of gold. If a bank prints up large amounts of money, people will experience this as a general increase in price. The money will be worth less, and the customers will trade it in against the gold amount – which makes the bank go bankrupt. Therefore, banks will avoid this.

With a gold standard, customers experience that everyone who wishes to do so can redeem their money for gold. The bank’s money will inspire increased confidence, and in time, it will be used for trade throughout society. The value of money is stable compared to gold, but otherwise the prices of goods and service go up and down in step with supply and demand.

Flexibility is Acceptable

Gold is not the only value a bank possesses, however. A large part of the funds in a bank can be found in real estate and capital goods, which it has obtained through security agreements when issuing loans. Therefore, the relationship between gold and money does not need to be one-to-one.

This means the bank can issue more money than it can cover in gold reserves, but it is up to the market to decide which model survives. This can be compared to insurance companies, which usually have more clients than they can fully cover with their funds. After all, it is not likely that, for example, all the clients’ homes will burn down at the same time.

Why Gold, Exactly?

The reason why gold was the exact choice as a means of exchange is the fact that it is a precious metal that cannot be endlessly forged and reprinted – as you can with paper money. In addition, there is a certain scarceness (exclusivity) to the material, and it will be a relatively stable amount to deal with.

Legalize, Not Implement

The task of a liberal government is to protect individual rights. Everything else is up to people to decide for themselves through peaceful relationships and cooperation.

Therefore, a gold standard will be legalized in such a society, but not implemented by the authorities. Whether the players opt for the gold standard or for another solution is a decision left totally up to themselves.

Summary

 • Business needs a stable and predictable framework to engage in wealth creation
 • In a free society it is up to the players themselves to find solutions for a solid economy
 • The gold standard is a possible alternative
 • With this system, money is tied to precious metal, which cannot be manipulated like paper money can
 • Therefore, creating inflation and tinkering with the money is not possible
 • Liberalists do not want to implement the gold standard, but legalize it

Resources

 
 

Thirsty for more knowledge?

Read about ideology, practical politics, rights, law, economics, and philosophy in our knowledge base.

Read more
 

What is Money Really?

What is Money Really?

 
What is Money Really?

They say you cannot eat money. Money, in and of itself in form of physical objects, has no value for immediate survival here and now in nature, but that does not mean it is worthless.

Money may be a contrivance, a human construction, but it represents real value. Money is a medium of exchange, which means that somebody worked to create value, such as food, housing, clothing, TV’s, or cars.

Origin in Barter

Money originated in the barter economy. Before money was invented, people traded with each other by exchanging goods for goods, such as a sack of wheat for a sack of oats.

There are two problems with the barter economy:

 1. You must be offering what the other party wants, and the other party must be offering what you want.
 2.    It is difficult to save up, since your good may change in value (and condition).

If you want new clothes and offer eggs, while the other party wants carrots and offers fishing rods, then it is not easy for either of you to get what you need. Furthermore, it may be challenging to save up enough money to buy a car or a house. The introduction of a money system solves these problems.

Fiat Money and Inflation

A monetary economy can exist in several versions, but the most famous and widespread version today is a system of so-called «fiat money». This means that the government issues legitimate tender through the Central Bank.

Therefore, money is a representation of an unspecified good, but, as with all other goods, money is sensitive to the law of supply and demand. The more money the Central Bank prints the less value it has. We observe this in society with general price increases on all goods.

A liberal solution for this problem may be the resolution of the Central Bank, complete separation of government and economy, and legalizing some type of gold standard.

Summary

 • Money is a medium of exchange representing real value
 • Money originated in barter and solved two important problems
 • A monetary economy can exist in several versions, but fiat money is most pervasive today
 • This means that the state issues the only legitimate tender through the Central Bank
 • Problems with inflation can be solved by separating government from the economy and legalizing the gold standard

Resources

 
 

Thirsty for more knowledge?

Read about ideology, practical politics, rights, law, economics, and philosophy in our knowledge base.

Read more
 

The Broken Window

The Broken Window

 
The Broken Window

If you want to understand economics, you have to understand the principle of what is seen and what is not seen. Many people see the immediate effects of an event or action, but do not consider that which is not seen. For instance, the natural catastrophe in Japan in 2011 was considered positive for the economy. But is destruction positive?

The Story about the Baker

Making an incorrect conclusion about destruction and growth is illustrated by the story about the broken window. One day, a young hoodlum throws a brick through the window at the local bakery. Furious, the baker runs outside, but the kid is gone. A small crowd congregates in front of the broken window, and each person starts to reflect on the situation.

They try to comfort the baker, saying that this misfortune has a positive side in spite of it all, because the broken window will create work for a glazier. The money earned by the glazier will then be passed onto the butcher when the glazier buys meat, and so on. In other words, the broken window starts a chain of value creation. To hear the crowd tell it, the young hoodlum has actually contributed positively to society.

What about the Tailor?

The crowd is right that initially the broken window means the glazier gets a job, but what really happened? The baker wanted to buy himself new clothes for the money he needed to spend on the window. Now all he has is a new window and no new clothes. The money that would have gone to the tailor would have been passed on in society the same way as with the glazier.

The glazier’s profit is the tailor’s loss, and no net wealth creation has taken place. The crowd sees only the baker and the glazier, but not the tailor, because the clothes he was going to sell to the baker never show up in the story. They just see the things that can be seen directly, and not the things that can only be seen indirectly.

Summary

 • At first glance, destruction can seem positive, because it creates new jobs
 • On the other hand, destruction removes the opportunities for other jobs
 • Example: A baker who needed to buy new clothes has to spend the money on a new window after vandalism
 • Now he is left with just a new window and no new clothes, instead of a window and new clothes
 • The glazier made money, while the tailor lost
 • The new window is the thing that is visible, and it is easy to think that the destruction has created new wealth
 • Therefore, the total is less positive: Window + clothes = 2 > Just window = 1

Resources

 
 

Thirsty for more knowledge?

Read about ideology, practical politics, rights, law, economics, and philosophy in our knowledge base.

Read more
 

Basic Introduction to Economics

Basic Introduction to Economics

 
Basic Introduction to Economics

Economics is a concept consisting of the words «eco», meaning house or home, and «nomi, meaning law, knowledge or mastery. Consequently, we are talking about knowledge or legalities associated with our home, meaning the human society or, in very broad terms, the entire universe.

In short, we could say that economics are about the way humans act and behave toward each other. Therefore, economics are tied to other areas, such as physics, chemistry, biology, and sociology.

A very basic economic tenet is as follows: You have to give something to get something. In order to go to the window and look at the view, for example, you must expend both time and energy. This principle holds true for all economic activity.

Descriptive and Normative

You can divide the study and the dissemination of economics into two groups: Descriptive (explanatory) and normative (judicial or value-laden). These often intersect.

Large parts of the study of economics are about descriptions: How does a market work? How has the economic development been? What will the price of this product be tomorrow?

Economics can also be normative, which means wanting or arguing for a certain type of economic system, that money is a negative, or similar.

Basic Market Economics

For liberalists, market economics apply. They do not settle for observing and describing economic development, they seek to justify their economic standpoints both morally and scientifically.

Essentially, liberal economic thinking is about the following:

Liberalism has nothing against constantly increasing profit or efficiency. The entire evolution revolves around making things more and more effective. Through ever more effective methods, forms of life have developed from simple single cell organisms to incredibly complicated organisms, such as humans.

This is profit, getting better results with less effort. Simpler and more effective solutions create a richer and better life.

This chemical/biological example can be applied to society and all its facets. The normative statement for market economics is that profit and making things more efficient is nothing negative, but rather very positive.

Increased profit enables us to live better.

Below you can see a video that explains several liberal principles in economics:

Summary

 • Economics are about how individuals trade with each other
 • We can divide the study of economics into the descriptive and the normative
 • Normatively speaking, liberal economics are about arguing for market economic principles
 • One of the most important principles here is profit and efficiency
 • Increased profit means better results with less effort

Resources

 
 

Thirsty for more knowledge?

Read about ideology, practical politics, rights, law, economics, and philosophy in our knowledge base.

Read more
 

What is Objectivism?

What is Objectivism?

 
What is Objectivism?

Objectivism is a liberal philosophy developed by Ayn Rand. It is a comprehensive philosophical system, which revolves around living on earth and focuses on the right of human beings to life and peaceful living, as well as our enormous creative and productive potential.

As indicated by the name, Objectivism is based on reality existing independently of our consciousness, and that we have to use our senses and logical thinking in order to develop ideas, perceive the world, and interact with it and other people.

Protects Long-term Business

Objectivists emphasize reason, rational egoism, and capitalism. The aim of each human being is his or her own happiness, and in order to ensure that the productive and long-term work of individuals is made possible, we must have a government with courts, police, and military.

The government is only to protect so-called negative rights, and must otherwise be completely separate from civil and financial life. People have no obligations to each other, except for their own children, and aside from leaving one another in peace. Even so, with rational egoism the way is paved for peaceful cooperation and coexistence.

According to objectivism, we have an objective reality in metaphysical terms, and in epistemological terms, we must lean only on reason as a tool for gaining knowledge. Ethically, rational egoism is right, while in political terms, laissez-faire capitalism is the only thing protecting the individual as a creative and fair being.

In Short

In other words, the goal of objectivism is allowing the individual to live such has he or she may desire in peace, realizing his or her dreams in creative and productive work. In order to accomplish this, we must have a government that protects people against loss of freedom and violence, and which protects property rights.

Objectivism as a philosophy is more complicated, ruch, and complex than outlined in this article. For further reading, you may want to first read the article What is Objectivism? on Objektivisme.no, and then the article Ayn Rand on Filosofi.no.

The philosophy can also be summarized as follows:

Metaphysics: Objective reality

Epistemology: Reason

Ethics: Self-interest

Politics: Capitalism

Summary

 • Objectivism is a philosophy that emphasizes the right of the individual to life and living freely, as well as our huge creative and productive potential
 • According to objectivism, reality exists independently of our minds, and we need to use our senses and reason to discover and observe reality and act in accordance with it
 • The aim of objectivism is to allow the individual to live the way he or she wants, realizing his or her dreams in creative and productive work
 • Therefore, we must have a government with a judiciary, police, and military, safeguarding the right to life and peaceful living

Resources

 
 

Thirsty for more knowledge?

Read about ideology, practical politics, rights, law, economics, and philosophy in our knowledge base.

Read more
 

Liberal Ethics and Morals

Liberal Ethics and Morals

 
Liberal Ethics and Morals

The purpose of morality is to teach you, not to suffer and die, but to enjoy yourself and live. – Ayn Rand

Ethics and morals can be defined as the norms, values and attitudes practiced by an individual, the concepts of right and wrong, and leaning about this.

To that end, liberalists ask themselves the following key questions: How will you get as much as possible out of your life here on earth? How will you achieve the highest possible happiness?

Morals are Objective

Liberal morals are objective, thus making them the opposite of subjectivism. The concept «objective» in this context means «reality oriented», and this is covered by a comprehensive philosophy called Objectivism.

Liberal or objective ethics, then, are based on observable fact, rather than subjective and emotion-based opinions of right and wrong.

By figuring out the natural requirements for living a good life, we find values and accompanying virtues.

Your Most Important Value

Your main moral value is life. Your consideration for your own life is what creates the standard for all your moral activity and all your other values. The reason for this is that your life is all you have, and it is irreplaceable.

All human beings have a basic choice to make – to live or to die. In order to live, you have to do something active, and the first thing you must do to survive in nature is to think. Animals and plants have no free will, therefore living based on instinct or automatic processes. For a human being, it is a different story.

You Must Choose

What you do matters. You must make conscious choices in order to survive and live a full and happy human life. These are the demands liberal ethics attempt to explore. The first priority, which is your life, is followed by other values.

A value is something you act to either obtain or preserve. It is something important to you. Values can be a secure life, your wife, your kids, your property, or similar things.

In order to live and preserve your values, you must think rationally, i.e. evaluating your environment and your actions against all available facts.

This takes us to virtues: Characteristics, you should strive for in order to be happy and use your potential as a creative, thinking and productive human being.

Virtues

The highest virtue is rationality, because it is the main tool for surviving. This is followed by the following important virtues:

Independence

Independence means thinking and making independent assessments, as well as having the courage to trust your own decisions. Learning from others is a positive thing, but at the same time, you also need to understand, whether what you are learning is right or wrong based on reality.

Integrity

Integrity means being consistent and standing up for your convictions and opinions, even if they turn out to be unpopular. If you have integrity, you avoid falling for temptations that would otherwise undermine your moral foundation. In other words, you are trustworthy.

Honesty

Honesty means saying nothing untrue, following facts and logical arguments, and changing your point of view, if you find out something you believed was wrong. It is important to be honest with both others and especially yourself – since in the long run, living on a lie is destructive for you and your loved ones.

Justice

Justice means treating other people the way they deserve to be treated. If a person treats you well, you treat them well in return. If a person treats you poorly, you stop having anything to do with that person, you do not forgive, and you do not forget. This encourages good behavior and discourages bad behavior.

Productivity

Productivity is creating the things you need to live a good life. This is something everyone has to do, either by being self-sufficient or by trading for goods and services. Basically, nothing comes fully processed from nature, and we must create and transform everything, all for our own purposes. Creative activity is key for humans.

Pride

Pride is moral ambition, that means trying to improve characteristics in yourself that you do not think are good. This involves trying to change negative traits as you discover them and always seeking new challenges in your life and work.

A Moral Society

Since thinking and being sensible are so fundamental for being human, it is important to protect this. Anything that prevents the individual from thinking freely is therefore both immoral and illegitimate.

In practical terms, this means initiation of violent acts and any regulation of peaceful activity, such as compulsory opening hours, duties, taxes, fees, various prohibitions, and so on.

This is the reason liberalists fight for the individual, tolerance, constitutional society, and property rights.

Summary

 • Liberal ethics intend to show you how to have the best possible life on earth
 • Morals being «objective» means that they are oriented to reality and that it is based on facts for a good life
 • Your primary moral precept is your life
 • All liberal values and virtues after that one further your life as a happy person
 • The most important virtue is being rational, meaning thinking, dealing in facts, and acting accordingly
 • Other virtues include independence, integrity, honesty, justice, productivity, and pride, as well as not initiating force
 • A society that promotes and respects such attitudes is a liberal constitutional government

Resources

 
 

Thirsty for more knowledge?

Read about ideology, practical politics, rights, law, economics, and philosophy in our knowledge base.

Read more
 

What is Rational egoism?

What is Rational egoism?

 
What is Rational egoism?

Egoism has a negative connotation and is often used disparagingly. Through school and media, we are told that egoists profit on the backs of others, that they care about no one but themselves, and that they have no consideration for others. Is this accurate? Does it automatically make you a bad person, if you put your own interests first? We will see that rational egoism leads to a better life, as well as to progress for both you, others, and society as a whole.

Rational and Irrational

Liberalists divide egoism into two main categories: Rational and irrational. The former is in line with liberal ethics and morals and means that your own life has the greatest value for you. Rational self-interest is what enables you to achieve real happiness and prosperity. Rationality implies that you relate to the world the way it really is, not allowing wishful thinking and fantasy to control your choices.

Therefore, rational egoism consists of actions and ideas about the best way for you to have a good life, based on facts and things that are observable. Irrational egoism is about attitudes and actions that are ultimately harmful for you, although they appear to have positive effects in the short term. Cutting in line when no one is looking, being unfaithful, and stealing are examples of irrational egoism. It is not in your self-interest for no one to care about morals and rules, or for the strongest to have the right to plunder.

Everyday Egoists

Everyone is an everyday egoist. We breathe, eat, and work in order to maintain our own life. At the same time, we do other things to enrich it, such as watch movies or participate in sports. Most living beings are egoists. They have to be in order to live and develop. No one can consistently live according to the sermon about laying down his life for others, or he will soon be dead. This contradiction between the current prevailing philosophy about self-sacrifice and the actual reality is not positive for the self-image of the individual nor for a civilized society.

A Better World

For instance, rational egoism is about being considerate. This means tolerating other people, meaning never violating anyone’s negative rights. In a society characterized by rational egoism, most will work primarily to further themselves and their lives, but this does not exclude helping others. Voluntarily helping and acting on behalf of others, both friends and strangers, leads to a better world for yourself. If everyone is coexisting peacefully and can cooperate when necessary, this provides the foundation for a harmonious and prosperous society.

Summary

 • Rational egoism means furthering your own life according to reality and not by using force against others
 • Irrational egoism means violating both yourself and others to obtain short-term personal gain
 • Most people are rational egoists in their daily lives, even though the culture preaches altruism
 • A society characterized by rational egoism will make things better for everyone

Ressurser

 
 

Thirsty for more knowledge?

Read about ideology, practical politics, rights, law, economics, and philosophy in our knowledge base.

Read more
 

Positive and Negative Rights

Positive and Negative Rights

 
Positive and Negative Rights

We are all aware that we have rights. Today we have a right to school, education, a job, property, life, freedom and personal security. However, there is a fundamental difference between rights. There are two types: Positive or «artificial» rights, to hear some describe them, and negative or «natural» rights.

Calling it «positive» and «negative» has nothing to do with an assessment of the rights, but describes the nature of each type of right.

Negative Rights

Negative rights, or negative freedom, means freedom from something. Your negative right imposes a negative duty on others, meaning a duty to do nothing and not interfere.

My negative freedom requires only that you respect the right by not preventing me in doing it. Examples of negative rights are the right to live, to be free, freedom of speech, freedom of religion, freedom from violence, freedom from slavery, and property rights.

Positive Rights

Positive rights, or positive freedom, means freedom to something. Thus, your positive right places a positive duty on others, i.e. a duty to offer something or act in a certain way.

My positive right requires you to respect it by complying with it. Examples of positive rights are the rights to free schooling, free healthcare, a job, and a minimum wage.

They are Incompatible

On a societal level, these two types of rights are incompatible. For instance, you cannot both have a right to be free, while still being forced to work for others (this does happen, obviously, but it is contradictory and inconsistent). Today, all states and the UN have a mixture of positive and negative freedoms among their human rights (if they have any at all).

Positive rights can still exist in a society or state built on negative rights, but in the form of voluntary solutions, such has having a right to medical care if you have health insurance.

Summary

 • Positive rights are the freedom to be supported or sponsored by others
 • Negative rights are the freedom to have life, property and being free
 • Positive rights necessarily violate negative rights on a public level
 • No one can be free and be a «slave» for others at the same time

Resources

 
 

Thirsty for more knowledge?

Read about ideology, practical politics, rights, law, economics, and philosophy in our knowledge base.

Read more
 

Legalizing Drugs

Legalizing Drugs

 
Legalizing Drugs

Liberalism treats adults as adults and will make it legal to do, whatever one wants with one’s body. This includes legalizing drugs and other intoxicants that are illegal today.

The usual «victimless crimes» that liberalists usually point out are gambling, prostitution, and drugs. A victimless crime is a «crime» that does not really hurt anybody except perhaps yourself.

Liberalists are of the opinion that each individual owns his or her own body, and thus can do what he or she wants with it, as long as this does not initiate force against other people. This also includes buying, selling, and taking drugs.

Drugs Are a Commodity

Drugs is a collective term for a number of intoxicants that create some type of effect or stimulation in the body. It is obvious that the use of certain drugs are harmful to the body, but it is your choice whether or not you want to inflict such consequences on yourself.

Since you have a right to your life and to live in peace, it follows that you also have the right to buy and sell drugs. As long as you do not steal, threaten, or use violence, you should be able to deal drugs in peace. When all is said and done, drugs is just a commodity in some demand, similar to milk, meat, iPhones, and tobacco.

What are the Consequences of Legalization?

When it comes to legalizing and eventually deregulating the drug industry completely, it is especially important to remember that a liberal society will not appear overnight. Much will happen in society before complete deregulation of drugs, so there is no need to worry.

As with gambling and prostitution, real crime associate with drugs will be dealt with harshly. However, because buying and selling drugs is legal, much of the violence surrounding drugs will disappear on its own. The most important thing for a legitimate dealer is to offer a good product under peaceful circumstances, so the business can thrive.

Prohibition is Harmful

As with other things, prohibiting drugs will not eliminate demand. Making drugs illegal is not helpful, on the contrary. For instance, in the Mexican drug war that has lasted since 2006, at least 100,000 people have lost their lives.

Prohibition drives the market underground, allowing only the most brutal gangs to survive. At this point, it is not about satisfying the customer, but rather about making a quick buck and engaging in warfare and power politics outside the control of government. Both customers and sellers are lawless, and people have less respect for the law, meaning the law to protect individual rights.

Summary

 • Each individual owns his or her own body, and this can do whatever he or she wants with it (as long as it doesn’t initiate force against others)
 • Drugs are substances that create an effect in the body and may be harmful when abused
 • Buying and selling drugs is peaceful commerce, and the government is not to places limits on it
 • On the other hand, the government must deal harshly with any real crime associated with drugs
 • Prohibition does not eliminate need and drives the market into the clutches of criminals

Resources

 
 

Thirsty for more knowledge?

Read about ideology, practical politics, rights, law, economics, and philosophy in our knowledge base.

Read more
 

Legalizing Prostitution

Legalizing Prostitution

 
Legalizing Prostitution

Selling sexual favors is not illegal in Norway, but it is illegal to buy them. Thus, prostitution is, for all intents and purposes banned by the government, and the customers are made into criminals.

Liberalism opens the door to legalizing prostitution, as long as it is done under peaceful and voluntary circumstances between consenting partners. All kinds of human trafficking, slavery or abuse will be dealt with harshly, however.

Prostitution is a Peaceful Transaction

Prostitution is a type of barter. Person A offers service X and asks for product Y, while person B asks for service X and offers product Y. When these two parties meet, a voluntary barter takes place. Person B gives person A product Y for service X (Y is usually money).

In other words, this is no different from any other types of barter. The only difference is in person A temporarily offering his or her sexual organs or something similar. The same may be said about other types of transactions: An engineer offers services with his brain (or rather his ability to think, analyze, evaluate, and decide), while a contractor offers services using his hands.

Barters are peaceful and should not be illegal.

What are the Consequences?

As mentioned above, a liberal government will deal harshly with any kind of abuse of prostitutes. Whether they are forced into prostitution by criminal kingpins or are abused by customers, this will be illegal and will be something the government will try to combat with strict penalties.

Prostitution is an ill-regarded profession and has a very negative reputation. For instance, the word «whore» is commonly used as an insult. In a liberal society tolerance is key, and in such a society, people will respect that everyone is not the same, and that some people make choices, they wouldn’t make for themselves. This creates a more positive and respectful view of human nature, even of people who are today «ill-regarded».

Prohibition Solves Nothing

Human beings have certain natural needs. Not everyone can find an outlet for these through normal interaction with other people, and some are not able to get sex without paying for it. A prohibition against buying sex does not remove this need.

Furthermore, a prohibition against prostitution makes the situation worse for the prostitutes themselves. Since their profession is essentially illegal, they cannot turn to the police if they are subjected to a crime while working. The profession is driven underground, making human trafficking and exploitation of prostitutes easier for real criminals.

Liberalists want to legalize prostitution because it will make the situation better for prostitutes, and because they respect the rights of adults to make decisions about their own bodies and lives.

Summary

 • Prostitution is essentially illegal in Norway
 • Prostitution is a peaceful barter between consenting parties, and should therefore be legal
 • A liberal government deals harshly with human trafficking, slavery, violence and any other type of abuse of prostitutes
 • A prohibition against prostitution is a negative for prostitutes, since the profession is driven underground and outside the protection of the authorities

 

 
 

Thirsty for more knowledge?

Read about ideology, practical politics, rights, law, economics, and philosophy in our knowledge base.

Read more
 

Legalizing Gambling

Legalizing Gambling

 
Legalizing Gambling

Gambling for money is illegal in Norway, as long as this is not part games approved by the state. In practical terms, this means that you are considered a criminal if, for instance, you are playing poker while in Norway.

However, is playing poker, private sports betting, and other types of gambling real crime?

Gambling is Peaceful

Liberalism deals in clear boundaries between right and wrong, peace and strife, legitimate and criminal. A typical list of crimes, meaning actions that initiate force against others, is murder, rape, physical injury, kidnapping, robbery, theft, fraud, vandalism, and threats.

Gambling is not in one of these categories, and is therefore peaceful and legitimate.

The reason why we can say this, is that gambling, playing for money, does not initiate force against anyone. Essentially, all participants are involved voluntarily, and the interactions of peaceful individuals is a key concept in liberalism. Even though we do not necessarily like the actions, we still have to tolerate them.

What about the Consequences?

Many will claim that while gambling may not quite be a crime, it still causes crime. For instance, someone addicted to gambling may embezzle money from the business he works for in order to finance his gambling, or gamblers may accuse each other of cheating and become violent toward one another.

This still does not change the fact that gambling in and of itself is a peaceful activity. In a liberal society, real crime is dealt with harshly, and there will, generally speaking, be a greater motivation for people to take responsibility for their own lives. Factors like these will deter criminal activity and make each individual better able to take care of him- or herself.

Prohibitions Make Matters Worse

Prohibiting essentially peaceful activities, such as gambling, makes matters worse. Prohibition forces gambling houses underground, so confrontations between disagreeing parties are outside the control of the authorities.

Prohibition also contributes to erasing the difference between real and pseudo-crime, which causes a decrease in respect for the law. Thirdly, prohibition leads to the formation of mafias that take control over such establishments, using them to launder money from real crime, and so on.

For all these reasons, liberalists want to legalize gambling without any kind of governmental regulation.

Summary

 • For all intents and purposes, gambling is illegal in Norway, which means that it is considered a crime
 • In liberalism, crime is an action that initiates force against others
 • Playing for money is a voluntary and peaceful activity, and therefore is not a crime
 • Any criminal consequences of gambling will be dealt with harshly in a liberal society
 • Prohibition does not help, it just makes the situation worse

Resources

 
 

Thirsty for more knowledge?

Read about ideology, practical politics, rights, law, economics, and philosophy in our knowledge base.

Read more
 

Real Crime

Real Crime

 
Real Crime

Crime is something that concerns all of us, whether we like it or not. No peaceful members of society like crime, but it sometimes seems that there is no consensus about what crime really is. For some, selling alcohol in a store after 8 pm is a crime, while others think it is a crime to leave the flag out overnight. Most agree that theft, physical abuse and murder are crimes, but others believe that homosexuality, prostitution, drugs, and gambling are crimes as well. What is crime really?

Initiation of Force

Real crimes are acts that involve initiation of force against other people. This is in all cases equivalent to violence: A deliberate violation by an individual or a group of another individual or group. If somebody threatens to hurt you if you do not hand over your pocketbook, then you and your property are being violated deliberately.

If a group of people voluntarily sits down to play poker for money, there is no deliberate violation of any individual taking place. Even so, both are defined as crime in today’s society. Do you see the basic difference between the two examples?

Focusing on Pseudo-Crimes is Destructive

If everything that is not real crime was legalized, i.e. by making drug dealing, prostitution, gambling, etc. legal, the police would be able to allocate resources to fight those things that are truly violations against peaceful people.

Think of all the times we hear that, for instance, a theft case is dropped, or worse: that the police does nothing about the violation? In order to create a functioning constitutional society, it is about time we treat adults like adults and punish those who are all about destroying things for other individuals.

Summary

 • Real crimes are actions that involve initiating force against other people
 • This includes murder, robbery, theft, fraud, vandalism, rape, threats, false imprisonment, involuntary physical injury, and terrorism
 • Drug dealing, prostitution and gambling are essentially peaceful transactions
 • Therefore, these are not real crimes

Resources

 
 

Thirsty for more knowledge?

Read about ideology, practical politics, rights, law, economics, and philosophy in our knowledge base.

Read more
 

What is Freedom of Speech?

What is Freedom of Speech?

 
What is Freedom of Speech?

Freedom of speech is a negative right. This means having freedom from something, or that the right imposes a negative duty from others – i.e. they do not have to do anything for you to be able to enjoy the freedom.

In practical terms, this means that you have the right to say and believe anything you want as far as peaceful statements are concerned, and that others, including the government, have no right to prevent you doing so. Nor are others obligated to give you a soapbox, and you have no right not to be contradicted.

Protecting the Controversial

Freedom of speech means that the constitutional government must protect people who say things others do not like, and who are subject to threats and violence. Many would probably want Nazis, communists, Islamists, Christian fundamentalists, liberalists, anarchists, or other groups to be prevented from expressing unpopular opinions, but as long as these are not encouraging criminal acts, it must be tolerated.

Freedom of speech is first and foremost intended for controversial statements. Saying that you love nature is unlikely to offend anyone. Saying that you are a racist, on the other hand, can provoke some reactions.

It is this right to state one’s opinion that must be protected. Freedom of thought is precisely a prerequisite of a free society, and banning certain statements – and indirectly thoughts – is a step toward a totalitarian state.

Violence is not Speech

Using violence against others is not covered by freedom of speech. This includes, for instance, you standing in a bank telling them that it is bank robbery, or you threatening another person.

Psychological violence, such as threats, limits the right of others to live freely. If you are subject to death threats, this reduces your freedom of choice in life, and this is not acceptable in civilized society.

Therefore, you could say that freedom of speech is a matter of peaceful activity – meaning acts and statements that do not prevent others from thinking freely.

Ultimately, freedom of speech means that you do not have the right not to be offended.

Summary

 • Freedom of speech is a negative right
 • This means that others have to let you express yourself in peace
 • However, this does not mean that others must give you a soapbox
 • Freedom of speech is intended for controversial opinions – often things we do not like to hear
 • Violence and threats are not covered by freedom of speech
 • You do not have a right not to be offended

Resources

 
 

Thirsty for more knowledge?

Read about ideology, practical politics, rights, law, economics, and philosophy in our knowledge base.

Read more
 

Liberalism and Racism

Liberalism and Racism

 
Liberalism and Racism

Racism can be defined as a view of human nature, policies, or a set of attitudes built over the perception that certain kinds of people are superior to other kinds of people. This usually revolves around ethnicity or skin color. The starting point here is that racism is any kind of discrimination – preferential or discriminatory treatment – by people of other people based on skin color or nationality.

Limitations

Liberalism is not racist. The ideology is tolerant of everyone, regardless of differences in beliefs, skin color, and so on – as long as people are peaceful. While all forms of discrimination are allowed in liberalism, be they based on gender, age, skin color, or something else, there are still some important limitations:

 • Any kind of violence, defined as initiating force, against peaceful individuals, is against the law in a liberal republic
 • The constitutional government itself never has reason to discriminate, judging all people equally, regardless of social status, skin color, age, gender, and so on

How can a liberal society accept racism based on these premises?

The Individual is Inviolable

You have freedom of thought. Everyone has the right to believe and say what he or she wants, as long as this does not initiate force against other individuals. The inviolability of the individual is at the very core of liberalism. This means that we have to tolerate other people having opinions we do not like. As long as it is just an opinion, however, and not e.g. a physical act against your will, you just have to accept it.

The same is true for the government. The government must protect all peaceful individuals, and it does not discriminate. Therefore, people with racist ideas and opinions have the same right to life and liberty as everyone else. What is allowed, then?

What is Allowed

Because of property rights, for example, a racist café owner can refuse access to people with a different skin color than his or her own. It is not initiating force against anyone, and gaining access to the private cafés of others is not a human right. In other words, you cannot call the police in order to report the café owner for racism. That simply is not valid. What you can do, on the other hand, is boycott the café and encourage others to do the same.

Racists will largely be driven out of the free market. A business that only wants to hire people with a certain skin color will potentially miss out on enormous amounts of talent among people who have it – but who do not get the job because of having the «wrong» skin color. Another business that hires people according to skill and not appearance will soon be able to surpass the competing racist business in the market.

The free market and liberalism reduce racism, not because of prohibitions, but because mechanisms like boycott, competence and competitiveness are more effective – and not least peaceful – means.

Summary

 • Racism can be defined as all types of discrimination based on skin color or nationality
 • Liberalism accepts all types of private discrimination
 • A liberal government, on the other hand, has no reason to discriminate legally or otherwise
 • Every person has the right to believe and say what he or she wants, as long as this does not initiate force against others
 • Property rights allow each person to control his or her own property – such as denying access to people with another skin color
 • The free market drives racism out of the market with no need for prohibitions

Resources

 
 

Thirsty for more knowledge?

Read about ideology, practical politics, rights, law, economics, and philosophy in our knowledge base.

Read more
 

Immigration and Liberalism

Immigration and Liberalism

 
Immigration and Liberalism

Generally speaking, a liberal society supports free immigration. For practical purposes, this will mean free labor migration. This can give rise to more questions: Will society be swamped by freeloaders and welfare recipients? Will crime increase?

Reasons for Immigration

People often migrate from poor countries with corrupt regimes and human rights atrocities. Peaceful individuals have no desire to live under such circumstances, where, for example, you can be attacked by other groups at any given time or have your property taken from you. For this reason, they usually look for countries where basic rights are protected and where the economy is relatively functional.

In are reasonably well functioning and peaceful nation like Norway, they would be much better off, even without doing anything in particular. Among other things, this is because there are many special arrangements in place for immigrants, making it unnecessary for them to have a job. This way, many fortune hunters from other countries live a relatively good life by freeloading off productive individuals.

Social Democratic Solution

The solution from all the parties in Parliament and most parties in Norway involves keeping the welfare state, while limiting immigration. Almost all political parties in Norway agree on this. What they largely disagree about is the degree to which the nation’s borders should be closed to people who happen to be born outside of them.

Liberal Solution

On the other hand, a liberal republic has open borders, but no welfare state. In liberalism, it is unacceptable for the government to take property from one individual and give it to another as a matter of course. Therefore, there are no governmental support schemes. Freeloaders and fortune hunters lose a very important motive to come to the country, when they will no longer receive anything «for free».

Therefore, immigrants coming to Norway will most likely be honest, hard-working, and resourceful people with a desire to live in peace and create value. It is entirely positive for Norway that creative individuals want to settle here, thereby contributing to increased wealth in society.

Crime and Integration

Crime, which is often associated with immigrant groups, will decrease. The job market will be much more flexible and open, ensuring increased employment opportunities for people with an immigrant background, who have a hard time getting a job today.

Immigrant parents can no longer sit home and prevent their children’s integration into the rest of society, because generally everyone will have to work or get an education. Having immigrants working or in school are measures that encourage integration and reduce criminal tendencies and withdrawal from society.

To put it briefly, free immigration means the following: Everyone, including immigrants, must work to make money, since there are no support schemes from the government. Therefore, fortune hunters will go to other countries and are replaced by resourceful individuals who contribute to the general prosperity. Immigrants become a part of society and thereby integrate peacefully.

Summary

 • Liberalism supports free immigration
 • Social democrats wish to maintain the welfare state and limit immigration
 • Liberalists wish to dismantle the welfare state and free immigration
 • When immigrants lose support schemes from the government, the cannot come to live off others
 • Instead the state receives an increase in resourceful immigrants who contribute to increasing prosperity for everyone
 • A flexible job market provides jobs for more people, thus minimizing crime and maximizing integration

Resources

 
 

Thirsty for more knowledge?

Read about ideology, practical politics, rights, law, economics, and philosophy in our knowledge base.

Read more
 

Culture and Liberalism

Culture and Liberalism

 
Culture and Liberalism

There is not much information available about liberalism, art, and culture. The reason is simple: This ideology is not interested in spiritual life – this means that it is completely free of governmental interference.

Does this mean that liberalists do not care about art and culture? No, it means that they have no desire to force others to finance the art they like, and they will not be forced to finance the cultural experiences of others.

Choose for Yourself

The government has a completely neutral position regarding art and culture in a liberal society. It is not up to politicians and bureaucrats to choose which kind of culture should «win» and «lose». This is up to each individual.

Do you like theater? Go to the theater. Do you like opera? Visit the opera. Do you like music? Go to concerts. Do you like movies? Go to the movies. Support the culture you like.

Niche Art

Creators and consumers of so-called «niche» culture have no right to force other to finance their own interests. Artists either have to sell enough to make a living on their own, find a benefactor, accept donations, apply for a stipend from a private organization, or simply take a paid job on the side.

In a society where wealth creation is greater, the banking system is independent, and people keep what they earn, there will be no shortage of ways to finance culture. Art and culture are important to people, and there is every reason to assume that people are willing to pay for the things they value.

Practical Implementation

Today, there are many cultural offers provided by the government, such as public television and libraries. Art and culture should be free and independent of excessive interference by the government through grants picked from the taxpayers’ pockets. Cultural institutions run by the government should be privatized by leaving them under their current leadership, gradually reducing public contributions to zero over a period, for example, ten years.

During a transitionary period, public companies can change over to being run privately. This way, the management must come up with sustainable solutions based on people’s goodwill, willingness to buy, and interest in the product they deliver.

That’s the way all other people and business must survive, and art and culture cannot be the exception.

Summary

 • According to liberalism, the government and cultural life must be completely separate
 • You are the one who chooses the kind of culture you want to support, rather than the politicians
 • No one has the right for someone else to pay for his or her cultural experiences
 • Artists must find voluntary solutions for making money
 • Public cultural undertakings can change to private ownership over a transitional period

Resources

 
 

Thirsty for more knowledge?

Read about ideology, practical politics, rights, law, economics, and philosophy in our knowledge base.

Read more
 

Weapons and Liberalism

Weapons and Liberalism

 
Weapons and Liberalism

The right to own and bear arms is a much-debated topic. In Norway, it is illegal to buy weapons with permission from the police, and there are strict regulation to ownership and use.

In a liberal society, however, people with clean criminal records are free to buy and own civilian weapons. These are weapons intended for hunting, sports, and self-defense. The government is not to interfere, as long as the owner of the weapon breaks no laws.

Why should it be legal?

A human being has the right to his or her life. This necessarily includes the right to self-defense, and therefore, the right to bear arms in order to be able to defend oneself against criminals.

Ideally, the government should protect the citizens, but it is does not know everything, and it cannot always be everywhere all the time. Therefore, the citizens must have the opportunity to protect themselves in extreme emergencies, where the government is not immediately able to intervene, such as in cases of attempted murder, muggings, etc.

Are Weapons Evil?

Many believe that weapons bring on suffering and evil. A weapon is merely a lifeless tool, however, and it cannot make moral choices — therefore, it cannot be good or evil.

The bearer of a weapon, however, has free will and can make conscious choices. One person may use a weapon for sports or self-defense, while another person may use the same type of weapon to commit a robbery or a murder. The people are responsible, not the tools.

Weapon bans result in peaceful, law-abiding individuals once again being defenseless against armed criminals who care nothing about the lawr.

Can Private Individuals Own Weapons of War?

The right to own weapons is the same as the right to self-defense. Weapons of war are things like atomic bombs, which in this context are offensive weapons. Such weapons are not used for individual self-defense, but for attacks or total annihilation of life.

Civilians have no need to own weapons of war in a liberal society. You have a right to defend yourself, but no right to own functional weapons that do not serve that purpose.

Summary

 • Peaceful individuals with clean criminal records can freely buy and own civilian weapons in a liberal society
 • Because you have a right to your life, you have a right to defend yourself, and therefore a right to own weapons
 • Weapons are merely tools — human beings are morally responsible
 • Individuals have no right to own weapons of war

Resources

 
 

Thirsty for more knowledge?

Read about ideology, practical politics, rights, law, economics, and philosophy in our knowledge base.

Read more
 

Education and Liberalism

Education and Liberalism

 
Education and Liberalism

In a liberal society there are no public schools as today. Even so, there will be many different offers tailored to people of different needs, and the way we think about education will probably be very different.

What can we expect, and what is actually wrong with the school system of today?

School and Education are Not the Same Thing

School as we know it today originated in Prussia in the 1800s. The Prussian state was one of the precursors to the modern welfare state, and the intention with the public school was to create loyal and obedient subjects and soldiers, as well as productive and obedient employees.

The legacy of this specific system has resulted in the strict hierarchy in school, the fixed divisions into class schedules and subjects, and the division of grades based on age – rather than ability and interest.

Furthermore, it has resulted in the idea that education is primarily for people in a certain phase of life (childhood and youth) shaping them for selected tasks and professions – instead of education being a lifelong process, as it could and should be.

Such elements are often counterproductive for real education, and it is essential to point out that school and education are not the same thing. It is easy to confuse the terms, since the philosophy behind the society of today is so deeply ingrained in us.

If the school of today is not optimal, which alternatives are available? What can a liberal society offer?

The Internet Revolution

Modern Technology has made education accessible for an ever-larger target group. It is completely possible to learn most things over the internet – totally free of charge and at different skill levels. One fascinating concept is massive open online course (MOOC), which provides open access to courses and education over the internet.

Among examples here, we find Khan Academy, edX and YouTube EDU, as welll as Forelesning.no for those who want an alternative in Norwegian. You will find more websites with free education at StudentTorget.no.

The humanist school is also worth mentioning as another Norwegian alternative to the public school today.

No More «One Size Fits All»

The point is that mandatory comprehensive education is not necessary for someone to gain competence and become educated and knowledgeable. In a liberal society, the possibilities are many, and it will not be a «one size fits all» model that hamstrings the individual student, and which doesn’t help the weaker students.

Under liberalism, «public» (traditional) schools and private schools can exist alongside each other, along with a number of other possibilities – precisely things like internet-based education.

It will be up to adults and parents to determine what is most suitable for themselves or their children. Then they can choose for themselves, whether, for example, they want to go to an experimental internet school, or they want to send their child to a charity-funded public school using the traditional framework.

Finally, it is important to point out that a liberal government will not prohibit traditional schools. The only thing such a government will prohibit is anybody forcing anybody else to finance or participate in such institutions.

Summary

 • School and education are not the same thing
 • The school of today originated in a system that was shaping students to become obedient citizens
 • It is time to think about education in a new way
 • Modern technology bypass comprehensive education to offer a complete education – often at no cost
 • Under liberalism, «one size fits all» is out, and offers that are customized to each student are in

Resources

 
 

Thirsty for more knowledge?

Read about ideology, practical politics, rights, law, economics, and philosophy in our knowledge base.

Read more
 

Children and Liberalism

Children and Liberalism

 
Children and Liberalism

How are the rights of children protected in liberalism? Are they left to their own devices? Do they have a right to a free education?

A child is a human being and an individual with the same rights as adults to be protected by government against violence and loss of freedom. Even so, it is important to shed light on certain details regarding children.

Right to Support

Unlike adults, children do not have fully developed mental capacity that enables them to think and assess as a completely independent individual. Because of this, the child has a right to protection and support from its parents. When people bring children into the world, they take on a big responsibility, which they are obligated to meet until the child becomes an adult individual able to take care of him- or herself.

Because children are human beings and have the potential to develop into a rational being with free will, they have rights by virtue of this. Therefore, mistreating children is against the law in a liberal constitutional society, the same way mistreating adults is against the law.

Any children that are abused by their parents will be taken care of by Child Protective Services. When it comes to adoption, the government will make sure potential adoptive parents are suited for the task.

Not a Right to Everything

Since children are not independent, they are not allowed to act or enter into agreements in an «adult» way, such as sexual relationships, buying intoxicants, etc.

Once children are adults, they can live in peace as they wish. There is no exact or natural distinction for when the transition from child to adult takes place. Therefore, a judicial boundary must be established in individual contexts, such as for buying intoxicants, for when a person is to be considered an adult.

Child Labor

One of the criticisms against liberalism is child labor. In the 1800s when early capitalism was at its strongest, many children worked in factories under horrible conditions. This was a relic from earlier feudalist society, however, and not a result of capitalism.

Instead, capitalism/liberalism contributed to improving the quality of life for everyone considerably, but this happened during the transition period. A transition from a backward society to a modern society with advanced technology cannot take place in just a few years.

Up through history, children have had to work, because parents could not produce enough to support the family single-handedly. Early capitalism and the industrial revolution made sure living conditions were improved dramatically and made production so efficient that child labor was no longer necessary.

In other words, there is no need for child labor in a liberal society. At the same time – as mentioned – children are protected by law against compulsion and abuse.

Children and Education

Because the government is only to protect negative rights, it is not in charge of running schools. This is for the private sector to handle, something it would handle just fine, just like all other products and services around us every day.

It is the task of the parents to raise their children, and they have a right to bring them up any way they want. The government cannot outlaw the exchange of ideas, but it does forbid force and violence.

There is every reason to believe that most parents will want the best for their children, therefore wanting to give them a good education. Children have no right to a free education, however. The prices in a free school market will still be reasonable because of ever greater streamlining and most optimal division of resources.

Summary

 • Children have just as much right as adults to be protected against violence
 • They also has a right to protection and provision from their parents
 • Children do not have the right to buy intoxicants, to enter into sexual relationships with adults, and so on
 • Capitalism eliminated the need for child labor by streamlining production
 • No one can demand having their education financed by others against their will

Resources

 
 

Thirsty for more knowledge?

Read about ideology, practical politics, rights, law, economics, and philosophy in our knowledge base.

Read more
 

Nature and Liberalism

Nature and Liberalism

 
Nature and Liberalism

Organized protection of nature and the environment has grown in popularity over the last decades. So-called green parties and movements fight for a sustainable future, where humans live in harmony with nature.

Where does liberalism stand on this? How does a liberal society solve problems like pollution and destruction of nature and the environment?

The Government Protects Rights

First and foremost, liberalism is a system that protects your rights and your property rights. In other words, the Government protects your environment.

This means, for instance, that you have the right to pollute your own property, but if the pollution harms your neighbor’s property, he has the right to sue you or report your, and vice versa.

Common experience would dictate that people take better care of their own property compared to jointly owned property. In a liberal society, the principle about private property applies practically everywhere.

A Practical Example

How will nature preserves and other irreplaceable natural areas fare in such a society? Will large companies not just ruthlessly exploit the environment in order to obtain the largest possible profits in the short term?

A liberal society will not appear overnight, leaving plenty of time for the government to enter into agreements with conservationists, travel organizations and other interested parties to take over such areas.

Conservationists can also join forces to buy up land from other companies, they can claim an unused area by posting a guard or something similar, or they can start some type of sustainable tourism business. Furthermore, they can settle in an unpopulated area in order to do ecological farming or just live in harmony with nature.

How to Get Rid of Pollution?

Extensive pollution that has already happened or is going to happen is a problem. Here, however, the solution is technological.

There is no better system than a liberal government that protects property rights to encourage innovation and develop technology. Here, brains and good solutions are rewarded, while bad ideas and solutions are punished. In time, this will fight pollution.

Summary

 • Liberalism protects your rights and therefore also your environment
 • Humans take better care of their own property than of jointly owned property
 • Conservationists can create property in order protect irreplaceble natural areas
 • The solution to pollution is technological and a liberal society encourages innovation and technological progress

Resources

 
 

Thirsty for more knowledge?

Read about ideology, practical politics, rights, law, economics, and philosophy in our knowledge base.

Read more
 

Liberal Foreign Policy

Liberal Foreign Policy

 
Liberal Foreign Policy

The government is not to interfere in business life, spiritual life, and civil life, as long as nothing criminal is going on. How does a liberal republic relate to other nations, however? Will foreign policy even exist?

The only legitimate role of government is the protection of the individual’s right to life and peaceful living. In order to solve domestic conflicts, the government needs police and a juduciary system. In order to solve conflicts from the outside world, the government needs a defensive force.

An Active Foreign Policy

The liberal government is not passive, neither at home or abroad. The intent is to protect people from violence and loss of freedom, and when this happens, it cannot sit back and watch assaults or wait passively, while enemies plan an attack.

The government must conduct a foreign and security policy for the purposes of securing the country’s interests militarily and politically by forming/maintaining alliances with civilized countries. This means that members of the government and parliament meet with representatives from other countries and enter into necessary alliances. Other than that, the government is not to do anything to other countries, unless it is a matter of defense.

The Constitutional Government Controls the Military

The control over the military is handled by the constitutional government. The government is responsible for use of resources and operations, while parliament oversees both. Ultimately, the courts control, whether actions and activities are in conflict with The Constitution.

Important decisions that are urgent may be implemented by the military leadership with the government having ultimate responsibility, and this will be reviewed later by the legislative and judicial powers. Especially important decisions that could decide the fate of the entire society, such as going into a defensive war, must be reviewed by all powers as soon as possible and according to the main principle: To protect the life and freedom of the individual.

Philosophical Foundation: The Individual

Protection of the individual is the whole point of government, police, courts, military, and foreign policy. The principle of protecting the individual applies everywhere, but in the real world, practical implications get in the way.

Although people are oppressed and mistreated in other countries, the liberal government does not have to do anything militarily. The government has a moral right to do so, but not a moral duty.

First and foremost, the government must ensure its own survival in order to be able to protect its own citizens, and it probably would not do so, if it declared war on all oppressive governments. A liberal government has other tricks up its sleeve, however.

Free Trade and the UN

As mentioned, the government is not to place any obstacles in the way of business, and free trade is the general norm. Nevertheless, in cases where we are talking about trading with companies from countries with barbarian regimes, the government can still place embargoes.

The intent is to isolate such regimes economically, since trading with the gives the oppressive regimes resources they would have not had otherwise. Trading with companies from this type of country is an indirect support for the authorities, while a trade boycott leads to a quicker collapse of the regime. However, this is not a mandatory behavior on part of the government.

Furthermore, a liberal constitutional society will withdraw from the UN, because the organization places civilized countries on equal footing with brutal tyrannies. In addition, the UN has positive rights among its human rights, giving the organization strong social democratic traits. Because of these and other factors, being a member of the UN is unacceptable.

Summary

 • A liberal government must be active both domestically and internationally in order to protect the individual freedom of citizens
 • The military and the foreign policy are controlled by the constitutional government
 • The intent is to make it possible to provide real protection for the individual
 • The government has a moral right to intervene against tyrannical regimes, but not a moral duty
 • Free trade is the norm, but in certain situations, the government can institute an embargo
 • The liberal government will withdraw from the UN

Resources

 
 

Thirsty for more knowledge?

Read about ideology, practical politics, rights, law, economics, and philosophy in our knowledge base.

Read more
 

Financing under Liberalism

Financing under Liberalism

 
Financing under Liberalism

Many may think that a society that switches to liberal governance will collapse. When coercion is no longer part of the equation, how then do we finance expensive projects, such as hospitals, railways and roads?

It is easy to forget that a society has no money to begin with. A welfare state, for instance, takes such money from its citizens through taxes and redistribute it to projects according to the inclinations of the responsible politicians.

Therefore, many are afraid that benefits like health services, roads, pensions, etc. will disappear or be reserved for the wealthiest, if no welfare state exists.

We Are Doing Just Fine

Fortunately, the world does not work as outlined above. Humanity has demonstrated an ability to handle even the most complex tasks without having to rely on a central authority.

The free and peaceful exchange of ideas, goods, and services, also known as the market, has an undeniable ability to solve both small and large challenges. When people are free to think and act independently, there is no limit to the solutions we can devise.

Today, we already pay for what we want: We pay for food, clothing, housing, transportation, insurance, cultural experiences, and so on. In other words, there should be no lack of motivation to pay for health insurance as well (which in turn can finance the hospital), the roads we use, and the government, which is there to protect us against violence and loss of freedom.

Concrete Payment Solutions

Let us say that people are willing to pay for themselves and give to charity. How is all this going to work out in practical terms? Surely, it would mean dealing with a whole mishmash of actors.

There are already smart payment solutions available today. The combination of eFaktura Giro checks makes it easy for you to subscribe to a number of services, but this can be made even easier in a society with a free banking sector.

Today, the financial sector is subject to many regulations, which are often obstacles to the most effective payment solutions. In collaboration with a free banking sector, the various providers find out what works best for the customers, and the userfriendliness will improve accordingly.

There are no limits to what payment solutions might result in. Imagine, for instance, a subscriptionbased «app store» on the internet – only with real services, such as «Hospital», «Police», «Fire department», or «Highway E6» instead. Or a solution along the lines of the user financing service Kickstarter.

The possibilities are unlimited.

Not Tomorrow, But…

It is important to keep in mind that a liberal society cannot appear overnight. In other words, we will have plenty of time to get used to taking more responsibility for our lives.

Furthermore, it is essential to remember a few key factors of such a society: Prosperity and property rights. In a constitutional society that protects property rights, it provides increased motivation for both large and small entrepreneurs to risk their own capital. Production will increase and become more effective, which increases the general level of prosperity. Under such circumstances, most people will have more money to spend than they do today, and therefore they will have more money left over to finance hospitals, railroads, etc.

Summary

 • Humanity has demonstrated an ability to solve even very complex tasks without interference from government
 • When we are free to think and act independently, there are no limits to the solutions we can come up with
 • Today, we already pay directly for much of what we want, so there is no lack of motivation
 • There are countless payment solutions that can make financing different services as easy as possible in a free society
 • In a society that protects property rights, there is no lack of prosperity, and thus the ability to finance expensive projects

Resources

 
 

Thirsty for more knowledge?

Read about ideology, practical politics, rights, law, economics, and philosophy in our knowledge base.

Read more
 

What Happens with the Roads under Liberalism?

What Happens with the Roads under Liberalism?

 
What Happens with the Roads under Liberalism?

Roads and traffic are often brought up in discussions about liberalism. How will roads be financed? Who has to pay for what? Will there be private tolls everywhere?

This is an important question, and the answers illustrate much of the essence of liberalism. According to liberalism, the individual is free, and most are able to make independent and rational choices. We will see how this way of thinking applies to the question of traffic – which is privatized in a liberal society.

Supply and Demand

An entrepreneur wants to offer a product, thus creating value for others. In this way, he creates profit for himself, while wealth is increased and society as a whole benefits from it.

This applies to all products and services – even roads. Therefore, an entrepreneur must find the solution people are willing to pay for and use, unless he wants to go bankrupt.

When it comes to building roads in new areas, the roadbuilders have a couple of alternatives. Either they have to buy the property where the roads are going to be built, or they have to enter into an agreement with the property owners. The government cannot expropriate property for road purposesl.

Different Ways of Making Money

Road companies can earn money in different ways. The best thing for a company is to have happy customers and users, and you do not get those by putting as many obstacles in their way as possible, such as with high prices and tollbooths everywhere.

In a liberal society, there are almost unlimited solutions you can offer those who use the roads. You could, for example, utilize advertizing billboards along the road, or set up automatic tolls for subscribers.

It the users appreciate the product, which they usually do with useful offerings like roads, they will be all too happy to pay. It might even happen that the largest transport companies enter into agreements with the road companies, so everything is paid for that way.

There are many possibilities.

More Decentralized Solutions

Another question that begs an answer is roads in residential areas, business districts, and city centers. These can be financed the same way as above, but here another solution arises as well.

Households in a housing association usually pay a fee to the community, which are used for things like cleaning hallways between apartments, maintaining common areas, radiator systems, and so on.

The same principle can be applied to the road outside the house. That way, the homeowners, by signing a lease agreement, are duty bound to pay for the road outside, the same way they do for other services. This also applies to business districts.

It is not a given that this needs to be the solution. In liberalism, people have individual freedom, so it is up to imaginative people to come up with a peacedul and effective solution for various problems.

Summary

 • All roads are privately owned in a liberal society
 • An entrepreneur will come up with the solution that is best for the customers in order to create more profits
 • When people have individual freedom, they are free to find the most effective solutions to problems
 • The same is true for roads – they can be financed in countless different and userfriendly ways

Resources

 
 

Thirsty for more knowledge?

Read about ideology, practical politics, rights, law, economics, and philosophy in our knowledge base.

Read more
 

What About the Weak?

What About the Weak?

 
What About the Weak?

How will the poor, weak, handicapped, and helpless fare in a liberal society? Why are people poor, and what can be done about it?

In short, there will be more wealthy and resourceful people in a liberal society. Why is that? Why is there widespread poverty in the world today?

The Problem

If someone is poor, it means there is a lack of wealth. If there is a lack of wealth, this is another way to say there is a lack of production. A lack of production, which creates all wealth and all the tools we have, is synonymous with a lack of individual freedom.

The problem is the absence of capitalism, meaning a social system protecting individual rights.

What about Redistribution?

Some will probably say that the lack of just redistribution of the values in a society is what causes poverty, but redistribution has negative consequences.

Those who do not produce value, receive «free» wealth, while those who are productive are «punished». Therefore, over time, this will decrease the motivation of the producers. This results in less production – and thus less wealth and increased poverty.

Redistribution is demoralizing for both parties. The one who produces is not allowed to live in freedom, and the one who receives is made passive. Working is important for everyone, and having had that «taken away» through demotivating welfare schemes are harmful.

The Solution

In order to increased wealth, the government must respect individual rights. This way, poor, but productive, people can start value-adding businesses without hitting a wall of regulations. A free economy means more jobs and opportunities.

Increased production benefits every individual in a society, and more effective production means more solutions, which make life easier for everyone.

What About the Helpless?

Although most people who are poor today would be much better off in a liberal society, there is still a small group of completely helpless people – the seriously ill, mentally ill, and so on.

These people are dependent on charity. In a society with a high level of prosperity, however, more people will have more resources at their disposal.

Ask yourself, would you not help people like that? Would you live in a society where there was death and despair all around you? Or would you contribute a little to avoid it?

Charity is not an evil in liberalism, nor is it a moral duty, however. As long as you yourself will not suffer by helping others, this is something you would be more than happy to do.

Below, you can also see a video that explains why governmental initiatives against poverty are destructive:

Summary

 • Poverty is caused by lack of wealth, production, and individual freedom
 • Redistribution does not help, because the productive are «punished» and because the nonproductive become less motivated to create value
 • Respect for individual rights means a free economy, increased levels of production, and increased prosperity for everyone
 • The ·         helpless are dependent on charity, but there is every indication that a free and rational society will consist of good and helpful peopler

Resources

 
 

Thirsty for more knowledge?

Read about ideology, practical politics, rights, law, economics, and philosophy in our knowledge base.

Read more
 

How Should the Liberal State be Governed?

How Should the Liberal State be Governed?

 
How Should the Liberal State be Governed?

A government is an organization that has a monopoly on violence within a given geographical area. According to liberalism, the government has only one legitimate task, this being the protection the individual’s right to life and to living in peace.

This is the clear starting point for the liberal rule of law and constitutes the elemental governing law – the Constitution. The constitution is behind every rule about what government can do, and all the guidelines are based on the principle of so-called negative freedom.

The purpose of such a clear platform is to limit the power of government and make shure that neither it nor a majority can violate the rights of the individual.

The Organization and Functions of Government

With your right to life and peaceful living as a starting point, the government is organized as follows, based on the classic principle of separation of powers:

 • Courts (judiciary power)
 • Legislature (legislative power)
 • Administration (executive power)

The concrete tasks of the government are:

 • Military (to protect against other governments)
 • Police (to protect against criminals)
 • Judiciary (to solve conflicts and judge criminals)

Thus, the liberal government runs the delegated defence and words as a resolver of conflict, pursuant to laws based on protecting the individual.

Form of Government and Democracy

The liberal society is a constitutional republic. This means that all the functions of the government are bound by the constitution, and that the head of the society is president and elected by the people.

The legislature and the president are elected separately by voting citizens. A majority, however, has no opportunity to amend the Constitution or introduce legislation that is contrary to it. Liberalism is for democracy with decentralized political power and decisions in elected bodies, but opposes unlimited majority rule. Individual freedom is the foundation of a free society and shall not be subject to elections or referendums.

In other words, the Constitution of the society is immutable, and thus, it would not be possible to introduce a social democracy to which all citizens must submit. It is still possible to live as a social democrat, communist, or anything else in a liberal society, as long as you do not initiate force towards others.

The Balance of Powers

The separation of powers is intended to balance the influence of each of the government’s powers, in addition to the limitations of the Constitution.

Judiciary power

On the government level, the task of the judicial power (the supreme court) is to reject unconstitutional legislative proposals from the legislative body (parliament) and actions of the executive power (the president and his administration).

Legislative power

Parliament’s task is to come up with legislative proposals, approve appropriations of government funds, and monitor and criticize the actions of the administration.

Executive power

The president and the administration are responsible for the tasks of the government (military, police, and judiciary), and shall appoint judges to the supreme court. The appointments must be approved by parliament, to ensure judicial independence.

Summary

 • The foundation of a liberal government is to protect individual rights
 • The government will be divided according to the classic concept of separation of matters with judicial, legislation, and military authority
 • The concrete tasks are judiciary, police and military
 • It will not do to change the Constitution with legislative proposals that run counter to individual freedom

Resources

 
 

Thirsty for more knowledge?

Read about ideology, practical politics, rights, law, economics, and philosophy in our knowledge base.

Read more
 

Liberalism and Democracy

Liberalism and Democracy

 
Liberalism and Democracy

Liberalists have a slightly different view of democracy than the definition that is dominant in today’s society. The term democracy comes from the Greek words demos (people) and kratos (power), and in this context, it means representative government. Usually this means that citizens with voting rights (today, this usually means everyone over age 18) in a society can submit their vote to influence how the country should be managed.

In Norway, we have representative democracy, which means that citizens vote for different parties with politicians who will represent their views indirectly through their party platforms in the legislature, the Parliament.

The Power of the Majority

In this form of democracy, a majority, no matter how big or small it is (51-99 percent), has full sovereignty over the remaining minority (1-49 percent). A phrase that is often used is that democracy is the tyranny of the majority.

Basically, there is no difference between a rule by one dictator or by a minority, and a majority rule. The similarity lies in collectivism: All have to participate, no one is off the hook. None of these forms of government put the sovereignty of the individual in the driver’s seat, and all violate the rights of the individual to varying degrees.

Now, admittedly representative democratic majority rule in a society is based on liberal values, such as freedom of speech and human rights, as we have them in Norway, and it is not as bad as a minority rule. The balance of power is divided among several people and groups, making it difficult to perform violations in secret.

Representative democracy is still a form of tyranny of the majority. The minority must see itself overrun and in principle can be victimized in any way, based on the wishes of the majority. Liberalism is against this.

The Power of the Individual

Democracy means government by the people, and in liberalism this definition has direct impact: The people govern their own lives. Every individual in the community decides over him- or herself, and is no longer a victim to the wishes of the majority.

In practical terms, this means that you can buy or use drugs freely, run a shop that’s open 24 hours a day, ban or allow smoking on your commercial property, and so on. Other people or organizations may not use force against you, as long as you behave peacefully.

Constitutional Republic

The system of government in such a society will not be a representative democracy, but rather a constitutional republic. This means that the government and the citizens have a Constitution to relate to, while separation of powers between the legislative, judicial and executive power is maintained.

In this case, the constitution will be simple and easily understandable, and mainly deal with how the right of the individual to decide over his or her own life and property will be protected by the government.

In practice, it will be very difficult or impossible to change the constitution (due to the balance of power between the three branches of government). One must simply put up with living in a liberal society, where the majority can no longer control the minority.

What does this mean? Does it mean that those who want socialism cannot live their lives as they wish? Socialists can get together to form communities in society, and the only difference will be that they can no longer force others to participate in their form of government against their will.

Summary

 • Demokracy can have several meanings
 • One meaning is «the power of the majority», while another meaning is «the power of the individual»
 • Liberalism relates to «the power of the individual»
 • In a liberal demokracy, a majority can never again decide for a minority
 • A constitutional republic with an intact separation of powers ensures balance and prevents abuse of power

Resources

 
 

Thirsty for more knowledge?

Read about ideology, practical politics, rights, law, economics, and philosophy in our knowledge base.

Read more
 

This is Not Capitalism

This is Not Capitalism

 
This is Not Capitalism

Sometimes it is claimed that «capitalism kills children», «capitalism is the exploitation of people and the earth», and that «crises of capitalism kill».

Another common claim is that «capitalism is not governed by the ideals of freedom and prosperity, but by the constant pursuit of maximum profit». This is wrong, since capitalism revolves around the individual’s right to live and be free. The system does not require that one must «chase after maximum profits», but doing something more efficiently (profit = less effort for the same or a better result) is something that comes to us naturally. Evolution as a whole is all about steadily increased efficiency.

Even so, there are companies that run roughshod over or destroy resources for others, and Wall Street with its close ties between the bank and the government is the epitome of the bankrupt capitalist system, or?

This is not capitalism, but rather corporatism, or so-called «crony capitalism» These are the systems that are often are criticized and called capitalism, but it is important to know that they are not the capitalism, for which liberalists argue.

A Mixed Form

Real capitalism implies full private ownership and minimal government that only takes care of the military, the judiciary, and the police. On the other hand, the type of «capitalism» that is often criticized is a form of mixed economy.

Thus, a system involving the state distributing the pros and cons («benefits and burdens»), a central bank, government bailouts to banks facing bankruptcy, lobbying activities to obtain tax money for one’s particular organization or interest group, and lack of respect for private property is not capitalism.

In fact, it does contain elements of both capitalism and socialism, but in that case, the system is called corporatism or crony capitalism – meaning a form of mixed economy and social democracy.

Summary

 • Capitalism is often criticized unfairly
 • Critics are really referring to corporatism and «crony capitalism»
 • Capitalism represents protection of individusl rights
 • Capitalism does not represent mixed economy, financial monopolies, bailouts, and subsidies for companies that violate private property rights

Resources

 
 

Thirsty for more knowledge?

Read about ideology, practical politics, rights, law, economics, and philosophy in our knowledge base.

Read more
 

Two Basic Ideologies

Two Basic Ideologies

 
Two Basic Ideologies

An ideology is a collection of ideas that together build up an individual’s goals, aspirations and actions. There are countless ideologies in the world, but each of them is a variant of or belongs to a subset of a larger, broader ideology.

Once you have explored the basic characteristics and searched for the sources of a given ideology long enough, you come to the conclusion that there can only be two ideologies: individualism and collectivism.

In practice, this means that you are either an individualist or a collectivist. Most people are collectivists, whether they know it or not.

What is Individualism?

Individualism means that every individual is a goal onto him- or herself and cannot be sacrificed for the sake of a higher goal. An individual is inviolable and has the right to live in peace, as long as he or she allows other individuals to live in peace.

Legitimate individuality can exist only in a pure form, and this is through consistent liberalism. The reason for this is that the individual has either full sovereignty over his or her own life, or else he or she does not.

Individualism has given rise and inspiration to several other subordinate ideologies, such as libertarianism, anarchism, social liberalism and so on, but these ideologies include elements of or consequences leading to various degrees of collectivism, and therefore cannot be considered individualism.

What is Collectivism?

Collectivism means that an individual must yield to some form of authority. This ideology emphasizes interdependence between individuals in some kind of collective grouping and that this grouping prioritizes group goals over individual goals.

Rather than being an end in itself, the individual has become a tool for the goals of others with the pretext that it is for the «common good». This exists in many different variations, with different degrees of approximation to individual freedom.

Collectivism is the form of ideology that has been clearly most dominant in the course of human history. Early Stone Age societies placed group goals ahead of individual goals, and the same has happened under monarchies, feudalism, fascism, communism, socialism, Nazism, social democracy, conservatism, Islamism, etc.

Does it Have to be so Black and White?

To say that it either individualism or collectivism must exist, might seem like oversimplified or black/white thinking for many. It is important to point out that there are many shades within collectivism, but when it comes to the completely fundamental difference between individualism and collectivism, it must be either or.

An individual cannot have autonomy while also having someone else, whether this be e.g. socialist or Nazi authorities making decisions for his or her life (property, income, body).

The current dominant ideology in Norway is social democracy. This is an ideology that includes elements of socialism, democracy, and liberalism. However, since liberalism (individualism) is being mixed with socialism (collectivism), one gets a collectivist ideology. It is indeed an ideology with partial inspiration from individualism, but as individualism can exist only in its pure form, the ideology ends up under collectivism.

Summary

 • When it comes right down to it, there are only two basic ideologies
 • These are individualism and collectivism
 • Individualism gives the individual inalienable rights to live in peace
 • Collectivism violates such rights to varying degrees
 • The world is black and white: Either an individual has full sovereignty, or it has not

Resources

 
 

Thirsty for more knowledge?

Read about ideology, practical politics, rights, law, economics, and philosophy in our knowledge base.

Read more
 

Main Pillars of Liberalism: Constitutional Rule of Law

Main Pillars of Liberalism: Constitutional Rule of Law

 
Main Pillars of Liberalism: Constitutional Rule of Law

The constitutional rule of law is the foundation used by liberalism to protect peaceful individuals and private property rights, and to further tolerance. this means that the constitutional rule of law decides the rules of the game within society – what is law, and what is not law.

In a liberal constitutional society, there are clear and stable rules for what is legal and what is not. All peaceful activity is permitted, while all violent activity is prohibited.

Problems with the Constitutional Society of Today

Today, most constitutional societies consist of principles that contradict each other. A society cannot both protect individuals against the use of force (a) and simultaneously introduce a statutory law that people have a right to «free» education (b) and healthcare (c). The last mentioned «rights» (b and c) must necessarily violate the first mentioned right (a).

Once you accept a violation of individual freedom through the interference of others, there is no longer a solid framework, within which the rule of law can operate. In a representative majority rule, the desires of a majority change from year to year, wherefore there is no long-term stability compared to what one would expect of the rule of law.

That which is a right today may be gone tomorrow, and may be replaced by an obligation instead. That which is allowed may be prohibited, and that which was voluntarily may be required.

Stability

The liberal constitutional society has the opposite effect: It provides long-term stability. The reason for this is simple: At its core, the liberal constitutional society should focus solely on protecting peaceful individuals against violent conflict. This is also known as negative freedom.

A majority cannot vote for parties that can amend the Constitution on the basis of, for instance, a 2/3 majority in Parliament. The principle of individual peace constitutes a core concept that dictates the Constitution and can never be changed.

Burden of Proof

One ingenious feature of the rule of law as outlined here is that all citizens on equal terms could be involved in shaping legislation. There is one important catch to the whole thing: You have to prove to a court what you might want to mandate or prohibit is necessary to ensure individual freedom and peace.

If your legislative proposal runs counter to the Constitution, it must be rejected by the courts. At that point, having the majority of the population on your side is no help. The random desires of the majority are overridden by the protection of the smallest minority that has ever existed – the individual.

Summary

 • The constitutional society of today consists of mutually exclusive principles
 • A liberal constitutional society has one task. To contribute the rules of the game so peaceful individuals are protected
 • Other consitutional societies are unstable because of a majority rule that is based on the random opinons of a majority of the population
 • On the other hand, the core of the liberal constitutional society can never be changed
 • The point is to create a solid framework to ensure long-term stability and peace
 • In other words, a majority can never decide over a minority, or vice versa, again

Resources

 
 

Thirsty for more knowledge?

Read about ideology, practical politics, rights, law, economics, and philosophy in our knowledge base.

Read more
 

Main Pillars of Liberalism: Tolerance

Main Pillars of Liberalism: Tolerance

 
Main Pillars of Liberalism: Tolerance

Liberalism has an advantage over other ideologies: it is tolerant. Respecting other people, even though they may have strange customs, a different skin color, or a different sexual orientation is the alpha and omega of liberalism.

Liberalism also tolerates people with a different ideology and philosophical foundation, as long as these do not allow their actions to affect other people.

Liberalism Includes Socialism

Liberalists tolerate socialists, but socialists do not tolerate liberalists. The reason is simple: In a liberal constitutional state, socialists can volunteer to live under socialist systems, where private property does not exist, etc.

This is not possible in a socialist state, where everything is centrally managed and all inhabitants must follow arbitrary rules and share their production with everyone else, whether they want to or not. Here, there is no room for liberalists who believe in property rights and for peaceful individuals to be allowed to live in peace.

Where Does the Tolerance Stop?

Liberalism cannot be tolerant of everything and everyone, no matter what. For example, liberalists do not tolerate threats or use of force against peaceful individuals. The liberal society also cannot stand idly by while groups or individuals want to destroy it in order to impose their ideology on everyone else.

Thus, liberalism is not a naive ideology, but it is inclusive and tolerant of peaceful deviants of all kinds. A liberal does not have to like someone personally, but he tolerates the individual anyway, as long as this does not affect him negatively.

Summary

 • Tolerance is to accept that other people do peaceful things that you yourself do not like
 • This is one of the most important elements of this ideology
 • Liberalism tolerates (voluntary) socialism, but not vice versa
 • Liberalism does not tolerate violence or the use of force against peaceful individuals

Resources

 
 

Thirsty for more knowledge?

Read about ideology, practical politics, rights, law, economics, and philosophy in our knowledge base.

Read more
 

Main Pillars of Liberalism: Property Rights

Main Pillars of Liberalism: Property Rights

 
Main Pillars of Liberalism: Property Rights

Property rights are the right to use your property in peace. Property could be a piece of land, a building, an item, income, or an invention. In a liberal constitutional society, property rights are inviolable, which means that you own your life and your property, and no one else has the right to interfere with it as long as you are peaceful.

Property rights function optimally in a constitutional society with a core and constitution that protect the individual’s rights to live in peace. If you have a Constitution and a legal framework that open the door to giving people rights beyond living in peace, this necessarily has a negative effect on peaceful existence.

A concrete example: If people have a statutory right to free education, others must pay for this with their property. This is not a matter of volunteering, but of compulsion. Thus, property rights are curtailed and are subject to arbitrary changes based on the wishes and suggestions of politicians or the majority.

Why Do We Have Property Rights?

What is the reason behind the concept of private property rights existing at all, and where do they come from? Author and blogger Onar Åm has said the following about this exact matter:

We humans are a very special species. We are born without a warm coat, without sharp claws and teeth, without thick bones to protect us, without big muscles to give us strength and speed. We are born as frail, naked cripples into this world. The only thing we are equipped with is our brain, with which we can make clothing, weapons for hunting and protection, houses to keep us warm and dry, and so on.

In short, we humans are not born with everything we need to survive. We have to CREATE the things we need in form of property. Property is an extension of our body, our human way of life. Without property we die. Property is as natural for us humans as fur is for the bear.

How Do You Acquire Property?

You acquire property peacefully in one of three ways:

 1. By «combining your labor with uninhabited nature»
 2. By trading with other people
 3. Ved å motta en gave fra en annen person eller gruppe

Enlightenment philosopher John Locke developed a theory for property rights, and his idea was that by «combining one’s work» with «the state of nature» you acquire property rights. What you create is yours, it is your property.

«The Answer to Everything»

One intriguing aspect of property rights is the fact that they can be used to solve disputes and problems that traditional politicians argue about and try to change using various laws and regulations. As mentioned, property rights are complete and unyielding under the rule of law. No, not even government has the right to expropriate private property under the the pretext of «the common good».

An example: A group of conservationists pool their resources to buy a large wooded area, where plants and animals can live in peace away from humans. No one else has the right to harm neither plants or animals in this area. Thus, animal and nature conservation has been solved using private property, and not because some random laws extend rights to animals and nature.

David against Goliath

Another example: A factory and a housing complex are neighbors. The factory is represented by a powerful and wealthy company, while residents of the housing complex are just regular people. The factory pollutes and makes the lives of the neighbors miserable. Despite the fact that the company is large and rich, the regular people living next door win the ensuing trial, because the factory has allowed their property to violate the property of the neighbors. Once again, ownership solves the problem.

One possible legal practice is to say that the first comer has the right, meaning that whoever established themselves first in an area has precedence in most neighbor disputes. However, this does not apply, if the first comer inflicts great damages on the neighbors as in the case above.

The Body and Property

Can you sell your body as property? There are really two answers:

 1. Yes: As long as this is temporary and does not go against the wishes of the individual
 2. No: You can never sell your body in order to become an (involuntary) slave for life. Individual rights always apply no matter what in a liberal constitutional society

Summary

 • Property rights are the right to use your property in peace
 • You own your life and your property, and no one else has the right to interfere in this, as long as you are peaceful
 • Property rights are secured through liberal constitutional rule of law
 • Property rights solve disputes and conflicts in an effective manner
 • The body and property are not exactly the same, for instance, you cannot sell your own body into permanent slavery

Resources

 
 

Thirsty for more knowledge?

Read about ideology, practical politics, rights, law, economics, and philosophy in our knowledge base.

Read more
 

Main Pillars of Liberalism: the Individual

Main Pillars of Liberalism: the Individual

 
Main Pillars of Liberalism: the Individual

Liberalism consists of four main pillars: the individual, property rights, the rule of law, and tolerance. In combination, these elements ensure peace and stability to the extent possible for the individual, which is the main objective of the ideology.

What is an Individual?

A human being is an individual. A human being is equipped with free will and that amazing organ, the brain, which allows it to plan its actions and interactions with the environment. In addition, humans relate to abstract ideas and forms, such as concepts, mathematics, and philosophy.

The individual has enormous potential when it comes to intellectual properties. History has demonstrated that human creativity and imagination can produce the most incredible wonders, and come up with solutions that have made life easier for most people over time.

Therefore, an individual must be protected against oppression and violations. The peaceful individual cannot use his or her creativity while locked in a cell, and cannot reach his or her maximum potential in a society that reins in peaceful activity. This is also where property rights and the rule of law come into play.

Individual Sovereignty

The fact that the individual has huge intellectual potential and creativity means that all people essentially are independent beings. As a starting point, everyone is in the same class, and no one can make decisions for others. Exceptions here are children and criminals.

Since we all start out as independent beings, required by nature to use our brains and will freely to live and survive, this makes the individual inviolable. The individual is sovereign. The individual is a minority, whom no majority has the right to control by non-peaceful means, such as threats of fines, imprisonment, or physical violence.

In addition: You own your own body. No one else has the right to decide over you, as long as you are peaceful.

Negative Freedom

Thus, the individual is sovereign and inviolable. This means that no one else has the right to prevent the individual from living life as he or she wants, as long as this is does not violate others. The individual is entitled to negative freedom, freedom from something. Freedom from abuse, theft, fraud, threats, violence, and so on.

The individual is not entitled to positive freedom, i.e. freedom to something. This may be the freedom to receive free education or health care. If a subject is to have positive freedom, it cannot simultaneously have negative freedom, as the two are mutually exclusive. One cannot be protected from the forcible control of others while being forced to subsidize the expenses of others.

In order for the free and creative individual to be able to live in peace and develop as he or she may desire, he or she must be protected against violence and the use of force from other people. This is ensured by the constitutional rule of law, where property rights are central and ideas of tolerance and the individual as outlined here are applicable.

Summary

 • The individual has free will and great potential in creativity and intellect
 • This is valuable for oneself and for other individuals
 • In other words, the individual is sovereign, no one has the right to make decisions for others
 • The logical consequence of this is negative freedom
 • Negative freedom safeguards the individual against violations and forcible control by other individuals and organisations
 • And individual can only be free in a peaceful society which is secured by property rights within the framework of a constitutional government

Resources

 
 

Thirsty for more knowledge?

Read about ideology, practical politics, rights, law, economics, and philosophy in our knowledge base.

Read more
 

News

Philosophy and Why it is Important

Philosophy and Why it is Important

 
Philosophy and Why it is Important

Philosophy is a necessity for a rational being: philosophy is the foundation of science, the organizer of man’s mind, the integrator of his knowledge, the programmer of his subconscious, the selector of his values. – Ayn Rand

Philosophy is about very fundamental aspects of our existence, such as worldview, knowledge, values, reason, mind, and language. These are universal elements that no human being is able to escape.

Few people have a conscious relationship to philosophy, and probably think that it seems far removed from their own daily life, complicated and even useless. Still, every individual benefits from taking an observant look at what philosophy is and how it affects us.

Our Operating System

Every single person has an «operating system» that determines how they think about the world, themselves, and others, whether they want it or not. For example, most believe that it is wrong to steal or kill, and this is related to ethics – one component in philosophy. Philosophy is divided into the following hierarchy, where each part is dictated by the foregoing part:

 1. Metaphysics (the study of reality)
 2. Epistemology (the study of how we gain knowledge)
 3. Ethics (the study of values)
 4. Politics (the study of social organization)
 5. Esthetics (the study of art, contingent on the first three points)

What is right and wrong? Is it possible to gain accurate knowledge about the world? How can you get a good life? How should you act toward other people? Such questions are at the core of our own operating system. As we go about our lives each day, relating to the world and other people, we must, consciously or subconsciously, make up our minds about such questions, as we make choices.

If you become aware that you have this framework, you will have a better chance of confronting yourself and discovering why society and culture are the way they are, what might be done about it, and how you can have a better life.

Ideas Govern the World

Thoughts of a philosophical nature have always existed, and integrated set of such ideas about the way society should be organized are called ideologies. In other words, ideologies are complete «laundry lists» guiding the actions of most people. In Norway, for example, the ideology of social democracy is strong, and therefore most Norwegians, whether they realize it or not, are social democrats. All ideologies and religions, be they socialism or capitalism, Islam, or Buddhism, must employ philosophy as foundation.

Once you realize this and begin to explore what i.e. social democracy fundamentally involves, or if you perhaps begin to explore options, you will probably develop a more critical attitude to politics, ethics, dissemination of knowledge, and so on. You may even start to challenge established conventions and traditional systems when you realize that the world does not necessarily have to be the way it is.

Ideas govern the world, and with ideas we can change it.

Summary

 • Philosophy is like an operating system and determines how you think, react, and relate to reality
 • Ideas govern politics
 • Being aware of this can give you a more critical attitude about what is going on
 • When you are critical, you may try to change yourself and the world for the better

Resources

 
 

Thirsty for more knowledge?

Read about ideology, practical politics, rights, law, economics, and philosophy in our knowledge base.

Read more
 

Does Liberalism Scare You?

Does Liberalism Scare You?

 
Does Liberalism Scare You?

Since you have made it to this website, chances are that you have come across a classical liberal or an objectivist on the internet or elsewhere.

You probably balked the first time you heard about downsizing the welfare state, closing the Central Bank and introducing private property everywhere.

You are probably not very sympathetic to these ideas, and you might dislike the rhetoric that characterizes many liberalists on the net.

This is completely understandable, and we appreciate your opinion.

All You Know

There may be many reasons why your encounter with liberalism has you reeling, but this one is probably the most important:

You have grown up in a society marked by a culture and philosophy that is completely different from liberalism. From the moment you were born, until today, you have been influenced by a specific system with opinions and thoughts. So have your parents, your grandparents, your siblings, your friends, your acquaintances, your co-workers, and almost everyone else in society.

Through childhood, kindergarten, school, the media, academia, their jobs, and the public sector, everyone have all been exposed to the same general mindset. Indirectly, it is about supporting the welfare state, social democracy, and the mixed economy. Just look with an open mind at almost all political parties in Norway – the vast majority are in favor of the welfare state.

You have known these thoughts – either consciously or subconsciously – since you were young, and the same applies to all the other people you have met. The phenomenon is not conspiratorial or strange. Each individual has a philosophy, but few people make conscious decisions about their views on metaphysics, epistemology, ethics, and so on. Instead, they assume the general trends from the media, academia and the power elite – and these have been dominated by collectivism during your entire life..

Not Overnight

Therefore, it is no wonder you may have reacted in disbelief or disgust the first time, you hear what classical liberalism is all about. Nor is it strange if you still consider it as something negative, several years after you first becoming acquainted with the ideology.

Shaking off a fundamental philosophical foundation is a particularly demanding and difficult task. A liberal society cannot emerge overnight, and a liberal will probably not emerge from a social democrat, just like that.

Nevertheless, it is important to be open and inquisitive, and above all to be honest with yourself. What is the purpose of liberalism really? What ethical and moral underpinnings support it? What are the right things to do for both yourself and others?

Diametrically Opposed

If liberalism is so sensible, then why is the ideology not more widespread today than it is? We find part of the answer to this question, in the view of the liberal philosophy of Objectivism and its founder, Ayn Rand. Ayn Rand expert Vegard Martinsen writes the following:

The reason why she is not recognized is that her opinions are diametrically opposed to the usual, widespread opinions; she advocates individualism, rationality, egoism and freedom in a culture built on collectivism, irrationality, altruism, and management.

Summary

 • It is easy to be put off by the ideas behind liberalism
 • The main reason may be several years of indoctrination social democracy
 • This is no conspiracy, but the result of you and everyone you know growing up in a particular society, where school, media, and the community – friends, family, and acquaintances – share fundamental philosophical commonalities
 • Liberalism breaks with this philosophy, therefore it can be difficult to relate to it
 • Although it is difficult, it is essential to be honest and challenge yourself

Resources

 
 

Thirsty for more knowledge?

Read about ideology, practical politics, rights, law, economics, and philosophy in our knowledge base.

Read more
 

What is Capitalism?

What is Capitalism?

 
What is Capitalism?

The concepts of capitalism and classical liberalism are often used interchangeably, because capitalism can be used in a wide or a narrow sense.

In the broad, philosophical sense, capitalism is the same as liberalism: the individual is at the center, and you have full sovereignty over your own life, body, and property.

The narrower definition involves purely economic aspects, such as the means of production being privately owned, the market being free from government interference, profits being smart ( smart, and so on.

Volunteerism and Collaboration

When it comes right down to it, capitalism is a social system, where individuals enter into voluntary contracts, deals, and collaborative endeavors in a society and market that is not controlled by the government.

Under capitalism, employees and employers enter into voluntary contracts regarding wages, working hours, job duties, and insurance. Anyone can start his or her own business, without anyone else deciding how, where, or when, as long as the entrepreneur respects the freedom of others, i.e. their right to decide over their own bodies and property.

Practical Consequences

A capitalist system is a natural result of a liberal constitutional government. You can do business with whom you want, you can start your own business, and you can work for the employer of your choice – but contracts must be respected, as long as they are not unconstitutional.

This does not mean that a larger company can threaten a smaller company to get out of the market, nor that a store can swindle its customers. Such actions will always be forbidden under capitalism, since in that case, you are letting your freedom limit other people’s freedom. If you don’t like a workplace or you think you get paid too little, you can have a chat with the boss or resign in accordance with the time limits set out in your contract.

Greater Social Mobility

In a capitalist economy, the market is free. This means that there would be a more flexible job market than today, due to less regulations and significant demands on the employers. In other words, in that case it’s not as big a deal, if you lose or quit a job, since it’s much easier to get a new job or start working for yourself.

Employers have greater motivation to hire and keep good people, since they are dependent on their employees, but they no longer have to worry about payroll taxes and other requirements by the government that make the businesses of today hesitate to hire people.

General Prosperity Benefits Everyone

A freer society, where people are protected against violence and oppression, and where each individual is free to create and produce in peace, leads to increased production, innovation, and prosperity. This benefits everyone, and this increase in prosperity is possible, because productive people are left alone, so they can develop both themselves and their dreams.

Sure, the rich may get richer, but the best possible conditions for entrepreneurship and technological development necessarily results in benefitting all people by offering more and more solutions to make our day-to-day living and our lives easier.

Summary

 • In a broad sense, capitalism is the same as liberalism
 • Property rights are central: People have full control over their own property and body without interference from government
 • We do not have a capitalist system today
 • Voluntary trade and collaboration are key concepts
 • You get more social mobility because of a more flexible labor market
 • If the government leaves peaceful entrepreneurs alone, the general economy and technological development will benefit everyone

Resources

 
 

Thirsty for more knowledge?

Read about ideology, practical politics, rights, law, economics, and philosophy in our knowledge base.

Read more
 

Capitalist Party

 
 
 

Support Capitalist Party

Join us

0
are members already!

Social media


Knowledge

What is Liberalism?

What is Liberalism?

 
Hva er liberalisme?

Classical liberalism is an ideology where individual freedom is at the center. The ideology has roots which go back to the Greek philosopher Aristotle, and the Enlightenment. Liberalists believe that you have the right to your own life.

In classical liberalism, only one kind of freedom matters: so-called negative freedom, or freedom from something. «Negative freedom» may not sound too appealing, but it implies that your freedom is secure against the «freedom» of others to. My freedom ends where yours begins.

Concretely, this means that acts that deliberately violate other people are strictly forbidden, such as threats, theft, vandalism, fraud, robbery, rape, murder, and the like. All other activities are allowed.

Practical Consequences

The government is the body responsible for protecting the rights of the citizens. An individual’s rights can only be safeguarded in a society based on the rule of law, where everyone plays by the same rules – this means that the laws are universal and exactly the same for everyone.

The principle of protecting the individual’s right to live in peace means that the government has a specific set of limited, yet comprehensive, functions:

 1. Military: To protect citizens against external powers, primarily the military forces of other governments.
 2. Police: To protect citizens against crime, such as theft and murder.
 3. Judiciary: To judge criminals, ensure that contracts are respected, resolving civil disputes, and making sure that new legislation is not in conflict with the constitution.

The long-term goal is for the constitutional state to be financed by voluntary means. Until this can be accomplished, the current taxes and fees must be decreased gradually. This may sound unlikely today, but it is very realistic in a liberal society where rational ideas dominate.

An Inclusive Government

In a liberal society, all persons are free to do exactly as they please, as long as they do not violate the rights of others to make decisions about their own lives. You can be a capitalist, communist, Muslim, homosexual, racist, or social democrat, and still live the way you want. The only difference is that you can no longer force other people to participate in your ideology or religion.

This means that communists can live in peace in their own commune, Muslims in their own communities, social democrats under their own welfare systems, and so on, if that’s what they want. Such an arrangement is valid as long as nothing is going on that violates the constitution, such as members being forced to join or members threatening or compelling outsiders to participate.

Summary

 • The primary goal of liberalism is to ensure individual freedom and peace
 • This  means safeguarding individual freedom from all kinds of violations
 • Government is central to liberalism and has limited but important functions: Defense, police, and judiciary, in order to protect individuals against various types of violations
 • In liberalism, everything must be voluntary, even financing the government
 • A liberal constitutional society includes everyone: this means that everyone, including, e.g. socialists, can live as they please, as long as they are peaceful
 • Transitioning to a liberal society can only be done gradually

Resources

 
 

Thirsty for more knowledge?

Read about ideology, practical politics, rights, law, economics, and philosophy in our knowledge base.

Read more
 
Komiteer

Komiteer

Komiteer

 
Komiteer

Liberalistene har forskjellige komiteer til ulike formål. Komiteene jobber blant annet med å nominere kandidater til tillitsverv og utarbeide programmer.

Valgkomité

Valgkomiteen består av tre medlemmer og to varamedlemmer. Formålet med komiteen er å finne og presentere kandidater for valg til tillitsverv på partiets årlige landsmøte.

Medlemmer:

 • Bent Johan Mosfjell
 • Petter Holone
 • jon Refsdahl

<ahref=”mailto:vk20@liberalistene.org” target=”_blank” rel=”noopener”>Kontakt valgkomiteen på e-post »

 
 

Nysgjerrig på hva vi står for?

Lær mer om vår politikk

Les mer
 

Valg 2015

Valg 2015

 
Valg 2015

Liberalistene stilte til valg i Oslo ved kommune- og fylkestingvalget 2015. På denne siden finner du ut hva vi mener, hvem vi er, hvor du kunne finne oss under valgkampen, hvor du kunne forhåndsstemme og hvordan du kan bidra.

Dette står vi for

Våre kandidater

Praktisk informasjon

Ønsker du å bidra under valgkampen?

Gi oss en gave

 

Dette står vi for

 
 

Våre kandidater

 
Roald Ribe
 
Bastian Winde Harbo
Harald Hansen
Fredrik Jomark
Haakon Sperre
Nikolai Buer
Vegard O.

Praktisk informasjon

 

For praktisk informasjon om valget, anbefaler vi nettsidene til Oslo kommune. Vi lister likevel opp de viktigste punktene nedenfor.

Valglister til kommunestyrevalget 2015 (PDF)

Når kan du stemme?

Forhåndsstemmegivning
Den ordinære forhåndsstemmeperioden starter mandag 10. august og avsluttes fredag 11. september.

Åpningstider for forhåndsstemmestedene
Hverdager: Kl. 10.00-19.00
Lørdager: Kl. 10.00-18.00
Unntatt: forhåndsstemmestedet på Blindern holder stengt på lørdager.

Valgdager
Valgdagene for kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg 2015 er søndag 13. og mandag 14. september 2015.

Åpningstider for valglokalene
Søndag 13.09.: Kl. 13.00-18.00.
Mandag 14.09.: Kl. 09.00-21.00.

Hvor kan du stemme?

Se oversikten over lokaler for forhåndsstemmegivning og ordinære valglokaler hos Oslo kommune.

Her finner du oss

Valgboder 2015
 

Ønsker du å bidra under valgkampen?

 

Bor du i Oslo eller i nærheten? Er du medlem av Liberalistene eller bare en som ønsker å bidra? Da trenger vi din hjelp! Her er noe av det vi trenger assistanse til:

 • Stå på vår valgbod i Karl Johans gate
 • Delta i skoledebatter:

Er du interessert eller kan bidra på en annen måte? Send oss en e-post til post@liberalistene.org!

 

Gi oss en gave

Fast trekk per måned

Konto
1503.49.42169

Bitcoins
1FGjs31W87gbcFKVWsKdzVZDSHJkWe7weT

Vipps
Tlf. 411 49 141

Vi setter pris på alle bidrag!

 

Enig?

Deler du ideene som står på denne siden?

Bli med på laget!

Du er sannsynligvis en liberalist.

Meld deg inn
 
Liberalistene på Eldorado

Eldorado 2015

Liberalistene på Eldorado

 
Liberalistene på Eldorado

Det nye politiske partiet Liberalistene var å finne på Eldorado Bokhandel i uke 22 i 2015, i forbindelse med kampanjen Fritt Valg 2015. Alle organisasjoner som stilte lister til kommune- og fylkestingvalget i Oslo høsten 2015 fikk anledning til å stille med «partikontor» og pryde bokhandelen med bannere i én uke. I mai 2015 var det altså Liberalistene og lillafargens tur.

Se bilder fra Eldorado på Flickr.com »

 

Program

 

#LibEldo | #FrittValg2015


Nysgjerrig?

Les mer om vår politikk

Lær mer
 
Landsmøte 2016

Landsmøte 2016

Landsmøte 2016

 
Landsmøte 2016

Liberalistene arrangerte sitt andre landsmøte 30. april 2016 kl. 10. Landsmøtet er partiets øverste myndighet, og legger føringene for fremtiden til Norges liberalistiske parti.

Les protokoll fra landsmøtet her »

 
 

Foredragsholdere

Landsmøte 2016 foredragsholdere
 

Agenda

 

#LibLM16


Nysgjerrig?

Les mer om vår politikk

Lær mer
 
Landsmøte 2015

Landsmøte 2015

Landsmøte 2015

 
Landsmøte 2015

Liberalistene arrangerte sitt første landsmøte 9. mai 2015 fra kl. 11.00 til 17.00. Landsmøtet er partiets øverste myndighet, og legger føringene for fremtiden til Norges nye liberalistiske parti.

Les protokoll fra landsmøtet her »

 
 

Foredragsholdere

Landsmøte 2015 foredragsholdere
 

Agenda

 
 • Godkjenne innkalling og saksliste
 • Valg av ordstyrer, referent, tellekorps, protokollunderskrivere og redaksjonskomité
 • Partilederens tale
 • Gjennomgang av årsmelding og revisjonsberetning
 • Ole Henrik Ellestad | Klimarealistene
 • Behandle eventuelle endringsforslag til prinsipp- og valgprogram
 • Vedta størrelsen på kontingenten og fordelingsnøkkel
 • Bestemme retningslinjer for partiets virksomhet
 • Andrew Withers | Libertarian Party UK
 • Gi instruks for sentralstyrets arbeid i kommende periode
 • Pause
 • Jean-François Nimsgern | Mouvement des Libertariens
 • Drøfte aktuelle politiske spørsmål
 • Behandle eventuelle endringsforslag til vedtektene
 • Petr Mach | Svobodnì
 • Behandling av offisielle uttalelser
 • Velge eventuelle programkomiteer
 • Velge sentralstyre, revisor og valgkomité
 • Avslutning
 • Middag

#LibLM15


Nysgjerrig?

Les mer om vår politikk

Lær mer
 
Valg

Valg

Valg

 
Valg

Liberalistene stilte til kommune- og fylkestingvalget i Oslo i 2015 og stiller til stortingsvalget over hele landet i 2017. For å få til det måtte vi imidlertid samle inn 5000 underskrifter.

Klikk her for mer informasjon om stortingsvalget 2017

Oversikt over tidligere valg:

 

Mer om vår politikk


 

Enig?

Deler du ideene som står på denne siden?

Bli med på laget!

Du er sannsynligvis en liberalist.

Meld deg inn
 
Event

Event

Event

 
Event

Liberalistene holder arrangementer jevnlig – fra landsmøter og strategisamlinger til faglig påfyll og liberale aftener. Her får du en oversikt over arrangementene.

 

Hva skjer?

 

Ønsker du å sosialisere eller bare prate med andre liberalister og frihetselskende mennesker, kan du delta på en av våre liberale aftener. Disse uformelle treffene arrangeres med jevne mellomrom i flere norske byer. Besøk vår Facebook-side for en komplett oversikt over arrangementene.

 

Landsmøte

 
 
 

Lyst til å delta enda mer?

Bli med på laget!

Du er sannsynligvis en liberalist.

Meld deg inn
 

Nyheter

Presse

Presse

 
Presse

Ønsker du å ta kontakt med partiet? Send oss en e-post på post@liberalistene.org. For kontaktpersoner, se Sentralstyret og Fylkeslag.

 

Pressemeldinger

 

Du kan se alle våre pressemeldinger på denne lenken.

 

Bilder og logo

 

Se bilder av partiet på vår Flickr-konto. Nedenfor finner du Liberalistenes logo.

Alt originalt materiell er tilgjengelig under Creative Commons-lisensen Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Skrifttypen i logoen er Acens Regular, og Liberalistene benytter ellers skrifttypen Open Sans. Liberalistenes lillafarge har heksadesimalkode #4a104a.

 
 
 
 
 
Kontingent

Kontingent

Kontingent

 
Kontingent
 
 
VISA-logo
Vipps-logo
PayPal-logo
 
 

Takk for at du vil være medlem i Liberalistene! Du må betale kontingent hvis du vil:

 • Være et fullverdig medlem
 • Få stemmerett ved møter

Kontingenten er på:

 • 50 kroner for studenter og LibUng
 • 100 kroner for alle andre

Du betaler kontingenten ved å:

 • Sette inn riktig sum på konto 1503.49.42169
 • Vippse til tlf. 411 49 141
 • Betale via PayPal – som du kan gjøre nedenfor.
 
 

Hvis du ønsker å betale mer til partiet enn det kontingenten tilsier, så er du velkommen til å gjøre det. Vi registrerer uansett betalt kontingent, selv om summen er høyere.

Tusen takk!

 

Nettbutikk

Nettbutikk

 
Nettbutikk

På Liberalistenes nettbutikk kan du kjøpe t-skjorter, gensere og diverse andre effekter med liberalistiske budskap. En del av kjøpssummen går til organisasjonen.

 

No articles in Shop. Please rebuild cache.
Bli medlem

Bli medlem

Bli medlem

 
Bli medlem
 
 

Bli medlem av Liberalistene! For vanlige medlemmer er prisen 100 kroner i året, mens for studenter og medlemmer av Liberalistisk Ungdom er kontingenten på kun 50 kroner.

 
 

Fornavn

Etternavn

Fødselsdato (Format: dd.mm.yyyy)

E-post

Telefon

Fylke

Medlemstype

Student?
Ja

[recaptcha]

 
Hva er gullstandard?

Hva er gullstandard?

Hva er gullstandard?

 
Hva er gullstandard?

I et liberalistisk samfunn vil penger ha en stabil verdi. Årsaken er enkel: Hvis entreprenører skal planlegge foretak og produsere varer og tjenester som er av verdi for andre, og dermed fortsette å øke velstanden i samfunnet, må de kunne arbeide innenfor forutsigbare rammer.

Dette er ikke mulig i samfunn der staten i ulik grad kan blande seg inn i økonomien ved å utstede reguleringer, trykke opp papirpenger som den vil og tvinge banker til å handle slik den ønsker.

Næringslivet har behov for full økonomisk frihet. Når bankvesenet er fritt, vil det søke etter løsninger som kan sikre et stabilt finansielt rammeverk. Et alternativ som har vært foretrukket opp gjennom historien er gullstandard.

Forebygger inflasjon

Hensikten med gullstandard er altså å forebygge inflasjon og pengetriksing fra myndigheter og andre institusjoner som nyter godt av vennskap med staten.

Inflasjon er et nyttig knep for å gjøre lån billigere. Hvis en stat tar opp et lån på 1 milliard dollar og deretter kjører en aktiv pengetrykkepolitikk, er resultatet at det blir mer penger i omløp – og at de synker i verdi.

1 milliard dollar blir dermed billigere å betale tilbake, men priser på varer og tjenester har økt. Inflasjon skader videre de som sparer penger, ettersom deres oppsparte midler har blitt mindre verdt. Dette ødelegger motivasjonen til å investere og å føre en sparebasert og bærekraftig økonomi.

En stabil valuta

En gullstandard innebærer at banker erklærer at penger kan bli vekslet inn i fysisk gull. Én unse gull kan for eksempel byttes inn i 900 dollar, og penger vil være forankret til en fast mengde gull. Hvis en bank trykker opp store mengder penger, vil folk oppleve dette som en generell prisstigning. Sedlene blir mindre verdt, og kundene vil bytte dem inn mot gullsummen – noe som får banken til å gå konkurs. Banker vil derfor unngå dette.

Med en gullstandard opplever kunder at alle som ønsker det kan innløse pengene sine i gull. Bankens penger får økt tillit, og vil over tid bli brukt til handel over hele samfunnet. Verdien på penger holder seg stabil i forhold til gull, men ellers går prisen på varer og tjenester opp og ned i takt med tilbud og etterspørsel.

Fleksibilitet går an

Gull er imidlertid ikke den eneste verdien en bank er i besittelse av. Mye av midlene til en bank er å finne i eiendom og kapitalvarer, noe den har skaffet gjennom avtaler om sikkerhet ved utstedelse av lån. Forholdet mellom gull- og pengemengde trenger derfor ikke å være én-til-én.

Banken kan altså utstede mer penger enn den har dekning for i gullreserven, men det er opp til markedet å avgjøre hvilken modell som overlever. Dette kan sammenlignes med forsikringsselskaper, som pleier å ha flere kunder enn de har fullstendig dekning for i sine midler. Det er likevel usannsynlig at for eksempel alle kundenes hus brenner ned samtidig.

Hvorfor akkurat gull?

Grunnen til at det akkurat er gull som er valgt ut som byttemiddel, er at det er et edelt metall som ikke kan forfalskes og trykkes opp uendelig – slik som papirpenger. I tillegg er det en viss knapphet (eksklusivitet) på materialet, og det vil være en forholdsvis stabil mengde å forholde seg til.

Legalisere, ikke innføre

En liberalistisk stat har som oppgave å beskytte individuelle rettigheter. Alt annet er opp til folk selv å avgjøre gjennom fredelige relasjoner og samarbeid.

En gullstandard vil derfor bli legalisert i en slik stat, men ikke innført av myndighetene. Om aktører velger gullstandard eller en annen løsning, er helt opp til dem selv å avgjøre.

Oppsummering

 • Næringslivet trenger et stabilt og forutsigbart rammeverk for å drive med verdiskaping
 • I et fritt samfunn er det opp til aktørene selv å finne løsninger for en solid økonomi
 • Gullstandard er et mulig alternativ
 • Med dette systemet er penger bundet til et edelt metall, som ikke kan manipuleres som papirpenger
 • Det er derfor ikke mulig med inflasjon og pengetriksing
 • Liberalister vil ikke innføre gullstandard, men legalisere det
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer
 

Hva er egentlig penger?

Hva er egentlig penger?

 
Hva er egentlig penger?

Man kan ikke spise penger, heter det. Penger i seg selv som fysiske objekter har ingen verdi for umiddelbar overlevelse her og nå ute i naturen, men det betyr ikke at de er verdiløse.

Penger er kanskje et påfunn, en menneskelig konstruksjon, men de representerer virkelige verdier. Penger er et byttemiddel og betyr at noen har jobbet og skapt verdier som mat, hus, klær, TV-er eller biler.

Utspring i byttehandel

Penger har sin opprinnelse i byttehandelsøkonomi. Før penger ble oppfunnet, handlet mennesker med hverandre ved å bytte varer mot varer, som for eksempel en sekk med hvete mot en sekk med havre.

Byttehandelsøkonomi har to problemer:

 1. Du må tilby det motparten vil ha, og motparten må tilby det du vil ha.
 2. Det er vanskelig å spare, ettersom varen din kan endre verdi (og tilstand).

Hvis du vil ha nye klær og tilbyr egg, mens motparten vil ha gulrøtter og tilbyr fiskestenger, da er det ikke så lett å få det noen av dere har behov for. I tillegg kan det kanskje by på utfordringer å spare opp nok egg til å kjøpe en bil eller et hus. Innføringen av et pengesystem løser disse problemene.

Fiat-penger og inflasjon

En pengeøkonomi kan eksistere i flere varianter, men den mest kjente og utbredte utgaven i dag er et system med såkalte «fiat-penger». Dette betyr at det er staten, via sentralbanken, som utsteder de eneste legitime pengene.

Penger er derfor en representasjon av en uspesifisert vare, men som med alle andre varer, er penger sensitive overfor loven om tilbud og etterspørsel. Desto mer en sentralbank trykker opp penger, desto mindre verdi får dem. Dette observerer vi i samfunnet med generell prisstigning på alle varer.

En liberalistisk løsning på dette problemet kan være oppløsningen av sentralbanken, komplett skille mellom stat og økonomi og legalisering av en eller annen form for gullstandard.

Oppsummering

 • Penger er et byttemiddel som representerer virkelige verdier
 • Penger har sin opprinnelse i byttehandel og løste to viktige problemer
 • En pengeøkonomi kan eksistere i flere varianter, men fiat-penger er mest utbredt i dag
 • Dette betyr at staten utsteder de eneste legitime pengene gjennom sentralbanken
 • Problemer med inflasjon kan løses ved å skille stat og økonomi og legalisere gullstandard
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer
 

Det knuste vinduet

Det knuste vinduet

 
Det knuste vinduet

Har du lyst til å forstå økonomi, må du skjønne prinsippet om hva som blir sett og hva som ikke blir sett. Mange mennesker ser de umiddelbare effektene av en hendelse eller handling, men tenker ikke på det som ikke blir sett. Naturkatastrofen i Japan i 2011 ble for eksempel ansett som positiv for økonomien. Er det imidlertid positivt med ødeleggelse?

Fortellingen om bakeren

Feilslutningen om ødeleggelse og vekst illustreres med fortellingen om det knuste vinduet. En dag kaster en ung vandal en murstein gjennom vinduet til den lokale bakeren. Bakeren løper rasende ut, men gutten er borte. En liten folkemengde samler seg foran det knuste vinduet, og begynner etter hvert å reflektere over situasjonen.

De forsøker å trøste bakeren med at denne ulykken tross alt har en positiv side, fordi det knuste vinduet vil gi jobb til en glassmester. Pengene som glassmesteren tjener, går deretter videre til slakteren når glassmesteren vil kjøpe kjøtt, og så videre. Det knuste vinduet setter med andre ord i gang en kjede av verdiskaping. Den unge bøllen har faktisk bidratt positivt til samfunnet, om vi skal tro folkemengden.

Hva med skredderen?

Folkemengden har rett i at det knuste vinduet i første omgang betyr jobb for glassmesteren, men hva har egentlig skjedd? Bakeren hadde tenkt til å kjøpe seg en ny dress for pengene han måtte bruke på vinduet. Nå har han bare et nytt vindu og ingen ny dress. Pengene som skulle ha gått til skredderen ville ha gått videre i samfunnet, på samme måte som med glassmesteren.

Glassmesterens fortjeneste er skredderens tap, og ingen netto verdiskaping har funnet sted. Folkemengden ser bare bakeren og glassmesteren, men ikke skredderen, fordi dressen han skulle ha solgt til bakeren aldri dukker opp i fortellingen. De ser bare det som kan bli sett direkte, og ikke det som kan bli sett indirekte.

Oppsummering

 • Ødeleggelser kan ved første øyekast virke positivt fordi det skaper nye jobber
 • Ødeleggelser fjerner derimot muligheten til andre jobber
 • Eksempel: En baker som skulle kjøpe seg en ny dress, må bruke pengene til å kjøpe nytt vindu etter et hærverk
 • Da sitter han igjen med kun et nytt vindu og ingen dress, fremfor et vindu og en dress
 • Glassmesteren har tjent på det, mens skredderen har tapt på det
 • Det er det nye vinduet som er synlig, og man kan lett tro at ødeleggelsen har skapt ny velstand
 • Summen blir derfor mindre positiv: Vindu + dress = 2 > Bare vindu = 1
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer
 

Grunnleggende innføring i økonomi

Grunnleggende innføring i økonomi

 
Grunnleggende innføring i økonomi

Økonomi er et begrep som består av ordene «øko», som betyr hus eller hjem, og «nomi», som betyr lov, kunnskap eller herredømme. Det er altså snakk om kunnskaper eller lovmessigheter knyttet til hjemmet vårt, det vil si det menneskelige samfunnet, eller i veldig bred forstand: hele universet.

Kort fortalt kan vi si at økonomi dreier seg om hvordan mennesker handler og oppfører seg overfor hverandre. Økonomi henger derfor sammen med andre områder som fysikk, kjemi, biologi, psykologi og sosiologi.

En helt grunnleggende økonomisk læresetning er som følger: For å få noe, må du gi noe. For å gå bort til vinduet og få utsikt, må du for eksempel gi av både din egen tid og energi. Dette prinsippet gjelder for all økonomisk aktivitet.

Deskriptivt og normativt

Du kan dele studier og formidling av økonomi inn i to: Deskriptivt (beskrivende) og normativt (dømmende eller verdiladet). Disse krysser hverandre ofte.

Store deler av det økonomiske faget dreier seg om beskrivelser: Hvordan fungerer et marked? Hvordan har den økonomiske utviklingen vært? Hva kommer prisen på denne varen til å være i morgen?

Økonomi kan også være normativt, det vil si at man ønsker eller argumenterer for en spesiell type økonomisk system, at penger er negativt eller lignende.

Grunnleggende markedsøkonomi

For liberalister gjelder markedsøkonomi. De nøyer seg ikke med å observere og beskrive utviklingen av økonomi, de søker å rettferdiggjøre sitt økonomiske syn både moralsk og vitenskapelig.

Grunnleggende liberalistisk økonomisk tankegang går ut på dette:

Liberalisme har ingenting imot stadig økt profitt eller effektivisering. Hele evolusjonen dreier seg om bedre og bedre effektivisering. Livsformer har via stadig mer effektive metoder utviklet seg fra enkle éncellede organismer til ufattelig kompliserte organismer som mennesket.

Dette er profitt, å få bedre resultater med mindre innsats. Enklere og mer effektive løsninger skaper et rikere og bedre liv.

Dette kjemiske/biologiske eksempelet kan overføres til samfunnet og alle sidene ved det. Markedsøkonomiens normative setning er at profitt og effektivisering ikke er negativt, men derimot svært positivt.

Økt profitt gjør at vi kan leve bedre.

Nedenfor kan du se en video der flere liberalistiske prinsipper innen økonomi blir forklart:

Oppsummering

 • Økonomi dreier seg om hvordan mennesker samhandler
 • Vi kan dele det økonomiske faget inn i deskriptiv og normativ form
 • Normativt sett går liberalistisk økonomi ut på å argumentere for markedsøkonomiske prinsipper
 • Ett av de viktigste prinsippene her er profitt og effektivitet
 • Økt profitt betyr bedre resultater med mindre innsats
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer
 

Hva er Objektivismen?

Hva er Objektivismen?

 
Hva er Objektivismen?

Objektivismen er en liberalistisk filosofi utviklet av Ayn Rand. Det er et helhetlig filosofisk system som dreier seg om å leve her på jorda, og som setter menneskets rett til liv og å leve i fred, samt vårt enorme kreative og produktive potensial, i sentrum.

Som navnet antyder, tar Objektivismen utgangspunkt i at virkeligheten eksisterer uavhengig av vår bevissthet, og at vi må ta i bruk sansene våre og logisk tenkning for å utvikle ideer, oppfatte verden og kunne samhandle med den og andre mennesker.

Beskytter langsiktig virksomhet

Objektivister vektlegger fornuft, rasjonell egoisme og kapitalisme. Målet til hvert menneske er dets egen lykke, og for å forsikre at individers produktive og langsiktige arbeid blir muliggjort, må vi ha en stat med domstoler, politi og militær.

Staten skal kun beskytte såkalte negative rettigheter, og må ellers være helt separert fra det sivile og økonomiske liv. Mennesker har ingen forpliktelser overfor hverandre, med unntak av egne barn, og bortsett fra å la hverandre være i fred. Med rasjonell egoisme legges det likevel opp til fredelig samarbeid og sameksistens.

Ifølge Objektivismen har vi metafysisk sett en objektiv virkelighet, og epistemologisk sett må vi lene oss til fornuften som verktøy for å tilegne oss kunnskaper. Etisk sett er rasjonell egoisme det riktige, mens politisk sett er laissez-faire-kapitalisme det eneste som beskytter mennesket som et skapende og fritt vesen.

Kort fortalt

Objektivismens mål er med andre ord å la mennesket få leve slikt det måtte ønske i fred og realisere sine drømmer i kreativt og produktivt arbeid. For å få til dette må vi ha en stat som beskytter mennesker mot ufrihet og overgrep, og som beskytter eiendomsretten.

Objektivismen som filosofi er mer innviklet, innholdsrik og komplisert enn det som er skissert i denne artikkelen. For videre lesning anbefales først artikkelen Hva er Objektivismen? på Objektivisme.no, og deretter artikkelen Ayn Rand på Filosofi.no.

Filosofien kan også oppsummeres slik:

Oppsummering

 • Objektivismen er en filosofi som vektlegger menneskets rett til liv og å leve fritt, samt vårt enorme kreative og produktive potensial
 • Ifølge Objektivismen eksisterer virkeligheten uavhengig av vår bevissthet, og vi må ta i bruk sansene våre og fornuften for å oppdage og observere virkeligheten og handle i samsvar med den
 • Objektivismens mål er å la mennesket få leve slikt det måtte ønske og realisere sine drømmer i kreativt og produktivt arbeid
 • Vi må derfor ha en stat med rettsvesen, politi og militær som ivaretar retten til liv og å være fred
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer
 

Liberalistisk etikk og moral

Liberalistisk etikk og moral

 
Liberalistisk etikk og moral

The purpose of morality is to teach you, not to suffer and die, but to enjoy yourself and live. – Ayn Rand

Etikk og moral kan defineres som normer, verdier og holdninger som blir praktisert av et individ, oppfatning av rett og galt og læren om dette.

I den anledningen stiller liberalister seg følgende sentrale spørsmål: Hvordan skal du få mest mulig ut av livet ditt her på Jorda? Hvordan skal du oppnå mest mulig lykke?

Moral er objektiv

Liberalistisk moral er objektiv, og er dermed det motsatte av subjektivisme. Begrepet «objektiv» betyr i denne sammenhengen «virkelighetsorientert», og dette har fått en helhetlig filosofi, kalt Objektivismen.

Liberalistisk, eller objektiv etikk, tar altså utgangspunkt i observerbare fakta, framfor subjektive og følelsesbaserte meninger om rett og galt.

Ved å finne ut hva som er naturlige krav for å leve et godt liv, finner vi verdier og medfølgende dyder.

Din viktigste verdi

Din øverste moralske verdi er livet. Det er hensynet til livet ditt som utgjør standarden for all moralsk aktivitet du foretar deg og alle dine øvrige verdier. Grunnen til dette er fordi livet ditt er alt du har, og det er uerstattelig.

Alle mennesker har ett grunnleggende valg: Å leve eller å dø. For å leve må du gjøre noe aktivt, og det første du må foreta deg for å overleve ute i naturen er å tenke. Dyr og planter har ingen fri vilje, og lever derfor basert på instinkter eller automatiske prosesser. For et menneske fortoner det seg annerledes.

Du må velge

Det er ikke likegyldig hva du foretar deg. Du må gjøre bevisste valg for å overleve og leve et fullverdig og lykkelig liv som et menneske. Det er disse kravene liberalistisk etikk forsøker å finne svar på. Etter førsteprioriteten som er livet ditt, kommer andre verdier.

En verdi er noe du handler for å enten få eller å bevare. Det er noe som er viktig for deg. Verdier kan være et trygt liv, kona di, barna dine, eiendommen din eller lignende.

For å leve og bevare verdiene dine må du altså tenke rasjonelt, det vil si å vurdere omgivelsene og handlingene dine med hensyn til alle relevante fakta.

Dette leder videre til dyder: Egenskaper du burde strebe etter for å oppnå lykke og utnytte ditt potensial som et kreativt, tenkende og skapende vesen.

Gode dyder

Den øverste dyden er rasjonalitet, fordi det er ditt fremste verktøy for å overleve. Deretter finner vi følgende viktige dyder:

Uavhengighet

Uavhengighet betyr at du må tenke og foreta selvstendige vurderinger, og å tørre å stole på egne beslutninger. Det er positivt å lære av andre, men da må du samtidig forstå om det du lærer er riktig eller feil basert på virkeligheten.

Integritet

Integritet innebærer at du er konsekvent og holder fast ved dine overbevisninger og meninger, selv om de viser seg å være upopulære. Hvis du har integritet, unngår du å falle for fristelser som ellers ville undergravd ditt moralske fundament. Du er med andre ord til å stole på.

Ærlighet

Ærlighet er å ikke si noe som er feil, følge fakta og logiske argumenter, og endre standpunkt hvis du finner ut at noe du mente var galt. Det er viktig å være ærlig mot både andre og spesielt seg selv – da det å leve på en løgn er ødeleggende for deg og dine nærmeste i lengden.

Rettferdighet

Rettferdighet går ut på å behandle andre mennesker slik de fortjener. Er en person god mot deg, kan du være god tilbake. Er en person ond mot deg, slutter du å ha med denne personen å gjøre, du tilgir ikke og du glemmer ikke. Dette fremmer god oppførsel og motvirker dårlig oppførsel.

Produktivitet

Produktivitet er å skape det du trenger for å leve et godt liv. Dette er noe alle må gjøre, enten ved å være selvforsynt eller å bytte til seg varer og tjenester. I utgangspunktet er det ingenting som kommer ferdigbehandlet fra naturen, og vi må skape og omforme alt for vår egen målsetting. Skapende virksomhet er sentralt for mennesker.

Stolthet

Stolthet er moralsk ambisiøsitet, det vil si at du forsøker å forbedre egenskaper ved deg selv som du ikke syns er gode. Dette innebærer at du prøver å endre negative trekk når du oppdager dem, og alltid søker nye utfordringer i ditt liv og virke.

Et moralsk samfunn

Ettersom det å tenke og være fornuftig er såpass fundamentalt for det å være et menneske, er det viktig å beskytte dette. Alt som hindrer individet i å tenke fritt er derfor både umoralsk og illegitimt.

I praksis vil det si start av voldelige handlinger og alle reguleringer av fredelig aktivitet, som for eksempel tvungne åpningstider, toll, skatt, avgifter, diverse forbud og så videre.

Det er på grunn av dette liberalister kjemper for individet, toleranse,rettsstat og eiendomsrett.

Oppsummering

 • Liberalistisk etikk forsøker å vise deg hvordan du skal få et best mulig liv på Jorda
 • At moralen er «objektiv» betyr at den er virkelighetsorientert, at den baserer seg på fakta for et godt liv
 • Din fremste moralske rettesnor er livet ditt
 • Alle liberalistiske verdier og dyder fremmer deretter ditt liv som et lykkelig menneske
 • Den viktigste dyden er å være rasjonell, det vil si å tenke, forholde deg til fakta og handle deretter
 • Andre dyder inkluderer uavhengighet, integritet, ærlighet, rettferdighet, produktivitet og stolthet, samt å ikke initiere tvang
 • Et samfunn som fremmer og respekterer slike holdninger er den liberalistiske rettsstaten

Ressurser

 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer
 

Hva er rasjonell egoisme?

Hva er rasjonell egoisme?

 
Hva er rasjonell egoisme?

Egoisme har en negativ betydning og blir ofte brukt nedsettende. Gjennom skole og media blir vi fortalt at egoister skor seg på andres bekostning, at de bare bryr seg om seg selv og opptrer hensynsløst overfor andre. Er dette riktig? Blir du automatisk en dårlig person hvis du setter dine egne interesser først? Vi skal se at rasjonell egoisme fører til bedre liv og framgang for både deg, andre og samfunnet i sin helhet.

Rasjonell og irrasjonell

Liberalister deler egoisme inn i to hovedleirer: Rasjonell og irrasjonell. Førstnevnte er i tråd med liberalistisk etikk og moral, og vil si at livet ditt har den høyeste verdien for deg. Rasjonell egeninteresse er det som gjør at du kan oppnå reell lykke og framgang. Rasjonalitet innebærer at du forholder deg til verden slik den virkelig er, og ikke lar ønsketenkning og fantasi styre valgene dine.

Rasjonell egoisme er derfor handlinger og ideer om hvordan du best mulig kan få et godt liv, basert på fakta og det du kan observere. Irrasjonell egoisme handler om holdninger og handlinger som til syvende og sist er skadelige for deg, selv om de ser ut til å ha positive effekter på kort sikt. Å snike i bilkøen, være utro og stjele er eksempler på irrasjonell egoisme. Det er ikke i din egeninteresse at ingen skulle bry seg om moral og regler, eller at det er den sterkestes rett til å plyndre.

Egoister i det daglige

Alle mennesker er egoister i det daglige. Vi puster, spiser og jobber for å opprettholde vårt eget liv. Samtidig gjør vi andre ting for å berike det, som å se på film og drive med idrett. De fleste levende vesener er egoister. Det må de være for å leve og utvikle seg. Ingen kan konsekvent leve etter prekenen om å ofre seg selv for andre, for da vil de raskt dø. Denne motsetningen mellom nåtidens rådende filosofi om selvoppofrelse og faktiske forhold, er ikke positivt for verken selvbildet til enkeltindividet eller for et sivilisert samfunn.

En bedre verden

Rasjonell egoisme går for eksempel ut på å ta hensyn. Dette er å tolerere andre mennesker, altså å aldri krenke noens negative rettigheter. I et samfunn preget av rasjonell egoisme vil de fleste først og fremst jobbe for å fremme seg selv og sitt liv, men dette ekskluderer ikke å hjelpe andre. Å frivillig hjelpe og handle med andre, både venner og ukjente, fører til en bedre verden for deg selv. Hvis alle eksisterer fredelig sammen og kan samarbeide ved behov, gir dette grobunn for et harmonisk og velstående samfunn.

Oppsummering

 • Rasjonell egoisme er å fremme ditt eget liv i henhold til virkeligheten, og å ikke bruke tvang mot andre
 • Irrasjonell egoisme er å krenke både deg selv og andre for å oppnå kortsiktig personlig vinning
 • De fleste mennesker er rasjonelle egoister i dagliglivet, selv om kulturen forkynner altruisme
 • Et samfunn preget av rasjonell egoisme vil gjøre det bedre for alle
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer
 

Positive og negative rettigheter

Positive og negative rettigheter

 
Positive og negative rettigheter

Vi er alle kjent med at vi har rettigheter. I dag har vi rett til skole, utdanning, jobb, eiendom, liv, frihet og personlig sikkerhet. Men det er en grunnleggende forskjell på rettigheter. Det eksisterer to typer: Positive, eller av noen kalt «kunstige» rettigheter, og negative, eller «naturlige» rettigheter.

At det blir kalt «positivt» og «negativt» har ingenting med en bedømming av rettighetene å gjøre, men beskriver hva slags natur en type rettighet har.

Negative rettigheter

Negative rettigheter, eller negativ frihet, betyr frihet fra noe. Din negative rettighet krever en negativ plikt av andre, det vil si en plikt til å ikke gjøre noe eller ikke å blande seg inn.

Min negative rettighet krever bare at du må respektere rettigheten ved ikke å forhindre meg i å få utført den. Eksempler på negative rettigheter er retten til å leve, å være fri, ytringsfrihet, religionsfrihet, frihet fra vold, frihet fra slaveri og eiendomsrett.

Positive rettigheter

Positive rettigheter, eller positiv frihet, betyr frihet til noe. Din positive rettighet krever således en positiv plikt av andre, altså en plikt til å tilby noe eller handle på en bestemt måte.

Min positive rettighet krever at du må respektere den ved å etterkomme den. Eksempler på positive rettigheter er retten til skattefinansiert skole, skattefinansiert helsevesen, jobb og minstelønn.

De går ikke sammen

På et statlig nivå går ikke disse to typene rettigheter sammen. Du kan for eksempel ikke både ha rett til å være helt fri, men samtidig måtte jobbe for andre under tvang (dette forekommer jo, men det er selvmotsigende og inkonsekvent). Alle stater og FN har i dag en blanding av positiv og negativ frihet blant sine menneskerettigheter (hvis de overhodet har det).

Positive rettigheter kan likevel eksistere i et samfunn eller en stat tuftet på negative rettigheter, men da i form av frivillige løsninger, som for eksempel at du har rett til legebehandling hvis du har sykeforsikring.

Oppsummering

 • Positive rettigheter er friheten til å bli forsørget eller sponset av andre
 • Negative rettigheter er friheten til liv, eiendom og å være fri
 • Positive rettigheter må nødvendigvis krenke negative rettigheter på et offentlig nivå
 • Ingen kan samtidig være fri og «slave» for andre
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer
 

Legalisering av narkotika

Legalisering av narkotika

 
Legalisering av narkotika

Liberalismen behandler voksne folk som voksne og vil gjøre det lovlig å gjøre det man vil med kroppen sin. Dette inkluderer å legalisere narkotika og andre rusmidler som i dag er forbudt.

Vanlige «forbrytelser uten offer» som liberalister pleier å trekke frem er gambling, prostitusjon og narkotika. En forbrytelse uten offer («victimless crime» på engelsk) er en «forbrytelse» som ikke egentlig går ut over noen, bortsett fra eventuelt deg selv.

Liberalister er av den oppfatning at hvert individ eier sin egen kropp, og dermed kan gjøre hva han eller hun vil med den, så lenge dette ikke initierer tvang overfor andre mennesker. Dette gjelder også kjøp, salg og inntak av narkotiske stoffer.

Narkotika er en vare

Narkotika er en fellesbetegnelse på en rekke rusmidler som skaper en eller annen form for effekt eller stimuli i kroppen. Det er åpenbart at bruk av enkelte narkotiske stoffer er skadelig for kroppen, men det er ditt eget valg om du vil påføre deg slike konsekvenser eller ikke.

Ettersom du har rett til liv og å leve i fred, har du dermed også rett til å kjøpe og selge narkotika. Så lenge du ikke stjeler, truer eller bruker vold, bør du kunne handle med narkotika i fred. Til syvende og sist er narkotika bare en vare det er etterspørsel etter, på samme måte som melk, kjøtt, iPhone og tobakk.

Hvilke følger får legalisering?

Når det gjelder å legalisere og til slutt deregulere narkotikabransjen helt, er det spesielt viktig å huske på at en liberalistisk stat kan ikke dukke opp over natta. Mye vil ha skjedd i samfunnet før et fullstendig frislipp av narkotika, så ikke vær redd.

I likhet med gambling og prostitusjon vil reell kriminalitet forbundet med narkotika bli slått ned på. Men fordi kjøp og salg av narkotika er lovlig, vil mange av de voldelige problemene med narkotika fordufte av seg selv. Det viktigste for en legitim selger er å tilby et godt produkt under fredelige omstendigheter, slik at forretningene kan blomstre.

Forbud er skadelig

Som med andre ting vil ikke et forbud mot narkotika fjerne etterpørselen. Forbud mot narkotika hjelper ikke, tvert imot. I den meksikanske krigen mot narkotika, som har vart siden 2006, har for eksempel minst 164.000 mennesker mistet livet.

Et forbud driver markedet under jorden, slik at bare de mest brutale bandene vil overleve. Her dreier det seg ikke om å tilfredsstille kunden, men om å tjene raske slanter, samt drive med krigføring og maktpolitikk utenfor statens kontroll. Både kunder og selgere er rettsløse, og man får redusert respekt for loven, det vil også si lover som skal beskytte individuelle rettigheter.

Oppsummering

 • Hvert individ eier sin egen kropp, og dermed kan gjøre som han vil med den (så lenge det ikke initierer tvang overfor andre)
 • Narkotika er et stoff som forårsaker effekter i kroppen, og kan være skadelig ved misbruk
 • Kjøp og salg av narkotika er fredelig handel, og staten må ikke sette begrensninger for dette
 • Staten skal derimot slå hardt ned på eventuell reell kriminalitet forbundet med narkotika
 • Forbud fjerner ikke behov, og driver markedet i klørne på kriminelle
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer
 

Legalisering av prostitusjon

Legalisering av prostitusjon

 
Legalisering av prostitusjon

Det er ikke ulovlig å selge seksuelle tjenester i Norge, men det er forbudt å kjøpe dem. Prostitusjon er dermed i praksis forbudt av staten, og kundene blir gjort til kriminelle.

Liberalismen åpner for å legalisere prostitusjon, så lenge den foregår i fredelige og frivillige former mellom samtykkende parter. Alle former for menneskehandel, slaveri eller mishandling vil derimot bli slått hardt ned på.

Prostitusjon er fredelig handel

Prostitusjon er en type byttehandel. Person A tilbyr tjeneste X og etterspør produkt Y, mens person B etterspør tjeneste X og tilbyr produkt Y. Når disse to partene møtes, forekommer en frivillig byttehandel. Person B gir person A produkt Y for tjeneste X (Y er gjerne penger).

Dette skiller seg med andre ord ikke ut fra andre varianter av byttehandler. Den eneste forskjellen innebærer at person A tilbyr sitt kjønn eller liknende i en midlertidig periode. Det samme kan sies om andre former for handler: En ingeniør tilbyr tjenester med hjernen sin (eller rettere sagt sin evne til å tenke, analysere, vurdere og beslutte), mens en håndverker tilbyr tjenester med hendene sine.

Byttehandel er fredelig og burde ikke være ulovlig.

Hva blir konsekvensene?

Som nevnt ovenfor, vil en liberalistisk stat slå ned på alle former for mishandling av prostituerte. Enten det er at de blir tvunget ut i prostitusjon av kriminelle bakmenn eller blir misbrukt av kunder, vil dette være forbudt og noe staten forsøker å bekjempe med strenge straffer.

Prostitusjon er et dårlig ansett yrke og har et svært negativt rykte. «Hore» blir for eksempel brukt flittig som skjellsord. I en liberalistisk stat er toleranse sentralt, og i et slikt samfunn vil mennesker respektere at ikke alle er like og at noen tar valg de ikke ville gjort selv. Dette skaper et mer positivt og respektfullt menneskesyn, også på personer som i dag er «dårlig ansett».

Forbud løser ingenting

Mennesker har visse naturlige behov. Det er ikke alle som kan få utløp for disse gjennom vanlig samhandling med andre personer, og det finnes flere som ikke klarer å skaffe seg sex med andre uten å betale for det. Et forbud mot sexkjøp fjerner ikke dette behovet.

Et forbud mot prostitusjon gjør i tillegg situasjonen verre for de prostituerte selv. Siden yrket deres i praksis er ulovlig, kan de ikke henvende seg til politiet hvis de blir utsatt for kriminalitet i forbindelse med jobben. Miljøet blir drevet under jorden, slik at det blir enklere for ekte kriminelle å drive med menneskehandel og utnytte de prostituerte.

Liberalister ønsker å legalisere prostitusjon fordi det vil gjøre situasjonen bedre for prostituerte, og fordi det respekterer voksne menneskers rett til å bestemme over sin egen kropp og liv.

Oppsummering

 • Prostitusjon er i praksis forbudt i Norge
 • Prostitusjon er en fredelig byttehandel mellom samtykkende parter, og bør derfor være lovlig
 • En liberalistisk stat slår ned på menneskehandel, slaveri, vold og alle andre former for misbruk av prostituerte
 • Forbud mot prostitusjon er negativt for prostituerte, da yrket blir tatt under jorden og utenfor myndighetenes beskyttelse
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer
 

Legalisering av gambling

Legalisering av gambling

 
Legalisering av gambling

Å spille om penger er ulovlig i Norge, såfremt dette ikke foregår i statlig godkjente spill. I praksis betyr dette at du betraktes som kriminell når du for eksempel spiller poker om penger innenfor Norges grenser.

Men er pokerspilling, private veddemål i forbindelse med sport og andre former for gambling («hasardspill» på norsk) ekte kriminalitet?

Gambling er fredelig

Liberalismen forholder seg til klare grenser mellom rett og urett, fred og ufred, legitimt og kriminelt. En vanlig liste over kriminelle handlinger, det vil si handlinger som setter i gang tvang mot andre, er drap, voldtekt, legemsbeskadigelse, kidnapping, ran, tyveri, bedrageri, hærverk og trusler.

Gambling befinner seg ikke blant disse kategoriene, og er derfor fredelig og legitimt.

Grunnen til at vi kan si dette er fordi gambling, det å spille om penger, ikke initierer tvang mot noen. I utgangspunktet er alle aktører med på frivillig basis, og fredelig menneskelig samhandling er et nøkkelbegrep i liberalismen. Selv om vi ikke nødvendigvis liker handlingene, må vi likevel tolerere dem.

Hva med konsekvensene?

Mange vil hevde at gambling kanskje ikke er direkte kriminelt, men at det likevel forårsaker kriminalitet. En spillegal person kan for eksempel underslå penger fra bedriften han er ansatt i for å finansiere spillingen sin, eller gamblere kan anklage hverandre for juks og begå vold mot hverandre.

Dette endrer likevel ikke at gambling i seg selv er en fredelig aktivitet. I en liberalistisk stat blir det slått hardt ned på reell kriminalitet og man vil generelt få større beveggrunn til å ta ansvar for eget liv. Faktorer som dette vil avskrekke kriminell virksomhet og gjøre hvert individ i stand til å passe bedre på seg selv.

Forbud gjør vondt verre

Forbud mot i utgangspunktet fredelige aktiviteter som gambling forverrer situasjonen. Et forbud tvinger spillemiljøer under jorden, slik at oppgjør mellom uenige parter kommer utenfor myndighetenes kontroll.

Forbud bidrar også til å viske ut forskjellen mellom ekte og uekte kriminalitet, noe som fører til redusert respekt for loven. For det tredje fører forbud til dannelser av mafiaer som tar kontroll over slike virksomheter og bruker dem til å hvitevasker penger fra ekte kriminalitet og så videre.

På grunn av alt dette, ønsker liberalister å legalisere gambling, uten noen form for statlig regulering.

Oppsummering

 • Gambling er i praksis forbudt i Norge, det vil si at det blir ansett som kriminalitet
 • I liberalismen er kriminalitet en handling som initierer tvang overfor andre
 • Å spille om penger er frivillig og fredelig, og er derfor ikke kriminelt
 • Eventuelle kriminelle konsekvenser av gambling vil bli slått hardt ned på i en liberal stat
 • Forbud hjelper ikke, det gjør situasjonen bare verre
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer
 

Ekte kriminalitet

Ekte kriminalitet

 
Ekte kriminalitet

Kriminalitet er noe som angår oss alle, enten vi vil det eller ikke. Ingen fredelige mennesker i samfunnet liker kriminalitet, men det kan se ut til at det ikke eksisterer konsensus om hva kriminalitet egentlig er. For noen er det kriminelt å selge alkohol i en butikk etter 20.00, mens for andre der igjen er det kriminelt å la flagget henge ute over natta. De fleste er enige om at tyveri, fysisk mishandling og drap er kriminalitet, men andre mener også at homofili, prostitusjon, narkotika og gambling også er kriminelt. Hva er egentlig kriminalitet?

Initiering av tvang

Ekte kriminalitet er handlinger som innebærer initiering av tvang mot andre mennesker. Dette er i samtlige tilfeller det samme som vold: Et overgrep fra et individ eller gruppe mot et annet individ eller gruppe. Hvis noen truer med å skade deg hvis du ikke gir dem lommeboka di, da blir du og din eiendom utsatt for tvang.

Hvis en gruppe med mennesker frivillig sitter og spiller poker for penger, da foregår det ingen krenkelse av noen individer. Likevel blir begge deler definert som kriminalitet i dagens samfunn. Ser du den grunnleggende forskjellen mellom de to eksemplene?

Fokus på uekte kriminalitet ødelegger

Hvis alt som ikke er ekte kriminalitet hadde blitt legalisert, det vil si å gjøre narkotikahandel, prostitusjon, gambling og så videre lovlig, ville politiet fått avsatt ressurser til å bekjempe det som virkelig er vold mot fredelige mennesker.

Hvor ofte hører vi ikke om for eksempel at tyverisaker blir henlagt, eller enda verre: at politiet ikke gjør noe med lovbruddet? For å få til en fungerende rettsstat, er det på tide å behandle voksne mennesker som voksne, og straffe de som er med på å ødelegge for andre individer.

Oppsummering

 • Ekte kriminalitet er handlinger som innebærer initiering av tvang mot andre mennesker
 • Dette inkluderer drap, tyveri, ran, bedrageri, hærverk, voldtekt, trusler, frihetsberøvelse, ufrivillig legemebeskadigelse og terrorisme
 • Narkotikahandel, prostitusjon og gambling er i utgangspunktet fredelige relasjoner
 • Det er derfor ikke ekte kriminalitet
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer
 

Hva er ytringsfrihet?

Hva er ytringsfrihet?

 
Hva er ytringsfrihet?

Ytringsfrihet er en negativ rettighet. Det betyr at man har frihet fra noe, eller at rettigheten krever en negativ plikt fra andre – altså at de ikke er nødt til å gjøre noe for at du skal kunne nyte friheten.

I praksis innebærer dette at du har rett til å si og mene hva du vil av fredelige ytringer, og at andre, inkludert staten, ikke har noen rett til å forhindre deg i å gjøre dette. Andre er heller ikke pliktige til å gi deg et talerør, og du har ikke rett til å ikke bli motsagt.

Beskytter det kontroversielle

Ytringsfriheten betyr at rettsstaten må beskytte mennesker som sier ting som andre ikke liker, og som er utsatt for trusler og vold. Mange skulle sikkert ønske at nazister, kommunister, islamister, kristenfundamentalister, liberalister, anarkister eller andre grupperinger ble hindret fra å ytre upopulære meninger, men så lenge disse ikke oppfordrer til kriminalitet, må man tolerere dette.

Ytringsfriheten er først og fremst ment for de kontroversielle ytringene. Å si at du er glad i natur vil neppe støte noen. Å si at du er en rasist kan derimot skape reaksjoner.

Det er denne retten til å si sin mening som må beskyttes. Å tenke fritt er en forutsetning for nettopp et fritt samfunn, og å forby visse ytringer – og indirekte også tanker – er et steg mot en totalitær stat.

Vold er ikke en ytring

Å bruke vold mot andre er ikke omfattet av ytringsfriheten. Dette inkluderer for eksempel at du står i en bank og sier at det er bankran, eller at du truer en annen person.

Psykologisk vold, som trusler, begrenser andres rett til å leve fritt. Er du utsatt for drapstrusler, minsker dine frie valg her i livet, og dette er ikke akseptabelt i et sivilisert samfunn.

Vi kan derfor si at ytringsfrihet dreier seg om all fredelig aktivitet – altså handlinger og ytringer som ikke hindrer andre fra å tenke fritt.

Ytringsfrihet betyr til syvende og sist at du ikke har rett til å ikke bli støtt.

Oppsummering

 • Ytringsfrihet er en negativ rettighet
 • Det betyr at andre må la deg få ytre deg i fred
 • Det betyr imidlertid ikke at andre må gi deg et talerør
 • Ytringsfrihet er ment for kontroversielle meninger – ofte det vi ikke liker å høre
 • Vold og trusler inngår ikke under ytringsfrihet
 • Du har ikke rett til å ikke bli støtt
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer
 

Liberalisme og rasisme

Liberalisme og rasisme

 
Liberalisme og rasisme

Rasisme kan defineres som menneskesyn, politikk eller sett av holdninger som bygger på den oppfatning at visse typer mennesker er andre typer mennesker overlegne. Dette dreier seg som oftest om etnisk tilhørighet og hudfarge. Utgangspunktet her er at rasisme er alle former for diskriminering – sær- eller forskjellsbehandling – av mennesker mot andre mennesker basert på hudfarge eller nasjonalitet.

Begrensninger

Liberalisme er ikke rasistisk. Ideologien er tolerant overfor alle mennesker, uavhengig av forskjeller i tro, hudfarge og så videre – så lenge man er fredelig. I liberalismen er imidlertid alle former for diskriminering, enten det måtte dreie seg om kjønn, alder, hudfarge eller annet, tillatt. Det er likevel noen viktige begrensninger:

 • Alle former for vold, det vil si initiering av tvang, mot fredelige mennesker er forbudt i en liberalistisk republikk
 • Selve rettsstaten har aldri anledning til å diskriminere, den dømmer alle mennesker likt uavhengig av sosial status, hudfarge, alder, kjønn og så videre

Hvordan kan en liberalistisk stat godta rasisme med disse forutsetningene?

Individet er ukrenkelig

Din tanke er fri. Alle mennesker har rett til å mene og si det de vil, så lenge dette ikke igangsetter tvang mot andre individer. Individets ukrenkelighet er selve kjernen i liberalismen. Dette innebærer at vi må tolerere at andre mennesker har meninger vi misliker. Men så lenge det bare er en mening og ikke for eksempel en fysisk handling mot din vilje, må du bare godta det.

Det samme gjelder for staten. Staten skal beskytte alle fredelige individer, og den diskriminerer ikke. Derfor har mennesker med rasistiske ideer og meninger like stor rett til liv og frihet som alle andre. Hva er det som er tillatt?

Det som er tillatt

Eiendomsretten gjør for eksempel at en rasistisk kaféeier kan nekte personer med en annen hudfarge enn seg selv adgang. Det initierer ikke tvang mot noen, og det er ingen menneskerett å få adgang til andres private kafeer. Du kan med andre ord ikke ringe til politiet for å anmelde kaféeieren for rasisme. Det er rett og slett ikke gyldig. Det du derimot kan gjøre er å boikotte kafeen og oppfordre andre til å gjøre det samme.

Rasister vil i det store og hele bli utkonkurrert på det frie markedet. En bedrift som kun vil ansette folk med en bestemt hudfarge går potensielt glipp av enorme mengder med kompetanse blant folk som besitter den – men som ikke får jobben på grunn av «feil» farge på huden. En annen bedrift som ansetter mennesker etter evner og ikke utseende, vil raskt kunne forbigå det rivaliserende rasistfirmaet på markedet.

Det frie markedet og liberalisme reduserer rasisme, ikke på grunn av forbud, men fordi mekanismer som boikott, kompetanse og konkurransedyktighet er mer effektive virkemidler – og ikke minst fredelige.

Oppsummering

 • Rasisme kan defineres som alle former for diskriminering basert på hudfarge eller nasjonalitet
 • Liberalisme aksepterer alle former for privat diskriminering
 • En liberalistisk stat har derimot ingen anledning til å diskriminere i rettsvesenet eller liknende
 • Alle mennesker har rett til å mene og si det de vil, så lenge dette ikke initierer tvang mot andre
 • Eiendomsretten gjør at enhver bestemmer over sin egen eiendom – som å nekte andre med en annen hudfarge adgang
 • Det frie markedet utkonkurrerer rasisme uten hjelp av forbud
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer
 

Innvandring og liberalisme

Innvandring og liberalisme

 
Innvandring og liberalisme

Innvandring er et gode, men mange er urolige for at en betydelig andel av de som kommer kanskje ikke vil bli produktive medlemmer av samfunnet men snarere bli en byrde.

Årsaker til innvandring

Mange som kommer til Norge har forlatt land med diktatur, ustabile forhold, uro og i verste fall krig.

Fredelige individer ønsker ikke å leve under slike forhold, hvor man for eksempel når som helst kan bli overfalt av andre grupper eller bli fratatt eiendommen sin. Derfor søker de seg til stater der rettssikkerhet og økonomi er bedre.

I et land som Norge får man det mye bedre, selv ved ikke å gjøre noe spesielt. Mange ønsker seg til Norge for å ta del i velferdsstatens goder, men uten evne, og kanskje vilje, til å tilføre samfunnet noe av betydning.

Sosialdemokratisk løsning

Løsningen til alle partiene på Stortinget og de fleste partiene i Norge innebærer å beholde velferdsstaten, men samtidig begrense innvandringen. De politiske partiene i Norge er bare uenige om hvor høye barrierene skal være for mennesker som tilfeldigvis er født utenfor landets grenser.

Liberalistisk løsning

I et samfunn basert på liberalistiske prinsipper har staten ingen rett til hverken å ta eiendom fra noen eller å gi goder til noen. Det eneste staten skal sørge for er beskyttelse av borgernes frihet, dvs. beskyttelse av enhvers kropp, liv, og  eiendom.

En liberalistisk stat tilbyr ingen statlige støtteordninger. Snyltere mister dermed en svært viktig beveggrunn til å komme til landet, da de ikke lenger får noe «gratis».

Innvandrere som kommer til Norge under et slikt styresett vil derfor mest sannsynlig være ærlige, arbeidsomme og ressurssterke mennesker med et ønske om å leve i fred og skape verdier. Det er utelukkende bra for Norge at skapende individer ønsker å slå seg ned her og dermed bidra til økt velstand i samfunnet.

Kriminalitet og integrering

Kriminalitet forbundet med enkelte innvandrergrupperinger vil reduseres drastisk parallelt med at velferdsstaten og det vi kaller forbrytelser uten offer, bygges ned. Arbeidsmarkedet blir langt mer fleksibelt og åpent, og sørger for økte muligheter for arbeid til personer med innvandringsbakgrunn som i dag sliter med å få seg jobb.

Innvandrerforeldre kan ikke lenger sitte hjemme og forhindre barnas integrering i det øvrige samfunnet, fordi de i utgangspunktet må jobbe eller få seg utdanning. Innvandrere i jobb og på skole er tiltak som fremmer integrering og reduserer tendenser til kriminalitet og utmelding av samfunnet.

Oppsummering

 • Sosialdemokrater ønsker å bevare velferdsstaten og begrense innvandringen
 • Når innvandrere mister støtteordninger fra staten, kan de ikke komme for å leve på andre
 • Norge vil da tiltrekke seg ressurssterke innvandrere som bidrar til å øke velstanden for alle
 • Et fleksibelt arbeidsmarked gir jobb til flere, og dermed blir det minimalt med kriminalitet og maksimalt med integrering
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer
 

Kultur og liberalisme

Kultur og liberalisme

 
Kultur og liberalisme

Det finnes ikke mye informasjon om liberalisme, kunst og kultur. Årsaken er enkel: Ideologien bryr seg ikke med åndslivet – det vil si at det er helt fritt for statlig innblanding.

Innebærer dette at liberalister ikke bryr seg om kunst og kultur? Nei, det betyr at de ikke ønsker å tvinge andre til å finansiere kulturen de liker, og ikke vil bli tvunget til å finansiere andres kulturopplevelser.

Velg selv

Staten stiller seg helt nøytral til kunst og kultur i et liberalistisk samfunn. Det er ikke opp til politikere og byråkrater å velge hva slags kultur som skal «vinne» og «tape». Dette er opp til hvert individ.

Liker du teater? Gå på teateret. Liker du opera? Besøk operaen. Liker du musikk? Delta på konserter. Liker du filmer? Dra på kino. Støtt kulturen du liker.

Smal kunst

Utøvere og forbrukere av såkalt «smal» kultur har ingen rett til å tvinge andre til å finansiere sine interesser. Kunstnere må enten selge nok til å tjene til livets opphold på egen hånd, finne seg en velgjører, motta donasjoner, søke om stipend fra en privat organisasjon eller rett og slett skaffe seg en betalt jobb ved siden av.

I et samfunn der verdiskapingen er større, bankvesenet er fritt og folk beholder det de tjener, vil det ikke mangle på muligheter for finansiering av kultur. Kunst og kultur er viktig for mennesker, og alt tyder på at folk er villige til å betale for det de setter pris på.

Avvikling i praksis

I dag er det mange kulturtilbud som driftes av det offentlige, som for eksempel NRK og biblioteker. Kunst og kultur bør være fritt og uavhengig av offentlig overformynderi, via bevilgninger hentet ut av skattebetalernes lommer. Kulturinstitusjoner som er drevet av det offentlige bør privatiseres, ved at de overlates til dagens styrer, og at de offentlige bevilgningene gradvis reduseres til null over for eksempel en tiårsperiode.

Gjennom en overgangsperiode kan offentlige virksomheter gå over til å bli driftet av private. På denne måten må ledelsen finne bærekraftige løsninger som baserer seg på folks velvillighet, kjøpevilje og interesse for produktet de leverer.

Slik må alle andre personer og bedrifter overleve, og kunst og kultur kan ikke være et unntak.

Oppsummering

 • Ifølge liberalismen må stat og kulturliv være helt adskilt
 • Det er du som velger hva slags kultur du vil støtte, framfor politikere
 • Ingen har rett til at andre betaler for sine kulturopplevelser
 • Kunstnere må finne frivillige løsninger for å tjene penger
 • Offentlige kulturforetak kan gå over til privat eierskap i en overgangsperiode
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer
 

Våpen og liberalisme

Våpen og liberalisme

 
Våpen og liberalisme

Retten til å eie og bære våpen er et omdiskutert tema. I Norge er det ikke lov til å kjøpe våpen uten tillatelse fra politiet og det er strenge krav til eierskap og bruk.

I en liberalistisk stat er det derimot fritt fram for personer med rent rulleblad å kjøpe og eie sivile våpen. Dette er våpen som er beregnet på jakt, sport og selvforsvar. Staten skal ikke blande seg inn så lenge våpeneieren ikke bryter noen lov.

Hvorfor bør det være tillatt?

Et menneske har retten til liv. Dette innebærer nødvendigvis også retten til selvforsvar, og derfor retten til å bære våpen for å være i stand til å forsvare seg mot kriminelle.

Staten skal ideelt sett beskytte innbyggerne, men den er ikke allvitende og til stede overalt hele tiden. Innbyggerne må derfor få anledningen til å beskytte seg i ekstreme nødstilfeller der staten ikke har umiddelbar mulighet til å gripe inn, som for eksempel ved et drapsforsøk, overfall eller lignende.

Er våpen ondskapsfullt?

Mange mener at våpen fører med seg lidelse og ondskap. Et våpen er imidlertid bare et livløst verktøy, og det kan ikke foreta moralske valg — det kan derfor ikke være godt eller ondt.

Bæreren av et våpen, derimot, har fri vilje og kan foreta bevisste valg. En person kan bruke et våpen til sport og selvforsvar, mens en annen person kan bruke samme type våpen til å begå et ran eller et drap. Det er mennesker som er ansvarlige, og ikke verktøyene.

Forbud mot våpen fører til at fredelige, lovlydige mennesker står igjen forsvarsløse overfor bevæpnede forbrytere som ikke bryr seg om lover.

Kan privatpersoner eie krigsvåpen?

Retten til å eie våpen er det samme som retten til selvforsvar. Krigsvåpen, som for eksempel en atombombe, er i denne sammenhengen offensive våpen. Slike kampmidler brukes ikke til individuelt selvforsvar, men til angrep eller total utslettelse av liv.

Sivile personer har ikke anledning til å eie krigsvåpen i en liberalistisk stat. Man har rett til å forsvare seg selv, men ikke rett til å eie funksjonelle våpen som ikke tjener til denne hensikten.

 Oppsummering

 • Fredelige personer med rent rulleblad kan fritt kjøpe og eie sivile våpen i en liberalistisk stat
 • Fordi man har rett til liv, har man rett til å forsvare seg selv og derfor rett til å eie våpen
 • Våpen er kun et verktøy — det er mennesker som er moralsk ansvarlige
 • Individer har ikke rett til å eie krigsvåpen
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer
 

Utdanning og liberalisme

Utdanning og liberalisme

 
Utdanning og liberalisme

I et liberalistisk samfunn finnes det ingen offentlige skoler som i dag. Likevel vil det eksistere mange ulike tilbud som er tilpasset mennesker med forskjellig behov, og tankene rundt utdanning vil sannsynligvis være ganske annerledes.

Hva kan vi forvente oss, og hva er egentlig galt med dagens skolesystem?

Skole og utdanning er ikke det samme

Skolen slik vi kjenner den i dag stammer fra 1800-tallets Preussen. Den prøyssiske staten var en av forløperne til den moderne velferdsstaten, og hensikten med den offentlige skolen var å skape lojale og lydige undersåtter og soldater, samt produktive og lydige arbeidere.

Arven etter dette spesifikke systemet har ført til det strenge hierarkiet i skolen, den faste oppdelingen i timeplaner og fag, og inndelingen i klasser basert på alder – framfor ferdighetsnivå og interesse.

I tillegg har det ført til tanken om at utdanning først og fremst skal gjelde mennesker i en viss fase av livet (barndom og ungdom) og forme dem til utvalgte oppgaver og yrker – i stedet for at utdanning kan og bør være en livslang prosess.

Slike elementer er ofte kontraproduktive for reell utdannelse, og det er avgjørende å påpeke at skole og utdanning ikke er det samme. Det er lett å blande de to begrepene, siden filosofien bak dagens samfunn sitter så dypt i oss.

Hvis dagens skole ikke er optimal, hvilke alternativer eksisterer? Hva kan en liberalistisk stat tilby?

Internett-revolusjonen

Moderne teknologi har gjort utdanning tilgjengelig for en stadig større målgruppe. Det er fullt mulig å lære seg det meste på Internett – fullstendig gratis og i ulike ferdighetsnivåer. Et spennende konsept er massive open online course (MOOC), som gir åpen tilgang til kurs og studier over nett.

Blant eksemplene her finner vi Khan Academy, edX og YouTube EDU, samt Forelesning.no for de som ønsker et alternativ på norsk. Du finner flere nettsteder med gratis utdanning på StudentTorget.no.

Humanistskolen er også verdt å nevne som et annet norsk alternativ til den offentlige skolen i dag.

Bort med «one size fits all»

Poenget er at det ikke er nødvendig med en obligatorisk enhetsskole for å opparbeide seg kompetanse og bli utdannet og kunnskapsrik. I et liberalistisk samfunn er mulighetene mange, og det vil ikke være en «one size fits all»-modell som vingeklipper evnerike elever og som ikke hjelper de svakere elevene.

Under liberalismen kan det eksistere «offentlige» (tradisjonelle) skoler og privatskoler side om side, sammen med en rekke andre muligheter – som nettopp Internett-basert utdanning.

Det blir opp til voksne mennesker og foreldre å avgjøre hva som passer best for dem selv eller sine barn. Da kan de selv velge om de for eksempel vil gå på en eksperimentell Internett-skole eller sende barna på en veldedighetsfinansiert folkeskole med de tradisjonelle rammene.

Til slutt er det viktig å påpeke at en liberalistisk stat ikke vil forby tradisjonelle skoler. Det eneste en slik stat vil forby er at noen tvinger andre til å finansiere og delta i slike institusjoner.

Oppsummering

 • Skole og utdanning er ikke det samme
 • Dagens skole stammer fra et system som formet elevene til å bli lydige borgere
 • Det er på tide å tenke nytt rundt utdanning
 • Moderne teknologi forbigår enhetsskolen og tilbyr fullverdig utdanning – ofte gratis
 • Under liberalismen er det bort med «one size fits all» og inn med tilbud som er skreddersydd hver enkelt elev
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer
 

Barn og liberalisme

Barn og liberalisme

 
Barn og liberalisme

Hvordan blir barns rettigheter ivaretatt i liberalismen? Blir de overlatt til seg selv? Har de rett til gratis utdanning?

Et barn er et menneske og et individ, med like rettigheter som voksne til å bli beskyttet av staten mot vold og ufrihet. Det er likevel visse nyanser som det er viktig å belyse med hensyn til barn.

Krav på underhold

I motsetning til voksne, har ikke barn et fullt utviklet mentalt system som gjør dem i stand til å tenke og vurdere som et helt selvstendig individ. På grunn av dette, har barn krav på beskyttelse og underhold av foreldrene. Når mennesker setter barn til verden, påtar de seg et stort ansvar som de er forpliktet til å følge opp frem til barnet er blitt et voksent individ i stand til å ta vare på seg selv.

Fordi barn er mennesker og har potensial til å utvikle seg til å bli et rasjonelt vesen med fri vilje, har de rettigheter i kraft av dette. Det er derfor forbudt å mishandle barn i en liberalistisk rettsstat, på samme måte som det er forbudt å mishandle voksne.

Barn som eventuelt blir mishandlet av foreldrene sine, vil bli tatt hånd om av barnevernet. Når det gjelder adopsjon, vil staten kontrollere at potensielle adoptivforeldre er skikket til oppgaven.

Ikke rett til alt

Ettersom barn ikke er selvstendige, har de ikke anledning til å handle eller inngå avtaler av «voksen» art, som seksuelle forhold, kjøp av rusmidler og så videre.

Når barn blir voksne, kan de leve fredelig som de vil. Det finnes ingen nøyaktig eller naturgitt grense for når overgangen fra barn til voksen skjer. Derfor må det i enkelte sammenhenger, som ved kjøp av rusmidler, innføres en juridisk grense som avgjør når en person skal bli ansett som voksen.

Barnearbeid

En av kritikkene mot liberalisme er barnearbeid. På 1800-tallet, da den tidlige kapitalismen sto på sitt sterkeste, jobbet mange barn i fabrikker under grufulle forhold. Dette var derimot en arv fra tidligere, føydalistiske samfunn, og var ikke et resultat av kapitalisme.

Kapitalismen/liberalismen bidro derimot til å øke livskvaliteten til alle mennesker betraktelig, men dette skjedde i en overgangsfase. En overgang fra et tilbakestående samfunn til et moderne samfunn med avansert teknologi kan ikke skje på noen få år.

Barn har måttet jobbe opp gjennom historien fordi foreldrene ikke var i stand til å produsere nok til å forsørge familien på egen hånd. Den tidlige kapitalismen og den industrielle revolusjonen sørget imidlertid for at levevilkårene ble drastisk forbedret, og gjorde produksjonen så effektiv at barnearbeid ikke lenger var nødvendig.

Det er med andre ord ikke behov for barnearbeid i et liberalistisk samfunn. Samtidig er barn som nevnt beskyttet av loven mot tvang og mishandling.

Barn og utdanning

Fordi staten kun skal beskytte negative rettigheter, skal den derfor ikke drive skoler. Dette blir opp til sivil sektor å ta seg av, noe den klarer fint med nesten alle andre produkter og tjenester vi omgir oss med til daglig.

Det er foreldrenes oppgave å oppdra sine barn, og de har rett til å lære dem opp slik de vil. Staten kan ikke forby formidling av ideer, men den forbyr tvang og vold.

Det er all grunn til å tro at foreldre flest vil det beste for sine barn, og derfor ønsker å gi dem en god utdannelse. Barn har derimot ikke rett til gratis utdanning. Prisene på et fritt skolemarked vil likevel være overkommelige på grunn av stadig økt effektivisering og mest optimal fordeling av ressurser.

Oppsummering

 • Barn har like stor rett som voksne til å bli beskyttet mot vold
 • De har også krav på beskyttelse og underhold av foreldrene
 • Barn har ikke rett til å kjøpe rusmidler, innlede seksuelle forhold med voksne og så videre
 • Kapitalismen fjernet behovet for barnearbeid gjennom effektivisering av produksjonen
 • Ingen kan kreve å få sin utdannelse finansiert av andre mot deres vilje
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer
 

Natur og liberalisme

Natur og liberalisme

 
Natur og liberalisme

Organisert vern av natur og miljø har vokst i popularitet de siste tiårene. Såkalte grønne partier og bevegelser kjemper for en bærekraftig framtid, der mennesket lever i pakt med naturen.

Hvordan stiller liberalismen seg til dette? Hvordan løser en liberalistisk stat problemene med forurensning og ødeleggelse av natur og miljø?

Staten beskytter rettigheter

Liberalismen er først og fremst et system som beskytter dine rettigheter og din eiendomsrett. Staten beskytter med andre ord ditt miljø.

Dette betyr for eksempel at du har rett til å forurense din egen eiendom, men så fort forurensningen går ut over naboens eiendom, har han rett til å saksøke eller anmelde deg, og vice versa.

All erfaring tilsier at mennesket passer bedre på sin egen eiendom i forhold til en felleseid eiendom. I en liberalistisk stat gjelder prinsippet om privat eiendomsrett så å si overalt.

Praktisk eksempel

Hvordan vil det gå med naturreservater og andre uerstattelige naturområder i en slik stat? Vil ikke bare store selskaper drive rovdrift på miljøet for å skaffe seg selv mest mulig utbytte på kort sikt?

En liberalistisk stat vil ikke dukke opp over natta, slik at det blir god tid for staten å inngå avtaler med naturvernere, reiseorganisasjoner og andre interesserte om å ta over slike områder.

Naturvernere kan også gå sammen for å kjøpe opp landområder fra andre selskaper, de kan erklære et ubrukt område som sitt ved at de oppretter en vaktpost eller lignende, eller de kan starte en slags bærekraftig turistforretning. De kan i tillegg bosette seg på et ubebodd sted for å drive økologisk jordbruk eller bare leve i pakt med naturen. Mulighetene for løsninger er uendelige.

Hvordan fjerne forurensning?

Omfattende forurensning som allerede har skjedd eller vil skje er et problem. Løsningen her er imidlertid teknologisk.

Det finnes ikke noe bedre system for å fremme innovasjon og utvikle teknologi enn en liberalistisk stat som beskytter eiendomsretten. Her blir kloke hoder og gode løsninger belønnet, mens dårlige ideer og løsninger blir straffet. På sikt vil dette bekjempe forurensning.

Oppsummering

 • Liberalisme beskytter dine rettigheter, og dermed også ditt miljø
 • Mennesket passer bedre på sin egen eiendom i forhold til en felleseid eiendom
 • Naturvernere kan opprette eiendommer for å beskytte uerstattelig natur
 • Løsningen på forurensning er teknologisk, og et liberalistisk samfunn fremmer innovasjon og teknologiske framskritt
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer
 

Liberalistisk utenrikspolitikk

Liberalistisk utenrikspolitikk

 
Liberalistisk utenrikspolitikk

Staten skal ikke blande seg inn i næringslivet, åndslivet eller det sivile livet så lenge det ikke skjer noe kriminelt. Men hvordan forholder en liberalistisk republikk seg til andre stater? Vil det overhodet eksistere utenrikspolitikk?

Den eneste legitime rollen til en stat er å beskytte individets rett til liv og å leve i fred. For å løse konflikter innenriks, trenger staten politi og et rettsvesen. For å løse konflikter som kommer utenfra, trenger staten et forsvar.

En aktiv utenrikspolitikk

Den liberale staten er ikke passiv, verken på hjemmebane eller bortebane. Hensikten er å beskytte mennesker fra vold og ufrihet, og da kan den ikke sitte stille og se på overgrep, eller vente passivt mens fiender planlegger angrep.

Staten bør føre en utenriks- og sikkerhetspolitikk med sikte på å trygge landets interesser militært og politisk, ved å bygge/vedlikeholde allianser med siviliserte land. Dette innebærer at medlemmer av regjering og storting møter representanter fra andre land og inngår nødvendige allianser. Ellers skal ikke staten foreta seg noe overfor andre land, med mindre det er snakk om forsvar.

Rettsstaten kontrollerer militæret

Kontrollen over militæret ivaretas av rettsstaten. Regjeringen har ansvaret for ressursbruk og operasjoner, mens Stortinget etterser begge deler. Domstolene kontrollerer til syvende og sist om handlinger og virke er i strid med Grunnloven.

Viktige avgjørelser som haster kan bli iverksatt av militærledelsen med regjeringen som øverste ansvarlig, og dette blir senere vurdert av lovgivende og dømmende makt. Spesielt viktige avgjørelser som kan avgjøre skjebnen til hele staten, som å gå til forsvarskrig, må gjennomgås av alle makter så fort som mulig og i henhold til det viktigste prinsippet: Å beskytte individets liv og frihet.

Filosofisk grunnlag: Individet

Det er beskyttelsen av individet som er hele poenget med en stat, politi, domstoler, militær og en utenrikspolitikk. Prinsippet om å beskytte individet gjelder overalt, men praktiske forhold kommer i veien i virkelighetens verden.

Selv om mennesker blir undertrykt og mishandlet i andre land, er ikke den liberalistiske staten nødt til å foreta seg noe militært. Staten har moralsk rett til å gjøre det, men ikke en moralsk plikt.

Staten må først og fremst sørge for å overleve selv for å kunne gi egne innbyggere beskyttelse, og det vil den sannsynligvis ikke gjøre hvis den erklærer alle andre undertrykkende stater krig. En liberal stat har imidlertid andre triks i ermet.

Frihandel og FN

Staten skal som nevnt ikke legge noen hindere i veien for næringslivet, og frihandel er den generelle normen. I tilfeller der det er snakk om handel med bedrifter fra land med barbariske regimer, kan likevel staten legge ned forbud.

Hensikten er å isolere slike regimer økonomisk, ettersom handel med dem gir de undertrykkende styresmaktene ressurser de ellers ikke ville hatt. Handel med virksomheter fra denne typen land er en indirekte støtte til myndighetene, mens en handelsboikott fører til raskere kollaps av regimet. Dette er imidlertid ingen obligatorisk adferd fra statens side.

En liberal rettsstat vil videre melde seg ut av FN, fordi organisasjonen sidestiller siviliserte land med brutale tyrannier. FN har i tillegg positive rettigheter blant sine menneskerettigheter, og dette gir organisasjonen sterke sosialdemokratiske trekk. På grunn av disse og andre faktorer, er det uakseptabelt å være medlem av FN.

Oppsummering

 • En liberal stat må være aktiv både innenriks og utenriks for å beskytte innbyggernes individuelle frihet
 • Militæret og utenrikspolitikken kontrolleres av rettsstaten
 • Hensikten er å gjøre det mulig å beskytte individet på en reell måte
 • Staten har moralsk rett til å forsvare seg mot tyranniske regimer som truer innbyggernes sikkerhet
 • Frihandel er normen, men i noen tilfeller kan staten legge ned handelsforbud
 • Den liberale staten vil melde seg ut av FN
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer
 

Finansiering under liberalismen

Finansiering under liberalismen

 
Finansiering under liberalismen

Mange tror kanskje at en stat som går over til et liberalistisk styresett vil kollapse. Når det ikke lenger er statlig tvang i bildet, hvordan skal man da finansiere dyre prosjekter som sykehus, jernbane og veier?

Det er fort gjort å glemme at en stat ikke har noen penger i utgangspunktet. En velferdsstat tar for eksempel pengene sine fra innbyggerne gjennom skatter, og redistribuerer dette til prosjekter de ansvarlige politikerne har sansen for.

Mange er derfor redde for at goder som helsetilbud, veier, pensjoner og så videre vil forsvinne eller bli forbeholdt for de rikeste, hvis en velferdsstat ikke eksisterer.

Vi klarer oss fint

Verden fungerer heldigvis ikke som skissert ovenfor. Menneskeheten har vist seg å klare selv de mest innfløkte oppgaver uten å måtte ty til en sentralmakt.

Fri og fredelig utveksling av ideer, varer og tjenester, også kjent som markedet, har en ubestridelig evne til å løse både små og store utfordringer. Når mennesker er frie til å tenke og handle selvstendig, er det ingen grense for hva vi kan finne på av løsninger.

I dag betaler vi allerede for det vi ønsker: Vi betaler for mat, klær, hus, transport, forsikringer, kulturopplevelser og så videre. Det skulle med andre ord ikke mangle på motivasjonen til å også betale for helseforsikringer (som igjen kan finansiere sykehus), veier vi bruker og staten som skal beskytte oss mot vold og ufrihet.

Konkrete betalingsløsninger

La oss si at folk er villige til å betale for seg selv og gi til veldedighet. Hvordan skal alt dette løses rent konkret? Det vil jo være et lappeteppe av aktører å forholde seg til.

Det finnes allerede smarte betalingsløsninger i dag. Kombinert eFaktura og AvtaleGiro gjør at du lett kan abonnere på en rekke tjenester, men dette kan gjøres enda enklere i et samfunn med et fritt bankvesen.

I dag er finansnæringen underlagt mange reguleringer, som ofte kan stå i veien for de mest effektive betalingsløsningene. I samarbeid med et fritt bankvesen, finner de ulike tilbyderne ut hva som fungerer best for kundene, og da blir brukervennligheten deretter.

Det er grenseløst hva betalingsløsninger kan utarte seg til. Se for eksempel for deg en abonnementbasert «appbutikk» på nett – bare med virkelige tjenester som «Sykehuset», «Politiet», «Brannvesenet» eller «E6» i stedet. Eller en løsning à la brukerfinansieringstjenesten Kickstarter.

Mulighetene er uendelige.

Ikke i morgen, men…

Det er viktig å ha i mente at et liberalistisk samfunn ikke kan dukke opp over natta. Vi vil med andre ord få god til til å omstille oss til å ta mer ansvar for eget liv.

I tillegg er det essensielt å huske på et par andre nøkkelfaktorer for et slikt samfunn: Velstand og eiendomsrett. I en rettsstat som beskytter eiendomsretten, blir det økt motivasjon til å satse egen kapital for både store og små entreprenører. Produksjonen vil øke og bli mer effektiv, noe som hever det generelle velstandsnivået. Under slike forhold har folk flest enda mer å rutte med enn i dag, og har derfor flere midler til overs for å finansiere sykehus, jernbaner og så videre.

Oppsummering

 • Menneskeheten har vist seg å kunne løse selv svært komplekse oppgaver uten statlig innblanding
 • Når vi er frie til å tenke og handle selvstendig, er det grenseløst hvilke løsninger vi kan finne på
 • I dag betaler vi allerede direkte for mye av det vi ønsker, så motivasjonen er ikke fraværende
 • Det finnes utallige betalingsløsninger som kan gjøre finansiering av ulike tjenester så enkelt som mulig i et fritt samfunn
 • I en stat som beskytter eiendomsretten, mangler det ikke på velstand og dermed evne til å finansiere dyre prosjekter
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer
 

Hva skjer med veiene under liberalismen?

Hva skjer med veiene under liberalismen?

 
Hva skjer med veiene under liberalismen?

Veier og samferdsel blir ofte tatt opp i diskusjoner om liberalisme. Hvordan skal veiene finansieres? Hvem skal betale for hva? Blir det private bomringer overalt?

Dette er viktige spørsmål, og svarene illustrerer mye av essensen ved liberalisme. Ifølge liberalismen er mennesket fritt og de fleste er i stand til å foreta selvstendige og rasjonelle valg. Vi skal se hvordan denne tankegangen overføres til spørsmålet om samferdsel – som er privatisert i et liberalistisk samfunn.

Tilbud og etterspørsel

En entreprenør ønsker å tilby et produkt og dermed skape verdier for andre. På denne måten skaffer han profitt til seg selv, samtidig som velstanden øker og samfunnet i sin helhet tjener på det.

Dette gjelder innenfor alle produkter og tjenester – også veier. En entreprenør må derfor finne den løsningen som folk er villige til å betale for og bruke, eller så må han gå konkurs.

Når det kommer til å bygge veier på nye landområder, har veibyggerne et par alternativer. De må enten kjøpe grunnen veiene skal bygges på, eller så må de inngå en avtale med grunneierne. Staten kan ikke ekspropriere eiendom for veiformål.

Ulike måter å tjene penger

Veifirmaer kan tjene penger på ulike måter. Det beste for et selskap er å ha fornøyde kunder og brukere, og dette gjør man ikke ved å legge flest mulig hindringer i veien for dem, som med dyre priser og bomstasjoner overalt.

I et liberalistisk samfunn er det nærmest ubegrenset hvilke løsninger man kan tilby brukere av veier. Man kan for eksempel benytte seg av reklameskilt langs veien, eller sette opp automatiske bomringer for abonnenter.

Setter brukerne pris på et produkt, noe de gjerne gjør med nyttige tilbud som veier, mangler det ikke på betalingsglede. Det kan til og med hende at de største transportfirmaene inngår avtaler med veiselskapene, slik at alt blir betalt på den måten.

Mulighetene er mange.

Mer desentraliserte løsninger

Et annet spørsmål som melder seg er veier i boligstrøk, næringsdistrikt og bykjerner. Disse kan finansieres på samme måte som ovenfor, men her melder også en annen løsning seg.

Husholdninger i et borettslag betaler gjerne en avgift til fellesskapet, som går med til for eksempel vask av ganger i blokker, vedlikehold av fellesarealer, radiatorsystemer og så videre.

Det samme prinsippet kan overføres til veien utenfor huset. Boligeierne har dermed, via signering av en leieavtale, plikt til å betale for veien utenfor, på samme måte som ved andre tjenester. Dette gjelder også næringsbygg.

Det er ikke sikkert at dette trenger å være løsningen. I liberalismen har man individuell frihet, og da er det opp til oppfinnsomme mennesker å finne en fredelig og effektiv løsning på ulike problemer.

Oppsummering

 • Alle veier er privateid i et liberalistisk samfunn
 • En entreprenør vil finne løsningen som er best for kundene for å skape mer profitt
 • Når mennesker har individuell frihet, står de fri til å finne de mest effektive løsningene på problemer
 • Det samme gjelder veier – de kan finansieres på utallig forskjellige og brukervennlige måter
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer
 

Hva med de svake?

Hva med de svake?

 
Hva med de svake?

Hvordan vil det gå med de fattige, svake, uføre og hjelpeløse i et liberalistisk samfunn? Hvorfor er folk fattige, og hva kan gjøres?

Kort fortalt vil det bli flere velstående og ressurssterke mennesker i en liberalistisk stat. Hva er grunnen til dette? Hvorfor er det utbredt fattigdom i verden i dag?

Problemet

At noen er fattige betyr at det er mangel på velstand. Er det mangel på velstand, er det med andre ord mangel på produksjon. Mangel på produksjon, som skaper all velstand og alle hjelpemidler vi har, er ensbetydende med mangel på individuell frihet.

Problemet er fraværet av kapitalisme, det vil si et sosialt system som beskytter individuelle rettigheter.

Hva med omfordeling?

Noen vil kanskje si at det er mangelen på rettferdig omfordeling av verdiene i et samfunn som forårsaker fattigdom, men omfordeling har negative konsekvenser.

De som ikke produserer verdier får «gratis» velstand, mens de som er produktive blir «straffet». Over tid minsker derfor motivasjonen til de som produserer. Dette resulterer i mindre produksjon – og dermed mindre velstand og økt fattigdom.

Omfordeling er demoraliserende for begge parter. Den som produserer får ikke leve i frihet, og den som mottar blir passivisert. Å jobbe er viktig for alle mennesker, og å bli «fratatt» dette gjennom demotiverende velferdsordninger er skadelig.

Løsningen

For å øke velstanden, må staten respektere individuelle rettigheter. Dermed kan fattige, men produktive mennesker starte verdiskapende næringsvirksomhet uten å møte en mur av reguleringer. En fri økonomi betyr flere arbeidsplasser og muligheter.

Økt produksjonsnivå gagner alle individer i et samfunn, og mer effektiv produksjon betyr flere løsninger som gjør livet enklere for alle.

Hva med de hjelpeløse?

Selv om de fleste av de som er fattige i dag vil få det mye bedre i et liberalistisk samfunn, er det fremdeles en liten gruppe med fullstendig hjelpeløse mennesker – som alvorlig syke, psykisk syke og så videre.

Disse menneskene er avhengige av veldedighet. I et samfunn med høyt velstandsnivå vil imidlertid flere mennesker ha mer ressurser å rutte med.

Spør deg selv: Ville ikke du ha hjulpet slike mennesker? Ville du levd i et samfunn hvor det var død og elendighet rundt deg? Eller ville du bidratt litt for å unngå dette?

Veldedighet er ikke et onde i liberalismen, men det er heller ikke en moralsk plikt. Så lenge du ikke lider selv ved å hjelpe andre, er dette noe du kan gjøre med glede.

Nedenfor kan du også se en video som forklarer hvorfor statlige tiltak mot fattigdom er ødeleggende:

Oppsummering

 • Fattigdom skyldes mangel på velstand, produksjon og individuell frihet
 • Omfordeling hjelper ikke fordi de produktive «straffes» og fordi de ikke-produktive får mindre motivasjon til å skape verdier
 • Respekt for individuelle rettigheter betyr en fri økonomi, økt produksjonsnivå og økt velstand for alle
 • Hjelpeløse er avhengig av veldedighet, men alt tilsier at et fritt og rasjonelt samfunn vil bestå av gode og hjelpsomme mennesker
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer
 

Hvordan skal den liberale staten styres?

Hvordan skal den liberale staten styres?

 
Hvordan skal den liberale staten styres?

En stat er en organisasjon som har voldsmonopol innenfor et gitt geografisk område. Ifølge liberalismen har staten kun én eneste legitim oppgave, nemlig å beskytte individets rett til liv og å leve i fred.

Dette er det klare utgangspunktet for den liberale rettsstaten og utgjør det elementære rettsgrunnlaget – Grunnloven (konstitusjonen). Grunnloven står bak alle regler for nøyaktig hva staten kan foreta seg, og alle føringene er basert på prinsippet om såkalt negativ frihet.

Hensikten med en så tydelig plattform er å begrense statens makt og å sørge for at verken den eller et flertall kan krenke individers rettigheter.

Statens organisering og funksjoner

Med utgangspunkt i å beskytte din rett til liv og å leve i fred, får staten følgende organisering, basert på det klassiske maktfordelingsprinsippet:

 • Domstoler (dømmende makt)
 • Lovgivende forsamling (lovgivende makt)
 • Administrasjon (utøvende makt)

De konkrete oppgavene til staten er:

 • Militær (for å beskytte mot andre stater)
 • Politi (for å beskytte mot kriminelle)
 • Rettsvesen (for å løse konflikter og dømme kriminelle)

Den liberalistiske staten driver altså med delegert selvforsvar og fungerer som en konfliktløser, med hjemmel i lover basert på beskyttelse av individet.

Styreform og demokrati

Den liberale staten er en konstitusjonell republikk. Det vil si at alle statens funksjoner er bundet av Grunnloven, og at statens overhode er president og folkevalgt.

Lovgivende forsamling og president blir valgt separat av stemmeberettigete innbyggere. Et flertall har imidlertid ingen anledning til å endre Grunnloven eller innføre lover som er i strid med den. Liberalismen er for folkestyre med desentralisert politisk makt og avgjørelser i folkevalgte organer, men er motstander av ubegrenset flertallsstyre. Individuell frihet er fundamentet i et fritt samfunn, og skal ikke være gjenstand for valg eller folkeavstemninger.

Statens forfatning er med andre ord uforanderlig, og det går altså ikke an å for eksempel innføre sosialdemokrati som alle innbyggere må føye seg etter. Det går likevel an å leve som en sosialdemokrat, kommunist eller annet i et liberalistisk samfunn, så lenge du ikke initierer tvang overfor andre.

Maktbalanse

Maktfordelingsprinsippet har som formål å balansere hver av de tre statsmaktenes innflytelse, ved siden av begrensningene fra Grunnloven.

Dømmende makt
På det statlige nivået er oppgaven til den dømmende makten (Høyesterett) å avvise grunnlovsstridige lovforslag fra den lovgivende makten (Stortinget) og handlinger fra den utøvende makten (presidenten og hans administrasjon).

Lovgivende makt
Stortingets oppgave er å komme med lovforslag, godkjenne bevilgninger av statens midler og overvåke og kritisere handlingene til administrasjonen.

Utøvende makt
Presidenten og administrasjonen har ansvaret for statens oppgaver (militær, politi og rettsvesen), og skal utnevne dommere til Høyesterett. Utnevnelsene må godkjennes av Stortinget, for å sikre domstolenes uavhengighet.

Oppsummering

 • Grunnlaget for en liberalistisk stat er å beskytte individuelle rettigheter
 • Staten vil bli delt inn etter det klassiske maktfordelingsprinsippet, med dømmende, lovgivende og utøvende myndighet
 • Statens konkrete oppgaver er rettsvesen, politi og militær
 • Det vil ikke gå an å endre Grunnloven med lovforslag som bryter med individuell frihet
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer
 

Liberalisme og demokrati

Liberalisme og demokrati

 
Liberalisme og demokrati

Liberalister har et litt annet syn på demokrati enn definisjonen som er dominerende i dagens samfunn. Begrepet demokrati kommer fra de greske ordene demos (folk) og kratos (makt), og betyr i denne sammenhengen folkestyre. Vanligvis innebærer dette at borgere i et samfunn med stemmerett (i dag pleier dette å være alle over 18 år) kan gi sin stemme for å påvirke hvordan landet skal styres.

I Norge har vi representativt demokrati, det vil si at borgere stemmer på ulike partier med politikere som skal representere meningene deres indirekte gjennom sine partiprogrammer i den lovgivende forsamlingen, Stortinget.

Flertallets makt

I denne formen for demokrati har et flertall, uansett hvor stort eller lite det er (51–99 prosent), full råderett over det resterende mindretallet (1–49 prosent). En frase som ofte blir brukt er at demokrati er flertallets tyranni.

Helt grunnleggende er det ingen forskjell mellom et styre fra én diktator eller et mindretall, og et flertallsstyre. Likheten ligger i kollektivisme: Alle skal med, ingen slipper unna. Ingen av disse styreformene setter individets suverenitet i førersetet, alle krenker individets rettigheter i ulik grad.

Nå er riktignok representativt demokratisk flertallsstyre i et samfunn basert på liberalistiske verdier som ytringsfrihet og menneskerettigheter slik vi har i Norge, ikke like ille som mindretallsstyrer. Maktbalansen blir fordelt mellom flere mennesker og grupperinger, noe som gjør overgrep vanskeligere å foreta i det skjulte.

Representativt demokrati er likevel en form for flertallets tyranni. Mindretallet må se seg overkjørt og kan i prinsippet bli offer for hva som helst basert på flertallets ønsker. Dette er liberalismen imot.

Individets makt

Demokrati betyr folkestyre, og i liberalismen har denne definisjonen en direkte betydning: Folket styrer sine egne liv. Hvert individ i samfunnet bestemmer over seg selv, og er ikke lenger offer for flertallets ønsker.

I praksis betyr dette at du kan kjøpe og benytte deg fritt av rusmidler, drive en døgnåpen butikk, forby eller tillate røyking på din næringsdrivende eiendom og så videre. Andre folk eller organisasjoner kan ikke bruke makt mot deg så lenge du oppfører deg fredelig.

Konstitusjonell republikk

Styreformen i en slik stat vil ikke være et representativt demokrati, men en konstitusjonell republikk. Dette betyr at stat og innbyggere har en Grunnlov å forholde seg til samtidig som maktfordelingsprinsippet mellom den lovgivende, dømmende og utførende makt blir ivaretatt.

Grunnloven i dette tilfellet vil være enkel og lett forståelig, og hovedsakelig handle om hvordan individets rett til å bestemme over eget liv og eiendom skal bli beskyttet fra statens side.

I praksis vil det bli svært vanskelig eller umulig å endre på grunnloven (på grunn av maktbalansen mellom de tre grenene av statlige styresorganer). Man må rett og slett finne seg i å leve i en liberalistisk stat hvor flertallet ikke lenger kan diktere mindretallet.

Hva betyr egentlig dette? Betyr det at de som ønsker sosialisme ikke kan få leve sine liv som de måtte ønske? Sosialister kan gå sammen for å danne samfunn i samfunnet, og den eneste forskjellen blir at de ikke lenger kan tvinge andre til å være med på sin styresform mot sin vilje.

Oppsummering

 • Demokrati kan ha flere betydninger
 • Én betydning er «flertallets makt», mens en annen betydning er «individets makt»
 • Liberalismen forholder seg til «individets makt»
 • I et liberalistisk demokrati kan et flertall aldri bestemme over et mindretall igjen
 • En konstitusjonell republikk med maktfordelingsprinsippet intakt sørger for balanse og hindrer misbruk av makt
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer
 

Dette er ikke kapitalisme

Dette er ikke kapitalisme

 
Dette er ikke kapitalisme

Noen ganger blir det hevdet at «kapitalisme dreper barn», «kapitalisme er rovdrift på mennesker og jord» og at «krisa i kapitalismen dreper».

En annen vanlig påstand er at «kapitalismen ikke styres av idealer om frihet og velstand, men av det konstante jaget etter maksimal profitt». Dette er feil, ettersom kapitalismen setter individets rett til å leve og være fri i sentrum. Systemet krever heller ikke at man må «jage etter maksimal profitt», men det å gjøre noe mer effektivt (profitt = mindre innsats for samme eller bedre resultat) er noe som faller oss inn naturlig. Hele evolusjonen handler om stadig økt effektivisering.

Det finnes likevel selskaper som går over lik eller ødelegger ressurser for andre, og Wall Street med sine tette bånd mellom bank og stat er selve symbolet på kapitalismens fallitt, eller?

Dette er faktisk ikke kapitalisme, men korporativisme eller såkalt «crony capitalism». Det er disse systemene som gjerne blir kritisert og kalt kapitalisme, men det er viktig å vite at de ikke er kapitalisme slik liberalister argumenterer for.

En blandingsform

Ekte kapitalisme innebærer full privat eiendomsrett og en minimal stat som kun tar seg av militær, rettsvesen og politi. Den typen «kapitalisme» som gjerne blir kritisert er derimot en form for blandingsøkonomi.

Et system som innebærer at staten deler ut fordeler og ulemper («goder og byrder»), en sentralbank, statlige redningspakker til konkurstruede banker, lobbyvirksomhet for å skaffe akkurat sin organisasjon eller interessegruppe skattepenger, samt manglende respekt for privat eiendomsrett er altså ikke kapitalisme.

Det inneholder riktignok elementer fra både kapitalisme og sosialisme, men da heter systemet korporativisme eller crony capitalism – altså en form for blandingsøkonomi og sosialdemokrati.

Oppsummering

 • Kapitalisme blir ofte urettmessig kritisert
 • Kritikerne mener egentlig korporativisme og «crony capitalism»
 • Kapitalisme står for beskyttelse av individets rettigheter
 • Kapitalisme står ikke for blandingsøkonomi, pengemonopol, bailouts og støtte til selskaper som krenker privat eiendomsrett
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer
 

To grunnleggende ideologier

To grunnleggende ideologier

 
To grunnleggende ideologier

En ideologi er en samling med ideer som til sammen bygger opp et individs mål, forventninger og handlinger. Det finnes utallige ideologier i verden, men alle er en variant av eller befinner seg i en undergruppe av en større, bredere ideologi.

Når man har sporet opp grunnleggende trekk og drevet kildesøking til en gitt ideologi lenge nok, kommer man frem til at det bare kan eksistere to ideologier: Individualisme og kollektivisme.

Dette vil i praksis si at man enten er en individualist eller en kollektivist. De fleste mennesker er kollektivister, bevisst eller ubevisst.

Hva er individualisme?

Individualisme innebærer at hvert individ er et mål i seg selv og ikke kan bli ofret for et høyere mål. Et individ er ukrenkelig og har rett til å leve i fred, så lenge det lar andre individer leve i fred.

Ekte individualisme kan kun eksistere i ren form, og dette er via konsekvent liberalisme. Grunnen til dette er fordi individet enten har full råderett over eget liv, eller så har han eller hun det ikke.

Individualisme har gitt grobunn og inspirasjon for flere andre underideologier, slik som libertarianisme, anarkisme, sosialliberalisme og så videre, men disse ideologiene inkluderer elementer av eller konsekvenser som fører til ulike grader av kollektivisme, og kan derfor ikke regnes under individualisme.

Hva er kollektivisme?

Kollektivisme betyr at et individ må bøye seg for en eller annen form for autoritet. Denne ideologien legger vekt på gjensidig avhengighet mellom individer i en form for kollektiv gruppering, og at denne grupperingen prioriterer gruppens mål over individets mål.

I stedet for å være et mål i seg selv, har individet blitt et redskap for andres mål, med påskudd om at det er til det «felles beste». Dette eksisterer i mange ulike varianter, med forskjellige grader av en tilnærming til individuell frihet.

Kollektivisme er den formen for ideologi som har vært soleklart mest dominerende i løpet av menneskehetens historie. Tidlige steinaldersamfunn satte gruppens mål over individets mål, og det samme har skjedd under monarkier, føydalisme, fascisme, kommunisme, sosialisme, nazisme, sosialdemokrati, konservativisme, islamisme og så videre.

Må det være så svarthvitt?

Å si at det nødvendigvis må eksistere enten individualisme eller kollektivisme kan virke som en unyansert eller svarthvit tankegang for mange. Det er viktig å presisere at det finnes mange nyanser innenfor kollektivisme, men når det gjelder den helt fundamentale forskjellen mellom individualisme og kollektivisme, må det være enten eller.

Et individ kan ikke både ha selvråderett og samtidig ha noen andre, enten det er for eksempel sosialistiske eller nazistiske myndigheter, til å bestemme over livet sitt (eiendom, inntekt, kropp).

Nåtidens dominerende ideologi i Norge er sosialdemokrati. Dette er en ideologi som inkluderer elementer fra sosialisme, demokrati og liberalisme. Siden man blander liberalisme (individualisme) med sosialisme (kollektivisme), får man imidlertid en kollektivistisk ideologi. Det er riktignok en ideologi med delvis inspirasjon fra individualisme, men ettersom individualisme kun kan eksistere i ren form, ender ideologien opp under kollektivisme.

Oppsummering

 • Når alt kommer til alt, finnes det bare to grunnleggende ideologier
 • Disse er individualisme og kollektivisme
 • Individualisme gir individet ukrenkelige rettigheter til å leve i fred
 • Kollektivisme bryter med slike rettigheter i ulik grad
 • Verden er i svarthvitt: Enten har et individ full selvråderett, eller så har det det ikke
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer
 

Liberalismens grunnpilarer: Rettsstaten

Liberalismens grunnpilarer: Rettsstaten

 
Liberalismens grunnpilarer: Rettsstaten

En rettsstat er fundamentet liberalismen må bruke for å beskytte fredelige individer, den private eiendomsretten og fremme toleranse. Dette betyr at rettsstaten bestemmer spillereglene innad i staten – hva som er lov og hva som ikke er lov.

I en liberalistisk rettsstat er det klare og stabile regler for hva som er lovlig eller ikke. All fredelig aktivitet er tillatt, mens all voldelig aktivitet er forbudt.

Problemer med dagens rettsstat

I dag består de fleste rettsstater av prinsipper som motsier hverandre. En stat kan ikke både beskytte individer mot maktbruk (a) og samtidig innføre en lovfestet rett om at man har krav på «gratis» skolegang (b) og helsetilbud (c). Sistnevnte «rettigheter» (b og c) må nødvendigvis krenke førstnevnte rettighet (a).

Hvis man først godtar en krenkelse av individuell frihet fra andres inngripen, er det ikke lenger noen solide rammer en rettsstat kan virke innenfor. I et representativt flertallsstyre endrer majoritetens ønsker seg fra år til år, og man får derfor ingen langsiktig stabilitet i forhold til hva man kan forvente av rettsstaten.

Det som er en rettighet i dag kan være borte i morgen, og være erstattet av en plikt isteden. Det som er lov kan bli forbudt, og det som var frivillig kan bli påbudt.

Stabilitet

Den liberalistiske rettsstaten har en motsatt virkning: Den sørger for langsiktig stabilitet. Årsaken til dette er enkel: I kjernen skal rettsstaten utelukkende fokusere på å beskytte fredelige individer mot ufred. Dette er også kjent som negativ frihet.

Et flertall kan derfor ikke stemme på partier som kan endre Grunnloven med basis i for eksempel 2/3 flertall i Stortinget. Prinsippet om individuell fred utgjør en kjerne som dikterer Grunnloven og kan aldri forandres.

Bevisbyrde

En finurlig egenskap ved en rettsstat som er skissert her, er at alle innbyggere likevel kan være med på å forme regelverket. Det er én viktig hake ved det hele: Man må bevise overfor en domstol at det man eventuelt vil påby eller forby er nødvendig for å sikre individuell frihet og fred.

Strider ditt lovforslag mot Grunnloven, skal den forkastes av domstolene. Da hjelper det ikke å ha et flertall av befolkningen med seg. Majoritetens tilfeldige ønsker blir overstyrt av vernet om den minste minoriteten som noensinne har eksistert – individet.

Oppsummering

 • Dagens rettsstater består av selvmotsigende prinsipper
 • En liberalistisk rettsstat har én oppgave: Å bidra med spillereglene for å beskytte fredelige individer
 • Andre rettsstater er ustabile på grunn av et flertallsstyre som baserer seg på vilkårlige meninger blant en majoritet av befolkningen
 • Kjernen i den liberalistiske rettsstaten kan derimot aldri forandres
 • Poenget er å skape et solid rammeverk som sørger for langsiktig stabilitet og fred
 • Et flertall kan med andre ord aldri bestemme over et mindretall, eller omvendt, igjen
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer
 

Liberalismens grunnpilarer: Toleranse

Liberalismens grunnpilarer: Toleranse

 
Liberalismens grunnpilarer: Toleranse

Liberalisme har en fordel i forhold til andre ideologier: Den er tolerant. Å respektere andre mennesker selv om de kanskje har rare skikker, en annen hudfarge eller en annen seksuell legning er alfa og omega i liberalismen.

Liberalismen tolererer også mennesker med annen ideologi og filosofiske fundament, så lenge disse ikke lar sine handlinger gå ut over andre individer.

Liberalisme inkluderer sosialisme

Liberalister tolererer sosialister, men sosialister tolererer ikke liberalister. Grunnen til dette er enkel: I en liberalistisk rettsstat kan sosialister frivillig leve i sosialistiske ordninger, hvor privat eiendomsrett ikke eksisterer og så videre.

Dette er ikke mulig i en sosialistisk stat, hvor alt er sentralstyrt og alle innbyggere må følge vilkårlige regler og dele sin produksjon med alle andre enten de vil eller ikke. Her er det ikke rom for liberalister som tror på eiendomsrett og at fredelige individer må få lov til å leve i fred.

Når stopper toleransen?

Liberalismen kan ikke være tolerant overfor alt og alle, uansett. Liberalister godtar for eksempel ikke trusler eller maktbruk mot fredelige individer. Den liberalistiske staten kan heller ikke sitte stille når grupper eller individer ønsker å ødelegge den for å tre sin ideologi ned over hodene til alle andre.

Liberalismen er altså ikke en naiv ideologi, men den er inkluderende og tolerant overfor fredelige avvikere av alle slag. En liberalist behøver ikke å like noe personlig, men han tolererer det likevel så lenge det ikke går ut over ham.

Oppsummering

 • Toleranse er å akseptere at andre mennesker gjør fredelige ting man selv ikke liker
 • Dette er ett av de viktigste elementene ved ideologien
 • Liberalisme tolererer (frivillig) sosialisme, men ikke omvendt
 • Liberalisme tolererer ikke vold eller maktbruk mot fredelige mennesker
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer
 

Liberalismens grunnpilarer: Eiendomsrett

Liberalismens grunnpilarer: Eiendomsrett

 
Liberalismens grunnpilarer: Eiendomsrett

Eiendomsrett er retten til å bruke sin eiendom i fred. Eiendom kan være et landområde, en bygning, en gjenstand, inntekt eller en oppfinnelse. I en liberalistisk rettsstat er eiendomsretten ukrenkelig, det vil si at du eier ditt liv og din eiendom, og ingen andre har rett til å blande seg inn i dette så lenge du er fredelig.

Eiendomsrett fungerer optimalt i en rettsstat med en kjerne og grunnlov som beskytter individuelle rettigheter til å leve i fred. Hvis man har en Grunnlov og et lovverk som åpner for å gi mennesker rettigheter utover det å leve i fred, går dette nødvendigvis ut over en fredelig eksistens.

Et konkret eksempel: Hvis mennesker har en lovfestet rett til å få gratis utdanning, andre betale for dette med sin eiendom. Her er det ikke snakk om frivillighet, men tvang. Dermed er eiendomsretten begrenset, og er gjenstand for vilkårlige endringer basert på politikere eller et flertalls ønsker og forslag.

Hvorfor har vi eiendomsrett?

Hva er grunnen til at det i det hele tatt eksisterer et konsept som privat eiendomsrett, og hvor kommer det fra? Forfatteren og bloggeren Onar Åm har sagt følgende om akkurat dette:

Vi mennesker er en meget spesiell dyreart. Vi fødes uten varm pels, uten skarpe klør og tenner, uten tykke bein som beskytter oss, uten store muskler som gir oss styrke og hurtighet. Vi fødes som skrøpelige, nakne krøplinger inn i denne verden. Det eneste vi er utstyrt med er vår hjerne som vi kan lage klær med, våpen for fangst og beskyttelse, hus for å holde oss varme og tørre og så videre.

Kort sagt, vi mennesker er ikke født med alt vi trenger for å overleve. Vi må SKAPE det vi trenger i form av eiendom. Eiendommen er en utvidelse av vår kropp, vår menneskelige måte å leve på. Uten eiendom dør vi. Eiendom er like naturlig for oss mennesker som pels er for bjørnen.

Hvordan tilegner du deg eiendom?

Du tilegner deg eiendom fredelig på tre måter:

 1. Ved å «blande ditt arbeid med ubebodd natur»
 2. Ved å handle med andre mennesker
 3. Ved å motta en gave fra en annen person eller gruppe

Opplysningsfilosofen John Locke utviklet en teori for eiendomsrett, og hans idé var at ved å «blande sitt arbeid» med «naturtilstanden» opparbeider man seg eiendomsrett. Det du skaper er ditt, det er din eiendom.

«Svaret på alt»

En spennende side ved eiendomsrett er at den kan brukes til å løse tvister og problemer som tradisjonelle politikere krangler om og forsøker å endre ved diverse lover og forskrifter. Eiendomsretten er som nevnt total og ubøyelig i en rettsstat. Ingen, ikke engang staten, har rett til å ekspropriere en privat eiendom med påskuddet om «det felles beste».

Et eksempel: En gruppe naturvernere går sammen og kjøper opp et stort skogområde, hvor både planter og dyr kan leve i fred fra mennesker. Ingen andre har rett til å skade verken flora eller fauna på dette området. Dyre- og naturvern har dermed blitt løst med privat eiendomsrett, og ikke på grunn av noen tilfeldige lover om å gi rettigheter til dyr og natur.

David mot Goliat

Et annet eksempel: En fabrikk og et boligfelt er naboer. Fabrikken blir representert av et mektig og rikt selskap, mens innbyggerne i boligfeltet er helt vanlige folk. Fabrikken forurenser og forsurer livet til naboene. Til tross for at selskapet er stort og rikt, vinner de vanlige naboene den påfølgende rettssaken fordi fabrikken har latt sin eiendom gå ut over naboenes eiendom. Eiendomsretten løser problemet igjen.

En mulig rettspraksis er å si at førstemann har retten, altså at den som har etablert seg først i et område har førsteretten i de fleste nabotvister. Dette gjelder imidlertid ikke hvis førstemann påfører naboer stor skade som i saken ovenfor.

Kroppen og eiendom

Kan man selge kroppen sin som eiendom? Svaret er todelt:

 1. Ja: Så lenge dette er midlertidig og ikke strider mot individets eget ønske
 2. Nei: Man kan aldri selge kroppen sin for å bli en (ufrivillig) slave resten av livet. Individuelle rettigheter gjelder alltid og uansett i en liberalistisk rettsstat

Oppsummering

 • Eiendomsrett er retten til å bruke sin eiendom i fred
 • Du eier ditt liv og din eiendom, og ingen andre har rett til å blande seg inn i dette så lenge du er fredelig
 • Eiendomsretten sikres gjennom en liberalistisk rettsstat
 • Eiendomsrett løser tvister og konflikter på en effektiv måte
 • Kropp og eiendom er ikke nøyaktig det samme, man kan for eksempel ikke selge sin egen kropp til evig slaveri
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer
 

Liberalismens grunnpilarer: Individet

Liberalismens grunnpilarer: Individet

 
Liberalismens grunnpilarer: Individet

Liberalismen består av hovedsakelig fire grunnpilarer: Individet, eiendomsrett, rettsstaten og toleranse. I et samspill sikrer disse elementene fred og stabilitet i størst mulig grad for individet, som er det viktigste målet for ideologien.

Hva er et individ?

Et menneske er et individ. Et menneske er utstyrt med fri vilje og det fantastiske organet hjernen, som lar det planlegge sine handlinger og interaksjoner med omgivelsene. I tillegg kan mennesket forholde seg til abstrakte ideer og former, som begreper, matematikk og filosofi.

Individet har et enormt potensial når det kommer til intellektuelle egenskaper. Historien har demonstrert at menneskets skaperevne og fantasi kan produsere de mest vanvittige underverker, og finne på løsninger som har gjort hverdagen enklere for folk flest over tid.

Et individ må derfor beskyttes mot ufrihet og overgrep. Det fredelige individet kan ikke bruke sin skaperevne fastbundet i en celle, og kan heller ikke nå sitt maksimale potensial i et samfunn som legger tøyler på fredelig aktivitet. Her kommer også eiendomsretten og rettsstaten inn i bildet.

Individets suverenitet

At individet har et stort intellektuelt potensial og skaperevne, betyr at alle mennesker i essens er selvstendige vesener. Alle stiller i utgangspunktet i samme klasse, ingen kan bestemme over andre. Unntak her er barn og kriminelle.

Siden vi alle opprinnelig er selvstendige vesener, med krav fra naturen om å bruke vår hjerne og vilje fritt for å leve og overleve, gjør dette at individet er ukrenkelig. Individet er suverent. Individet er en minoritet som ingen majoritet har rett til å diktere med ufredelige midler som trusler om bøter, fengsel eller fysisk vold.

I tillegg: Du eier din egen kropp. Ingen andre har rett til å bestemme over deg så lenge du er fredelig.

Negativ frihet

Individet er altså suverent og ukrenkelig. Det betyr at ingen andre har rett til å forhindre individet i å leve livet sitt som det måtte ønske, så lenge det ikke går ut over andre. Individet har krav på negativ frihet, frihet fra noe. Frihet fra overgrep, tyveri, svindel, trusler, vold og så videre.

Individet har ikke krav på positiv frihet, det vil si frihet til noe. Dette kan for eksempel være frihet til gratis skole eller helsetjenester. Hvis et individ skal ha positiv frihet, kan det ikke samtidig ha negativ frihet, da de to utelukker hverandre gjensidig. Man kan ikke være beskyttet mot andres maktbruk og samtidig bli tvunget til å sponse andres kostnader.

For at det frie og skapende individet skal kunne leve i fred og utvikle seg slik det måtte ønske, må det være beskyttet mot overgrep og maktbruk fra andre mennesker. Dette sikres gjennom en konstitusjonell rettsstat, hvor eiendomsretten står sentralt og ideer om toleranse og individet som skissert her er gjeldende.

Oppsummering

 • Individet har fri vilje og et stort potensial i skaperkraft og intellekt
 • Dette er av verdi for en selv og andre individer
 • Individet er med andre ord suverent, ingen har rett til å bestemme over andre
 • Den logiske konsekvensen av dette er negativ frihet
 • Negativ frihet sikrer individet mot overgrep og maktbruk fra andre individer og organisasjoner
 • Et individ kan bare være fritt i et fredelig samfunn, som er sikret via eiendomsretten i rammene til en rettsstat
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer
 

Filosofi og hvorfor det er viktig

Filosofi og hvorfor det er viktig

 
Filosofi og hvorfor det er viktig

Philosophy is a necessity for a rational being: philosophy is the foundation of science, the organizer of man’s mind, the integrator of his knowledge, the programmer of his subconscious, the selector of his values. – Ayn Rand

Filosofi handler om helt grunnleggende sider ved vår eksistens, som verdensbilde, kunnskap, verdier, fornuft, sinn og språk. Dette er altomfattende elementer som det ikke er mulig for noe menneske å slippe unna.

De færreste har et bevisst forhold til filosofi, og syns kanskje at det virker fjernt fra deres egen hverdag, komplisert og til og med unyttig. Alle mennesker har likevel godt av å få et årvåkent syn på hva filosofi er og hvordan det påvirker oss.

Vårt operativsystem

Hvert eneste menneske har et «operativsystem» som bestemmer hvordan de tenker om verden, seg selv og andre, enten de vil eller ikke. De fleste syns for eksempel at det er galt å stjele eller å drepe, og dette henger sammen med etikk – én av bestanddelene i filosofi. Filosofi er delt inn i følgende hierarki, hvor hver del er diktert av den foregående:

 1. Metafysikk (læren om virkeligheten)
 2. Epistemologi (læren om hvordan vi tilegner oss kunnskap)
 3. Etikk (læren om verdier)
 4. Politikk (læren om samfu